κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την αγορά ακινήτου στο Κλειδί

19257/26-10-2011
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ: 478
Από το πρακτικό 35ης/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Τανάγρας.

Περίληψη

«Περί λήψης απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την αγορά ακινήτου στο Κλειδί».

Στο Σχηµατάρι την 25η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:30 µ.µ., στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την αριθµ. 18787/21-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδηµάρχου Τανάγρας).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά µελών παρόντα ήταν πέντε µέλη:
-Παρόντες
1.- Κορλός Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.- Αικατερίνης Αθανάσιος
3.- Κανέλλος Αντώνιος
4.- Μιχούλης Γεώργιος
5.- Χρήστου Γεώργιος (Αναπλ/κο µέλος)
-Απόντες
1. Στέρπης Γεώργιος
2. Βουγέσης Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήµου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το (16o) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Οικονοµική Επιτροπή ότι:

Με την αριθµ. 237/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η αγορά κτιρίου µε επιφάνεια τουλάχιστον 70 τ.µ., µε δηµοπρασία εντός του οικισµού της Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου του Δήµου Τανάγρας, µε σκοπό τη δηµιουργία Πολιτιστικού Κέντρου.

Με την αριθµ. 277/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ορίστηκε ότι οι όροι της διακήρυξης θα καταρτιστούν από την Οικονοµική Υπηρεσία.
Επίσης µε την ίδια απόφαση ορίστηκαν τα µέλη της επιτροπής καταµέτρησης και εκτίµησης ακινήτων.
Ο πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να προβούν στον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού αυτού, σύµφωνα µε το άρθρα 3 παρ. 1 του Π. . 270/81 και το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. το Π. . 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων
2. το .Κ.Κ (Ν.3463/06)
3. το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010)
4. την αριθ. 237/2011 Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την αγορά οικοπέδου στη τοπική ενότητα Κλειδί
5. την αριθ. 277/2011 Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό της Επιτροπής Καταµέτρησης και Εκτίµησης ακινήτου στη τοπική ενότητα Κλειδί
6. την Απόφαση Δηµάρχου 472/2011 µε την οποία ορίζεται η υπεύθυνη µηχανικός στην Επιτροπή Καταµέτρησης και Εκτίµησης ακινήτου
7. τον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του 2012 στον οποίο προβλέπονται οι ανάλογες πιστώσεις

Αποφασίζει ομόφωνα
Τη διενέργεια δηµοπρασίας µειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την αγορά ακινήτου από το Δήµο µας, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στο Κλειδί και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης, δηλ. από 4/11/2011 έως 24/11/2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11. π.µ.

1) Περιγραφή του µισθίου
Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του τοπικού διαµερίσµατος Κλειδί και θα πρέπει :
• Να βρίσκεται εντός ορίων Κλειδίου
• Να έχει έκταση τουλάχιστον 1200 τ.µ.
• Να περιλαµβάνει αύλειο χώρο µε µέτωπο σε δρόµο
• Να περιέχει κτίσµα πάνω από 70 τ.µ µε µέτωπο στον κεντρικό δρόµο του Κλειδίου

Το ανώτερο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 170.000,00 €

2) Τρόπος Διενέργειας της Δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, δηλ. από 14/10/2011 έως τις 02/11/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ.
Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήµου Τανάγρας ( Πλατεία Παµµεγίστων Ταξιαρχών 1, Σχηµατάρι Βοιωτίας 32009), υπόψη κ.Κόλλια Γεωργίας γραµµατέα Επιτροπής Καταµέτρησης και Εκτίµησης Ακινήτου του άρθρου 7 του Π. . 270/81, η οποία Επιτροπή συστάθηκε µε την 277/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου και την 472/2011 Απόφαση Δηµάρχου, προκειµένου να λάβει αριθµό πρωτοκόλλου.
Η Επιτροπής Καταµέτρησης και Εκτίµησης Ακινήτου µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόµενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δηµοπρασίας.
Στη συνέχεια ο Δήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη και τον εγγυητή.
Αν κάποιος συµµετέχει στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Οικονοµική Επιτροπή, πριν την έναρξη της δηµοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο.

3) Τρόπος Δικαιολογητικά συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού, κατά την πρώτη φάση της δηµοπρασίας, φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθµός αυτής. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (στοιχεία ταυτότητας), την ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει), αριθµούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας)
Ο σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
2. Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωµα για την πώληση του ακινήτου.
4. Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του ακινήτου θεωρηµένο από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή.
5. Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόµιµο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκοµίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.
6. Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου.

4) Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών
Ο φάκελος (συνοδευόµενος από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο του Δήµου Τανάγρας υπόψη της κ. Γεωργία Κόλλια σφραγισµένος και θα γράφει απ’ έξω την επωνυµία του διαγωνιζόµενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθµός πρωτοκόλλου), την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας και τα στοιχεία του αποστολέα. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

α) Να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφο, µεσόστιχα, παρεµβολές κενά, συγκοπές και συντµήσεις που µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους τιµές ή την ταυτότητα των εκµισθωτών.
β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του ιδιοκτήτη.
γ) Να είναι σαφή και πλήρη.

Οι ενδιαφερόµενοι, των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισµού, από την Επιτροπή Καταµέτρησης και Εκτίµησης Ακινήτου, θα κληθούν εγγράφως, να συµµετέχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού για να δώσουν την οικονοµική προσφορά τους ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής . Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την ηµέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

Οι συµµετέχοντες θα δηλώνουν την οικονοµική προσφορά προφορικά κατ’ αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε µειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο µειοδότη.

Οι προσφορές των µειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισµού, κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, µε το ονοµατεπώνυµό του.

5) Εγγυητής
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.

6) Δικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.

7) Εγγύηση συµµετοχής
Η εγγύηση για συµµετοχή στη δηµοπρασία ορίζεται στο ποσό των 17.000,00 ευρώ, καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.3 του ΠΔ 270/81 η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να αποτελεί ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ορίου της ανώτερης προσφοράς.

Η παραπάνω εγγύηση θα κατατεθεί στο χρόνο διεξαγωγής της προφορικής µειοδοτικής δηµοπρασίας, η µη προσκόµιση της αποτελεί αιτία αποκλεισµού του διαγωνιζόµενου από την διαδικασία του διαγωνισµού.

