πρόσκληση σε δημοτικό συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 1) Προς τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 2) Προς τον κ. ∆ήµαρχο.
 3) Προς τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
 4) Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.Έδρες τους
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούµε να παρευρεθείτε κατά την 19η συνεδρίαση (τακτική) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 28 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 07.00΄ µ.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο Δηµαρχιακό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στο Σχηµατάρι, για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόµενα θέµατα: 

 • ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης του 2ουΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»». 
 • ΘΕΜΑ 2ο : «Περί οριστικής παραλαβής της µελέτης µε τίτλο : «Μελέτη δηµοτικής οδού Καλλιθέας- ∆αφνούλας»». 
 • ΘΕΜΑ 3ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Οδών ∆.∆. Αγ. Θωµά»». 
 • ΘΕΜΑ 4ο : « Περί έγκρισης της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης ∆. Τανάγρας φάση Α’- Κατασκευή διυλιστηρίου- δεξαµενής και λοιπών εγκαταστάσεων ύδρευσης από ΕΥ∆ΑΠ»». 
 • ΘΕΜΑ 5ο : «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης Ασωπίας 2011»». 
 • ΘΕΜΑ 6ο : «Περί αποδοχής και κατανοµής ποσού 27.468,22 €, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων». 
 • ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης της µε αρ. 502/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, για τροποποίηση προϋπολογισµού του ∆ήµου».
 • ΘΕΜΑ 8ο : «Περί έγκρισης της µε αρ. 589/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, για τροποποίηση προϋπολογισµού του ∆ήµου». 
 • ΘΕΜΑ 9ο : «Περί παραχώρησης γεώτρησης στην Τ.Κ. Αγ. Θωµά Θέση ΚΑΝΑΛΙ ΕΥ∆ΑΠ».


 Σχηµατάρι, 21-9-2012
 Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
 Γκίνης Ιωάννης

πρόσκληση; Προς μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ∆υνάµει των διατάξεων των άρθρων 62 & 63 του νόµου 3852/2010, σας προσκαλούµε να παραβρεθείτε στην τρίτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 27 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα (Σχηµατάρι). Η ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει το παρακάτω θέµα: 
 1. Σύνταξη Σχεδίου Χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του ∆ηµότη και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος.

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Κατανομή ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
Στη Βοιωτία κατανέμονται ως εξής:

50302 Αλιάρτου: 21.732,03
50305 Δ-Α-Α: 20.153,85
50307 Θήβας: 73.081,28
50310 Λιβαδειάς: 75.425,90
50312 Ορχομενού: 16.765,33
50318 Τανάγρας: 27.509,48

Find It