Τεχνικό πρόγραμμα δήμου Τανάγρας

Εγγρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Τανάγρας για το 2011.

Δείτε το

δενδροφύτευση στα Οινόφυτα

Η Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας με την υποστήριξη της εταιρείας General Mills ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δ ε ν τ ρ ο φ υ τ ε ύ ε ι

την Παρασκευή 15 Απριλίου 2011 και ώρα 10:30π.μ.

στους χώρους πλησίον των Αθλητικών Εγκαταστάσεων και του Ανοικτού Δημοτικού Θεάτρου Οινοφύτων καθώς και στο δημοτικό χώρο στη θέση Καψούρι (παλιό νταμάρι).

Συμμετέχουν:

 • Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων
 • General Mills ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 • Εθελοντικές Δυνάμεις Σχηματαρίου.
 • Δημοτικό Σχολείο Οινοφύτων.
 • Γυμνάσιο Οινοφύτων .
 • Λύκειο Οινοφύτων.
 • Σύλλογος Γυναικών Οινοφύτων.
 • Πολίτες για την Αειφορία.
 • Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Θωμά.

Η αναδάσωση είναι υπόθεση όλων μας.

Σας περιμένουμε.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011

Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2011 με ποσό 7.664.271,56 €, προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 186, 259 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3899 (ΦΕΚ 212 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας».
3.- Την υπ’ αριθμ. 45 (74300/28-12-2010) εγκύκλιό μας, «Ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής διοίκησης των δήμων, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3852/2010».
4.- Την υπ’ αριθμ. 3966/24-1-2011 (ΦΕΚ 141 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2011».
5.- Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2011 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
6.- Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».
7.- Την υπ’ αριθμ. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) και σε διόρθωση (ΦΕΚ 60 Β΄) Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κατανέμουμε από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 7.664.271,56 € , το οποίο αποδίδεται σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ως ακολούθως:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ Σ Τ.Π.Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
 • 86 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ 6.733,32
 • 87 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 25.966,68
 • 88 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ 26.100,02
 • 89 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ 40.833,36
 • 90 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 15.333,36
 • 91 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ 28.533,32

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανέργους

Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ατόμων που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (stage, Ν.Θ.Ε., Ν.Ε.Ε. κ.λ.π.) ή ατόμων επαπειλούμενων με ανεργία. Παρέχεται φροντίδα σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα του ευρύτερου οικογενειακού τους περιβάλλοντος, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:

 • 22620 51180-56705 Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου
 • 22620 51546 Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων
 • 2262351211-226235121 Δημοτική Ενότητα Τανάγρας

καθημερινά : 9:00 – 13:00 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eetaa.gr

Find It