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να είναι αναγνωρισµένης τράπεζας και πρέπει να αναφέρει, µε ποινή αποκλεισµού από την περαιτέρω διαδικασία, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τον τίτλο της δηµοπρασίας για την οποία δίνεται η εγγύηση.

8) Σύµβαση
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Η σύµβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαµβάνουν:
 • (2) ο Δήµος Ταναγρας
 • (1) ο ιδιοκτήτης (πωλητής)
 • (1) η αρµόδια .Ο.Υ.

9) Δηµοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στις 14-10-2011 µε φροντίδα του δηµάρχου, δηλ. τουλάχιστον είκοσι ηµέρες πριν από την λήξη της παραλαβής των προσφορών (02/11/2011) της πρώτης φάσης του διαγωνισµού, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου.

10) Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν µειοδότης. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την αρµόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.

Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου.

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.

11) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Προµηθειών, αρµόδια υπάλληλος κ. Κόλλια Γεωργία (ή κ.Τουµάζου Μαρία), ηµέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08.00 π.µ – 14.00 µ.µ. Διεύθυνση Πλατεία Παµµεγγίστων Ταξιαρχών 1, Σχηµατάρι Βοιωτίας. Τηλέφωνο 22620-51147 (ή 22620-51144), FAX 22620 51188 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.kollia@tanagra.gr ( ή matou@tanagra.gr).
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και στις
01/11/2011 και ώρα 14.00 µ.µ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 478/2011

Πρόγραμμα – πρόσκληση εκδηλώσεων 28ης Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Γραφείο Δημάρχου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Κυρίες/ Κύριοι,
Με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, θα είναι τιμή μας να παρευρεθείτε στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουμε σε όλο τον Δήμο Τανάγρας σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Πρόγραμμα.

Σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Τανάγρας θα γίνει:
 • Γενικός Σημαιοστολισμός
 • Φωταγώγηση κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου των Δημοτικών Καταστημάτων, των δρόμων, των πλατειών, των εκκλησιών, των σχολείων και των λοιπών φορέων, κατά την κρίση τους και δυνατότητά τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων


Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

 • Γενικός σημαιοστολισμός.
 • Διοργάνωση Σχολικών Εορτών στους χώρους του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, αντίστοιχα .

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011
 • 9.00π.μ.: Εκκλησιασμός των μαθητών.
 • 9.15π.μ.: Δοξολογία αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας .
 • Ομιλία από την δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου κ. Ζησοπούλου Χριστίνα.
 • Επιμνημόσυνη Δέηση.
 • Εκφώνηση του προγράμματος από τον δάσκαλο του Δημοτικού Σχολείου κ. Γιώργο Κυριάκου.
 • Κατάθεση Στεφάνων :
 1. Τον Αντιδήμαρχο Τανάγρας κ. Βασίλειο Βλάχο.
 2. Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων κ. Μπλατσιώτη Νικόλαο.
 3. Τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Οινοφύτων.
 4. Εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος Σχηματαρίου.
 5. Μαθητές ως εκπρόσωποι για την Εθνική Αντίσταση.
 6. Εκπρόσωπο του Νομικου Προσωπου Δήμου Τανάγρας.
 7. Την Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Οινοφύτων.
 8. Εκπρόσωπο του Λυκείου Οινοφύτων.
 9. Εκπρόσωπο του Γυμνασίου Οινοφύτων.
 10. Εκπρόσωπο του Δημοτικού Σχολείου Οινοφύτων .
 11. Εκπρόσωπο του Νηπιαγωγείου Οινοφύτων.
 • Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
 • Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
 • Παρέλαση μαθητών – μαθητριών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου .
Η παρέλαση θα γίνει κατά μήκος της οδού 25ης Μαρτίου .


Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011
 • Γενικός σημαιοστολισμός.
 • Ομιλία προς τους Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.
 • Εορταστικές εκδηλώσεις των μαθητών στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου .

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

 • Στις 9.00π.μ.: Εκκλησιασμός των μαθητών.
 • Στις 10.00π.μ.: Τέλεση Δοξολογίας .
 • Επιμνημόσυνη Δέηση στο χώρο του Μνημείου Ηρώων (Πλατεία). Εκφώνηση του προγράμματος από την δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου κα. Μισχοπούλου Ειρήνη.
 • Κατάθεση Στεφάνων :
 1. Εκπρόσωπο του Δήμου Τανάγρας
 2. Τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Θωμά .
 3. Εκπρόσωπος για την Εθνική Αντίσταση.
 4. Εκπρόσωπο του Νομικου Προσώπου Δήμου Τανάγρας.
 5. Εκπρόσωπο του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Θωμά.
 6. Εκπρόσωπο του Νηπιαγωγείου Αγ. Θωμά.
 7. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.
 8. Εκπρόσωπο του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Θωμά.
 • Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
 • Ομιλία από τη νηπιαγωγό κα. Καρανπέλου Ελένη.
 • Απαγγελία ποιημάτων από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου.
 • Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
 • Παρέλαση μαθητών.

Τοπική Κοινότητα Κλειδίου

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011
 • Γενικός σημαιοστολισμός.

Παρασκευή,28 Οκτωβρίου 2011

 • Στις 9.00π.μ.: Εκκλησιασμός.
 • Στις 9.45π.μ.: Τέλεση Δοξολογίας .
 • Επιμνημόσυνη Δέηση στο χώρο του Μνημείου Ηρώων (Πλατεία).
 • Κατάθεση Στεφάνων:
 1. Εκπρόσωπο του Δήμου Τανάγρας
 2. Τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κλειδιού .
 3. Εκπρόσωπο για την Εθνική Αντίσταση.
 • Τήρηση ενός λεπτού σιγής.

Δημοτκή Κοινότητα Σχηματαρίου

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011
 • Γενικός σημαιοστολισμός
 • Διοργάνωση Σχολικών Εορτών στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011
 • Στις 07.30 θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες της Εκκλησίας
 • Τέλος προσέλευσης προσκεκλημένων στο Νέο Δημαρχείο.
 • Άφιξη επισήμων στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σχηματαρίου
 • Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών
 • Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από τον Καθηγήτή Λυκείου Σχηματαρίου κο Παπαιωάννου Νικόλαο.
 • Επιμνημόσυνη Δέηση στο χώρο μπροστά στο μνημείο των ηρώων
 • Κατάθεση Στεφάνων , και συγκεκριμένα:

 1. Δήμαρχο Τανάγρας
 2. Εκπρόσωπο της 114 Πτέρυγα Μάχης
 3. Εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας
 4. Εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 5. Αντιπρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου
 6. Το Λύκειο Σχηματαρίου
 7. Το Γυμνάσιο Σχηματαρίου
 8. ΕΠΑΛ Σχηματαρίου
 9. Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου
 10. Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου
 11. Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου
 12. Το 1ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου
 13. Το 2ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου
 14. Το 3ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου
 15. Παιδικός Βρεφονηπιακός Σταθμός (ιδιωτικός)
 16. Μαθητές ως εκπρόσωποι για την Εθνική Αντίσταση

 • Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
 • Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου
 • Παρέλαση της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης μπροστά στους επισήμους της κεντρικής οδού.
Η παρέλαση θα γίνει κατά μήκος της οδού Κουκούλεζα.


Οικισμός Οινόης

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011
 • Γενικός σημαιοστολισμός
 • Εορταστικές εκδηλώσεις των μαθητών στον χώρο των Σχολείων.
Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

 • Στις 07.00 π.μ. θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες του Ιερού Ναού Αναλήψεως
 • Στις 07.00 π.μ. Όρθρος
 • Στις 8.30 π.μ. Θεία λειτουργία
 • Στις 9.50 π.μ. Τέλεση Δοξολογίας στον Ιερό Ναό
 • Εκφώνηση πανηγυρικού από τη δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου κα. Μπουφίδου Χρυσούλα.
 • Επιμνημόσυνη Δέηση στο χώρο μπροστά από το μνημείο των Ηρώων
 • Κατάθεση Στεφάνων , και συγκεκριμένα:
 1. Εκπρόσωπο του Δήμου Τανάγρας
 2. Δημοτικό Σχολείο Οινόης
 3. Νηπιαγωγείο Οινόης
 4. Μαθητές ως εκπρόσωποι για την Εθνική Αντίσταση.
 5. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Οινόης
 6. Εκπρόσωπο Εκπολιτιστικού Συλλόγου «ΚΟΡΙΝΑ»
 • Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
 • Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου
 • Παρέλαση μαθητών- μαθητριών

Οικισμός Δηλεσίου

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011
 • Γενικός σημαιοστολισμός
 • Εορταστικές εκδηλώσεις των μαθητών στον χώρο των Σχολείων.

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

 • Στις 07.00 π.μ. θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
 • Στις 07.00 π.μ. έως 09:45 π.μ. Όρθρος και Θεία λειτουργία
 • Στις 9.50 π.μ Τέλεση Δοξολογίας στον Ιερό Ναό
 • Εκφώνηση πανηγυρικού από τη δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου κα Τρύπα Παρασκευή.
 • Μετάβαση στη πλατεία
 • Επιμνημόσυνη Δέηση στο χώρο μπροστά από το μνημείο των Ηρώων στη πλατεία
 • Κατάθεση Στεφάνων στο Ηρώο , και συγκεκριμένα:
 1. Από Εκπρόσωπο του Δήμου Τανάγρας
 2. Δημοτικό Σχολειο Δηλεσίου
 3. Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Δηλεσίου
 4. Μαθητές ως εκπρόσωποι για την Εθνική Αντίσταση.
 5. Σύλλογο γονέων & κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Δηλεσίου
 6. Εκπολιτιστικούς & Εξωραϊστικούς Συλλόγους Δηλεσίου
 • Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
 • Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου
 • Παρέλαση μαθητών- μαθητριών

Τοπική Κοινότητα Πύλης

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011
 • Γενικός σημαιοστολισμός
 • Εορταστικές εκδηλώσεις των μαθητών στον χωρο των σχολειων.

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

 • Ώρα 7:00 Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των Εκκλησιών .
 • Ώρα 10:00 Τέλεση Επίσημης Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
 • Εκφώνηση Πανηγυρικού της ημέρας μετά την Δοξολογία.
 • Ώρα 10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο μπροστά από το ΝΕΟ ΜΝΗΜΕΙΟ των ηρώων στη κεντρική πλατεία Πύλης.
 • Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων ως εξής:

 1. Εκπρόσωπος του Δήμου
 2. Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Πύλης ως εκπρόσωπος του Δήμου για την Εθνική Αντίσταση.
 3. Διευθυντών Γυμνασίου Πύλης
 4. Δημοτικού Σχολείου Πύλης
 5. Νηπιαγωγείου Πύλης
 • Τήρηση ενός λεπτού σιγής εις μνήμην των ενδόξων νεκρών μας.
 • Εθνικός Ύμνος από τους μαθητές των σχολείων.
 • Ώρα 11:00 Παρέλαση στην κεντρική πλατεία των μαθητών Νηπιαγωγείου Πύλης , Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου – Λυκειακών τάξεων Πύλης
Το γενικό πρόσταγμα σε όλες τις εκδηλώσεις θα έχει ο καθηγητής φυσικής αγωγής του Γυμνασίου Πύλης στην Πύλη.

Τοπική Κοινότητα Σκούρτων

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011
 • Γενικός σημαιοστολισμός
 • Εορταστικές εκδηλώσεις των μαθητών στον χωρο των σχολειων.

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

 • Ώρα 10:00 Τέλεση Επίσημης Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Σκούρτων.
 • Εκφώνηση Πανηγυρικού της ημέρας μετά την Δοξολογία
 • Ώρα 10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο μπροστά από το μνημείο των ηρώων στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου στα Σκούρτα.
 • Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των ηρώων ως εξής:
 1. Εκπρόσωπος του Δήμου
 2. Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Σκούρτων ως εκπρόσωπος του Δήμου για την Εθνική Αντίσταση.
 3. Διευθυντών Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Σκούρτων

Τήρηση ενός λεπτού σιγής εις μνήμην των ενδόξων νεκρών μας.

 • Εθνικός Ύμνος από τους μαθητές των σχολείων.
 • Ώρα 11:00 Παρέλαση στην κεντρική πλατεία του χωριού των μαθητών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Σκούρτων.
Το γενικό πρόσταγμα σε όλες τις εκδηλώσεις θα έχει ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου κ. Παπουλιάς Νικόλαος.

Σχετικές εκδηλώσεις θα γίνουν και στις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων με την φροντίδα των Προέδρων.


Τοπική Κοινότητα Άρματος

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011
 • Γενικός σημαιοστολισμός
 • Εορταστικές εκδηλώσεις των μαθητών στον χωρο των σχολειων.
Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011
 • Ώρα 9 : 00 π.μ. Προσέλευση των Σχολείων στον Ιερό Ναό .
 • Ώρα 10: 00 π.μ. Τέλεση Δοξολογίας
 • Ώρα 10:15 π.μ. Επιμνημόσυνη Δέηση.
 • Ώρα 10:30 π.μ. Ομιλία από Δ/ντρια Δημ. Σχολείου κ. Ρουπάκα Ιωάννα.
 • Ώρα 11:00 π.μ. Κατάθεση Στεφάνων :
 1. Από τον Εκπρόσωπο του Δήμου
 2. Από τον Πρόεδρο Τοπ. Κοινότητας Άρματος κ. Δαύρη Σπύρο.
 3. Για την Εθνική Αντίσταση από μαθητή Δημ. Σχολείου.
 4. Από το Δημοτικό Σχολείο Άρματος.
 5. Από το Νηπιαγωγείο Άρματος.
 • Ώρα 11:15 π.μ. Τήρηση ενός λεπτού σιγής .
 • Ώρα 11:16 π.μ. Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου .
 • Ωρα 11:30 π.μ. Παρέλαση μαθητών – μαθητριών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου .


Τοπική Κοινότητα Ασωπίας

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011
 • Γενικός σημαιοστολισμός
 • Εορταστικές εκδηλώσεις των μαθητών στον χωρο των σχολειων.

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

 • Ώρα 9 : 00 π.μ. Προσέλευση των Σχολείων και Γυμνασίου- Λυκείου στον Ιερό Ναό.
 • Ώρα 10:00 π.μ. Τέλεση Δοξολογίας .
 • Ώρα 10:15 π.μ. Επιμνημόσυνη Δέηση .
 • Ώρα 10:30 π.μ. Ομιλία από την Δασκάλα του Δημ. Σχολείου Ασωπίας κ.Τουρκοχωρίτη Γεωργία.
 • Ώρα 11:00 π.μ. Κατάθεση Στεφάνων .
 1. Από τον Εκπρόσωπο του Δήμου.
 2. Από τον Πρόεδρο Τοπ. Κοινότητας Ασωπίας κ. Κασελίμη Ευάγγελο.
 3. Για την Εθνική Αντίσταση από μαθητή Σχολείου.
 4. Από το Γυμνάσιο-Λύκειο Ασωπίας.
 5. Από το Δημοτικό Σχολείο Ασωπίας.
 6. Από το Νηπιαγωγείο Ασωπίας.
 7. Από τον Χορευτικό-Πολιτιστικό Όμιλο Ασωπίας.
 8. Από τον Σύλλογο Νέων Ασωπίας.
 • Ώρα 11:15 π.μ. Τήρηση ενός λεπτού σιγής .
 • Ώρα 11:16 π.μ. Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου .
 • Ωρα11:30 π.μ. Παρέλαση μαθητών – μαθητριών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου .

Τοπική Κοινότητα Τανάγρας

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011
 • Γενικός σημαιοστολισμός
 • Εορταστικές εκδηλώσεις των μαθητών στον χωρο των σχολειων.
Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011
 • Ώρα 9 : 00 π.μ. Προσέλευση των Σχολείων στον Ιερό Ναό .
 • Ώρα 10:00 π.μ. Τέλεση Δοξολογίας .
 • Ώρα 10:15 π.μ. Επιμνημόσυνη Δέηση .
 • Ώρα 10:30 π.μ. Ομιλία από Δασκάλα του Δημοτικό Σχολείο Τανάγρας.
 • Ώρα 11:00 π.μ. Κατάθεση Στεφάνων .
 1. Από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Τανάγρας κ. Μπλάνα Χρήστο.
 2. Από τον Πρόεδρο Τοπ. Κοινότητας Τανάγρας κ. Σιαμπάνη Χρήστο.
 3. Από τον Εκπρόσωπο της 114 Π. Μ. Τανάγρας.
 4. Για την Εθνική Αντίσταση από μαθητή Σχολείου.
 5. Από το Δημοτικό Σχολείο Τανάγρας.
 6. Από το Νηπιαγωγείο Τανάγρας.
 7. Από τον Σύλλογο Γυναικών Τανάγρας.
 • Ώρα 11:15 π.μ. Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
 • Ώρα 11:16 π.μ. Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου .
 • Ώρα 11:30 π.μ. Παρέλαση των Σχολείων .


Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011
 • Γενικός σημαιοστολισμός
 • Εορταστικές εκδηλώσεις των μαθητών στον χωρο των σχολειων.

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011
 • Ώρα 9 : 00 π.μ. Προσέλευση των Σχολείων στον Ιερό Ναό .
 • Ώρα 10:00 π.μ. Τέλεση Δοξολογίας .
 • Ώρα 10:15 π.μ. Επιμνημόσυνη Δέηση .
 • Ώρα 10:30 π.μ. Ομιλία από τον Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας κ. Τσιαπλέ Νικόλαο.
 • Ώρα 11:00 π.μ. Κατάθεση Στεφάνων .
 1. Από την Εκπρόσωπο του Δήμου Δημ. Σύμβουλο κ.Σφυρίδη Ευαγγελία
 2. Από τον Πρόεδρο Τοπ. Κοινότητας Καλλιθέας κ.Συκαρά Αλέξανδρο.
 3. Για την Εθνική Αντίσταση από μαθητή του Σχολείου.
 4. Από το Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας.
 5. Από το Νηπιαγωγείο Καλλιθέας.
 6. Από τον Σύλλογο Γυναικών Καλλιθέας.
 • Ώρα 11:15 π.μ. Τήρηση ενός λεπτού σιγής εις μνήμη των νεκρών .
 • Ώρα 11:16 π.μ. Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου .
 • Ώρα11:30 π.μ.Παρέλαση τωνΣχολείων .

Δημοτικό Ωδείο Τανάγρας - Ανακοίνωση


Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Τανάγρας μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες: 09.00-15.00 στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262058377, κιν. 6947255269.

Υπεύθυνη κα Κέλυ Σαλιβέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.17675 /28-09-2011
ΕΡΓΟ:«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011»
ΑΡ. ΜΕΛ.12/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011», με προϋπολογισμό 29.985,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00 € (Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-13:00), μέχρι και την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22620 51153, FAX επικοινωνίας: 22620 51118, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Καραμουζά Δέσποινα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ[1] και Εγγεγραμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα Επιχειρήσεων που τηρούνται στην Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Α.Α., εφόσον α) ανήκουν στην ειδικότητα των σπουδών των εργοδηγών πτυχιούχων των μέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν με το Ν.576/1977 και έχουν τριετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους, β)ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών που έχουν τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία από την λήψη της αδείας, γ) ασκούνται από εμπειροτέχνες που έχουν τουλάχιστον πενταετή κατασκευαστική εμπειρία, δ) ασκούνται από υπομηχανικούς ή πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετίας από τη λήψη του πτυχίου τους, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 317,56 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένας μήνας.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2011. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επέτειος σήμερα για τη μάχη της Πύλης

Τα μεσάνυχτα της 15ης προς τη 16η Οκτωβρίου ένας ενισχυμένος γερμανικός λόχος από επίλεκτους πολεμιστές αποτελούμενος από 142 άντρες αποβιβάζονται στην Οινόη Αττικής (Μάζι) και οδηγούμενοι από κάποιον προδότη ακολουθούν ένα απρόσιτο μονοπάτι για να φτάσουν στην Πύλη νύχτα στη θέση Πόρτες με σκοπό να βρουν τα όπλα που είχαν συγκεντρωθεί εκεί και να τιμωρήσουν Πυλιώτες.
Στις Πόρτες διανυκτερεύουν δύο τσοπανόπουλα από την Πύλη με τα κοπάδια τους. Ο 20χρονος Βαγγέλης Βλάχος και ο συνομήλικός του Ζήσης Λίγγος που γρήγορα αντιλαμβάνονται ότι αυτοί που ανεβαίνουν στην πλαγιά του βουνού είναι Γερμανοί και με ταχύτητα ανέμου τρέχουν για να προλάβουν να ειδοποιήσουν τους συγχωριανούς να φύγουν να σωθούν.
Τα δυο τσοπανόπουλα παίρνουν εντολή να επιστρέψουν για να εξακριβώσουν την ταυτότητα των νυχτερινών επισκεπτών, αλλά σε μικρή απόσταση από το χωριό πέφτουν επάνω στους Γερμανούς και συλλαμβάνονται.
Στην ίδια όμως, περιοχή διανυκτερεύουν κοντά στα κοπάδια τους και άλλα πέντε νεαρά παιδιά, που οι Γερμανοί τα βρίσκουν να κοιμούνται και τα συλλαμβάνουν. Είναι ο 16χρονος Περικλής Στυλιανού Λίγγος, με το μικρότερο αδερφό του Δημήτρη 14 χρονών, ο 16χρονος Γεώργιος Στέφα Μαλιάτσης με το συνομήλικο ξάδερφό του Σωτήρη Ευσταθίου Μαλιάτση, ενώ μαζί τους είναι και ο 12χρονος Δημήτριος Αθανασίου Λίγγος που κι αυτός θα συλληφθεί.
Ταυτόχρονα θα συλληφθεί και ο Επαμεινώνδας Ντάρδας 45 χρόνων περίπου, κτηνοτρόφος από την Πάνακτο, που εντελώς τυχαία περνούσε με το κοπάδι του και σε μικρή απόσταση άλλοι τρεις Πυλιώτες που και αυτοί διανυκτέρευαν εκεί με τα κοπάδια τους. Είναι ο Παύλος Ευσταθίου Μαλιάτσης 29 ετών, ο Αναστάσιος Αθανασίου Τσιρώνης 19 ετών, και ο Κωνσταντίνος Χρήστου Γεώργας 43 ετών, που αντιλαμβάνονται τη σύλληψη των υπόλοιπων παιδιών και με βήματα σταθερά σπεύδουν να απομακρυνθούν προς την Πάνακτο.
Στο μεταξύ, έχει φωτίσει καλά και το χωριό είναι στο πόδι. Άντρες, γυναίκες, παιδιά ακόμα και γέροι ξεχύνονται στους δρόμους. Φεύγουν προς την ανατολική πλευρά του χωριού, ακριβώς αντίθετα από τη δυτική απ’ όπου έρχονται οι Γερμανοί, ενώ όσοι άνδρες κρατούν όπλα θα πιάσουν θέση στον Πύργο, στο λόφο Προφήτη Ηλία.
Μερικοί Πυλιώτες βρίσκουν το κουράγιο να κατευθυνθούν στην «Αποθήκη» εκεί που φυλάσσονται τα όπλα και τα πυρομαχικά. Σπάνε την πόρτα και παίρνουν όσα μπορούν περισσότερα γιατί ξέρουν ότι θα τους χρειαστούν.
Ο κύριος όγκος των Γερμανών δεν απέχει παρά 500 περίπου μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού και ολοένα πλησιάζει. Μπροστά από το σχηματισμό, ανθρώπινη ζωντανή ασπίδα, βαδίζουν τα νεαρά Πυλιωτόπουλα. Οι Γερμανοί πιστεύουν ότι οι συγχωριανοί τους δε θα τολμήσουν να πυροβολήσουν από το φόβο ότι θα σκότωναν τα ίδια τα παιδιά τους. Στη θέση Μπουνί θα σταματήσει η φάλαγγα. Μία ομάδα από 15 περίπου Γερμανούς με ένα βαρύ πολυβόλο θα αποτελέσει την πλαγιοφυλακή. Θα ακολουθήσει τη διαδρομή Μάζι – Ραπτόσα – «Γκούρι Στιπίζες» - «Άγιος Θανάσης». Εκεί, σε ένα μικρό λατομείο και ακριβώς απέναντι από τον Πύργο, όπου έχουν πάρει θέσεις μάχης οι Πυλιώτες, θα στήσει το βαρύ πολυβόλο, όμως βάδιζε προς τη συγκεκριμένη θέση, είχε ένα αναπάντεχο συναπάντημα: Στην τοποθεσία «Γκούρι Στιπίζες» έρχεται αντιμέτωπη με έναν 70χρονο Πυλιώτη που ζωσμένος στ’ άρματα κινείται εναντίον τους για να τους φράξει το δρόμο. Είναι ο μπαρμπα – Γιώργης ο Σταμάτης. Λίγα μέτρα ξωπίσω του ένα νεαρό παιδί τον ακολουθεί. Είναι ο Δήμος ο Ραπτοδήμος 17 ετών. Οι Γερμανοί αιφνιδιάζονται καθώς τους βλέπουν να ξεπροβάλλουν μπροστά τους. Γρήγορα όμως συνέρχονται και πριν ο γέρος προλάβει τον ρίχνουν κάτω νεκρό με μία ριπή. Είναι ο πρώτος νεκρός της μάχης ο μπαρμπα – Γιώργης.
Στον Πύργο έχει ξεκινήσει ένα σύντομο πολεμικό συμβούλιο. Παίρνουν μέρος σε αυτό όσοι κρατούν όπλα. Αρχηγός της ένοπλης ομάδας ήταν ο Στέφας Μαλιάτσης, 43 χρόνων, λοχίας της μικρασιατικής εκστρατείας, που κατά τραγική σύμπτωση ο γιος του ο Γιωργής βρίσκεται ανάμεσα στα παιδιά που οι Γερμανοί κρατούν αιχμάλωτα.
Αμίλητοι οι Πυλιώτες περιμένουν την απόφαση του αρχηγού. Και ο παλαίμαχος Στέφας δεν άργησε να την πάρει: «Θα πολεμήσουμε, μωρέ, για να σωθούν οι χωριανοί μας, οι πολλοί». Σκέφτηκε τότε το γιο του κι η καρδιά του έκανε ένα «κρακ». Όμως, ύστερα σκέφτηκε το Χωριό και την Πατρίδα και τους φωνάζει: «Πάμε, παιδιά». Αποφασίζεται τότε η εξουδετέρωση του εχθρικού πολυβολείου που θα την αναλάβουν τρεις ψυχωμένοι Πυλιώτες μαχητές. Ο Γιώργος Ιωάννου Νέος (Γουλιάς) 32 ετών , ο Γιώργος Νικ. Λίγγος 25 χρονών και ο Αναστάσιος Γεωργίου Σταμάτης 45 ετών. Με κυκλωτική κίνηση πλησιάζουν το πολυβολείο των Γερμανών και το ανατινάζουν με ρίψη χειροβομβίδων. Οι Γερμανοί της εμπροσθοφυλακής εξοντώνονται όλοι και μόνο δύο κατορθώνουν να διαφύγουν μέσα από τα σπίτια του χωριού αλλά και αυτοί ύστερα από λίγο θα έχουν την ίδια τύχη. Προηγουμένως, όμως, εκτέλεσαν στην εξώθυρα του σπιτιού του τον ανάπηρο πολέμου Γεώργιο Μελ. Κόλλια.
Οι πυλιώτες μαχητές, κινούνται κατά των υπόλοιπων Γερμανώνμε την κύρια δύναμη να ακολουθεί αντίστροφη διαδρομή από εκείνη που ακολούθησε η γερμανική εμπροσθοφυλακή και καταλαμβάνει το ύψωμα «Μάμι Ραμπτώσα».
Η θέση των Γερμανών χειροτερεύει όταν βρίσκονται ανάμεσα σε δύο πυρά, ενώ σε ενίσχυση τους θα έρθει μικρή ομάδα ενόπλων από τα Σκούρτα με επικεφαλής τον Αθανάσιο Παπαθανασίου (Γιαταγάνα). Η μάχη συνεχίζεται με λύσσα ως τις 4 το απόγευμα οπότε οι 42 Γερμανοί που είχαν απομείνει από τη μάχη παραδίνονται.
Από τους Πυλιώτες σκοτώθηκαν στη μάχη ο Γιώργος Νέος (Γουλιάς) και ο Αλέξανδρος Κώνστας, καθώς και ένας νεαρός αντάρτης (Εκτορας), τραυματίστηκε επίσης έναν Πυλιώτης, ο Παναγής Δημ. Λίγγος και από τα τσοπανόπουλα που κρατούσαν ομήρους οι Γερμανοί βρέθηκαν σκοτωμένοι ο Σωτήρης Ευσ. Μαλιάτσης, ο Γεώργιος Στεφ. Μαλιάτσης, ο Περικλής Στυλ. Λίγγος και ο Βαγγέλης Ηρακλ. Βλάχος και τραυματισμένοι ο Ζήσης Ν. Λίγγος, ο Δημήτρης Αθ. Λίγγος και ο Επαμεινώνδας Ντάρδας ενώ διασώθηκε μόνο ένας, ο Δημήτριος Λίγγος.
Ο Στέφας Μαλιάτσης ψάχνοντας ανάμεσα στα πτώματα βρίσκει τον Γιώργη του. Τον κρατάει στην αγκαλιά του νεκρό πια, απομακρύνεται από τους συντρόφους του που πανηγυρίζουν, τον κλαίει και μονολογεί: «Αγόρι μου, δική μου ήταν η σφαίρα που σε βρήκε ή των Γερμανών;»
Την άλλη μέρα, 17 του Οκτώβρη, ισχυρές γερμανικές δυνάμεις με τεθωρακισμένα και πυροβολικό θα καταλάβουν τις απογευματινές ώρες το χωριό και θα το παραδώσουν στις φλόγες, καταστρέφοντάς το ολοκληρωτικά, ανοίγοντας όμως νέο κύκλο αίματος ανοίγεται. Δολοφονήθηκαν ή αποτεφρώθηκαν μέσα στα σπίτια τους όσοι γέροι ή ασθενείς Πυλιώτες δεν μπόρεσαν να τα εγκαταλείψουν. Ο Νικόλαος Γκέλης 75 ετών, η Ελευθερία Παπαγεωργίου 70 ετών, ο Γεώργιος Παπαθανασίου 70 ετών και η Ασήμω Στυλιανοπούλου 70 ετών.
Έτσι άρχισε και τελείωσε η «Μάχη της Πύλης» στις 16 Οκτώβρη 1943.
Ιωάννης Λίγγος,

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου(12/10/2011)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 22η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης Α΄ φάσης μελέτης Πολεοδόμησης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Οινοφύτων, βάσει υπάρχοντος εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. και παραλαβής της από το Δημοτικό Συμβούλιο ».

ΘΕΜΑ 2ο : «Περί ένταξης σε Σχέδιο Πόλεως Τμημάτων «Πλάκας Δήλεσι».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Οινοφύτων».

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου».

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Σχηματαρίου».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή 3 ου Νηπιαγωγείου Σχηματαρίου».

ΘΕΜΑ 8ο : «Περί αλλαγής υπόχρεου σε λογαριασμό νερού».

ΘΕΜΑ 9ο : «Περί διαγραφής ποσού 233,34 €, οφειλών από ύδρευση του κ. Μπακογεώργου Σπύρου».

ΘΕΜΑ 10ο : «Αποδοχή και κατανομή ποσού 27.468,22 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων».

ΘΕΜΑ 11Ο :«Περί χορήγησης προσωρινής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων στο κατάστημα κ. Μπάτρα Θωμά».

ΘΕΜΑ 12Ο : «Περί μεταφοράς Κοιμητηρίου Οινοφύτων».

ΘΕΜΑ 13ο: «Περί παράτασης σύμβασης για την Αστική Συγκοινωνία Δήμου Τανάγρας».

ΘΕΜΑ 14ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση χώρου Ιατρείου στην Ασωπία».

ΘΕΜΑ 15ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Υδροδότηση οικισμού Δάφνης».

ΘΕΜΑ 16ο : «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Δερβενοχωρίων».

ΘΕΜΑ 17ο : «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Δ.Δ. Αγίου Θωμά».

ΘΕΜΑ 18ο : «Περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: Ασφαλτοστρώσεις οδών στο Δήμο Σχηματαρίου».

ΘΕΜΑ 19ο : «Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: Κατασκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Δερβενοχωρίων».

ΘΕΜΑ 20ο : « Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : Διαμόρφωση αύλειου χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων».

ΘΕΜΑ 21ο : «Σχετικά με έγκριση και εφαρμογή των εγχειρίδιων διαδικασιών της διαχειριστικής επάρκειας ».

ΘΕΜΑ 22ο : «Περί αίτησης υδροδότησης Ρούτης Στέφανος & ΣΙΑ Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ 23ο : «Περί έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: επέκταση δικτύων ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Οινοφύτων 2011».

ΘΕΜΑ 24ο : «Περί έγκρισης για συμπληρωματική σύμβαση, με βάση την με αρ. πρωτ. 12731/12-7-2011 σύμβαση , για την : προμήθεια υλικών για την συντήρηση του δικτύου ύδρευσης».

ΘΕΜΑ 25ο : «Περί έγκρισης της με αρ. 416/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου».

ΘΕΜΑ 26ο : «Περί έγκρισης της με αρ. 459/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου».

ΘΕΜΑ 27ο : «Περί έγκρισης της με αρ. 45/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας».

ΘΕΜΑ 28ο : «Περί έγκρισης της με αρ. 46/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας».

ΘΕΜΑ 29ο : «Περί έγκρισης της με αρ. 47/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας».

Σχηματάρι, 6-10-2011, Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (11/10/2011)

Σας καλώ στην 33η συνεδρίαση, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ».
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ».
-Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο τροποποίησης του προϋπολογισμού του δήμου.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης ποσού 140,00 € σε βάρος του Κ.Α.02.10.6611 με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ κλπ ».
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης ποσού 39.750,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7135.09 με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ».
-Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 22.126,25 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.10.6641.01 με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο Π.ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011).
-Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.444,00 € σε βάρος των Κ.Α. 02.80.8113.02 με τίτλο « Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Δ.Ε. Οινοφύτων » για την πληρωμή οφειλής για την εργασία συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Οινοφύτων στο δικαιούχο ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ .
-Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.419,20 € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6041.03 με τίτλο « ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΓΡΟΤΟΕΡΓΑΤΩΝ » για την πληρωμή οφειλής στους δικαιούχους ΑΓΡΟΤΟΕΡΓΑΤΕΣ μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 .
-Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 33.364,28 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7326.07 με τίτλο « Κατασκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Δερβενοχωρίων» για την πληρωμή οφειλής 2ου Λογαριασμού του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ” .
-Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.411,75 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8113.02 με τίτλο « Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Δ.Ε. Οινοφύτων » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο EUROPRISE ENVIRONMENTAL LTD.
-Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 602,70 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8113.02 με τίτλο « Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Δ.Ε. Οινοφύτων » για την πληρωμή οφειλής για την εργασία συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικού μηχ/τος Δ.Ε. Οινοφύτων στο δικαιούχο ALPHA SYSTEMS Α.Ε. .
-Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 739,77 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.02 με τίτλο « Δαπάνες προμήθεια αναλώσιμων Δ.Ε. Οινοφύτων » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο ALPHA SYSTEMS Α.Ε. .
-Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.478,91 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.02 με τίτλο « Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Δ.Ε. Οινοφύτων » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Η. & ΣΙΑ ΕΠΕ.
-Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.560,85σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7135.03 με τίτλο: «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχου ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.
-Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 21.028,82 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8117.01 με τίτλο: «Λοιπά έξοδα Δ.Ε. Σχηματαρίου» για την πληρωμή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.
-Περί λήψης απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την αγορά ακινήτου στο Κλειδί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΟΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Τανάγρας

Είχαμε μια πολύ σημαντική και και δημιουργική συνεργασία με τον Δήμαρχο Τανάγρας και με τους Αντιδημάρχους για τα προβλήματα της περιοχής. Πρόκειται για μια επιβαρυμένη περιοχή, η οποία όμως έχει μια πολύ μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική που πρέπει να κρατηθεί και να στηριχθεί, βέβαια, με απόλυτη προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συζητήσαμε για όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που έχουν να κάνουν με την πολεοδομία και τη χωροταξία, καθώς και την ανάγκη να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός στα ζητήματα αυτά. Συζητήτησαμε για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή και όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Κάναμε ειδική συζήτηση για τα προβλήματα του Ασωπού.

Όπως ξέρετε, το ΥΠΕΚΑ έχει ξεκινήσει, εδώ και πολύ καιρό, μια μεγάλη προσπάθεια για τον έλεγχο της ρύπανσης στον Ασωπό με συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων, με την ένταξη έργων βιολογικού καθαρισμού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Είναι έργα πολύ σημαντικά που αφορούν σε όλο το Νομό, αλλά και συγκεκριμένα την περιοχή. Είμαστε σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και τον ΣΕΒ για τη δημιουργία κεντρικού αγωγού επεξεργασίας, ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ και, βεβαίως, με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας για τη δημιουργία ΒΙ.ΠΕ., η οποία θα βοηθήσει και αυτή πάρα πολύ την περιοχή.

Στηρίζουμε και θα ενισχύσουμε όλες τις ενέργειες για να είναι απόλυτα ελέγξιμο το πρόβλημα που υπάρχει στον Ασωπό. Παρακολουθούμε με μετρήσεις την κατάσταση και θα δημιουργηθεί και ένα γραφείο Περιβάλλοντος στην περιοχή, για να ενταθεί αυτή η παρακολούθηση. Είμαστε απόλυτα σίγουροι από όλα τα στοιχεία που έχουμε, μέχρι αυτή τη στιγμή, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων της περιοχής και οπουδήποτε δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με το εξασθενές χρώμιο βρίσκονται εναλλακτικές λύσεις και αυτές προωθούμε σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή.

Ήταν μια πολύ καλή συζήτηση, την οποία θα συνεχίσουμε, και σε συνάρτηση με τις ενέργειες που έχουμε δρομολογήσει σε συνεργασία με το Δήμο.

Ανακοίνωση σχετικά με την επίσκεψη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Δήμο Τανάγρας και στην περιοχή του Ασωπού

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, επισκέφτηκε σήμερα την περιοχή του Ασωπού και είχε συνάντηση με το Δήμαρχο Τανάγρας, Ευάγγελο Γεωργίου, στο Σχηματάρι, για τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Η βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει και την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, τη δημιουργία υποδομών για την αρμονική συνύπαρξη των χρήσεων κατοικίας και αναψυχής, με μία αγροτική και βιομηχανική ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον, αποτελεί πεδίο στήριξης σε κάθε επίπεδο από την πολιτεία και ιδιαίτερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ειδικά, για το μείζον ζήτημα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της ρύπανσης στην περιοχή του Ασωπού, το ΥΠΕΚΑ έχει προωθήσει και δεσμεύεται να ολοκληρώσει άμεσα όλες τις αναγκαίες ενέργειες (θεσμικά και ελεγκτικά μέτρα, έργα υποδομών).

Συγκεκριμένα:

· Εντατικοποίηση της παρακολούθησης των υδάτων
· Συνέχιση της εξασφάλισης καθαρού πόσιμου νερού στους κατοίκους της περιοχής με μεταφορά νερού από το Μόρνο.
· Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισμού (τον Οκτώβριο εντάσσοντοι οι βιολογικοί Κυριακίου, Βαγίων, προϋπολογισμού 4 και 5 εκ αντίστοιχα), ενώ οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με το Δήμο Τανάγρας για να προχωρήσει το έργο της αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού Οινοφύτων.
· Προώθηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης Περιβαλλοντικού Κινδύνου για την ευρύτερη περιοχή που υιοθέτησε η Υπουργός ΠΕΚΑ κα Μπιρμπίλη το 2010, εντείνοντας τους ελέγχους σε βιομηχανίες και βιολογικούς καθαρισμούς και μελετώντας λύσεις αποκατάστασης.
· Ίδρυση Τομέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα ΟΙΝΟΦΥΤΑ για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την περιοχή Ασωπού (Οινοφύτων-Σχηματαρίου) και της περιοχής Μεσσαπίας (Ν. 4014/11 για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση).
· Συνεργασία με ΕΥΔΑΠ και ΣΕΒ για να βρεθεί χρηματοδότηση για τη δημιουργία κεντρικού αγωγού επεξεργασίας αποβλήτων για τις βιομηχανίες της περιοχής.
· Συνεργασία με τη Γ. Γραμματεία Βιομηχανίας για την οργάνωση ΒΙΠΕ- Επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή.
· Τέλος, το ΥΠΕΚΑ προωθεί εναλλακτικές μορφές υδροδότησης όπου σημειώνονται υψηλές τιμές εξασθενούς χρωμίου, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης. Χωρίς αυτό να δημιουργεί ανησυχία για τα υφιστάμενα όρια και την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων της περιοχής.

Ενημερωτικό Σημείωμα για τα θέματα της περιοχής Δήμου Τανάγρας

1. Για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων:
• Σε εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα νερά, αξιοποιούνται όλα τα υπάρχοντα στοιχεία κι οι μελέτες για το Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Στερεάς Ελλάδας που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2012.
• Το επικαιροποιημένο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων περιλαμβάνει για την περιοχή του Ασωπού 5 θέσεις δειγματοληψίας στον ποταμό και περίπου 30 θέσεις για τα υπόγεια νερά της λεκάνης.

2. Για καθαρό πόσιμο νερό:
• Πέραν του ότι τα Οινόφυτα ήδη τροφοδοτούνται με νερό του Μόρνου, ολοκληρώθηκαν από την ΕΥΔΑΠ οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για τα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης του διυλιστηρίου των Οινοφύτων και μεταφοράς νερού από τον Μόρνο, μέσω του διυλιστηρίου Θηβών, σε κοινότητες της περιοχής (Νεοχωράκι, Ελαιώνας) και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενέταξε τα σχετικά έργα για χρηματοδότηση, με φορέα υλοποίησης την ΔΕΥΑ Θήβας. Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από το ΥΠΕΚΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) με πιστώσεις που έχουν ήδη εκχωρηθεί στην Περιφέρεια.

3. Ένταξη έργων στο ΕΠΠΕΡΑΑ:
• Στην περιοχή της Βοιωτίας μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στις Προσκλήσεις του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. που αφορούν στη Διαχείριση Λυμάτων συνολικά έξι (6) έργα αξίας 72 εκ.€ . Τα ενταγμένα έργα αφορούν:
1. Ολοκλήρωση Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού Ορχομενού – 11 εκ.€.
2. Αποχέτευση στους οικισμούς Πλάκα Δήλεσι & Δήλεσι και Επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού Σχηματαρίου/Οινοφύτων – 26 εκ.€.
3. Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός στους οικισμούς Μαυρομματίου, Λεονταρίου και Θεσπιέων – 12 εκ.€.
4. Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Διστόμου – 7,7 εκ.€.
5. Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Αγίου Γεωργίου – 6 εκ.€.
6. Δίκτυο ακαθάρτων Αλιάρτου – 9,5 εκ.€.
• Εντάσσονται εντός του Οκτωβρίου ακόμα δύο (2) έργα αξίας 9 εκ.€.
7. Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Κυριακίου – 4 εκ.€.
8. Ανακατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού και ολοκλήρωση Αποχέτευσης Βαγίων – 5 εκ.€.
• Εκτός των οκτώ (8) έργων Διαχείρισης Λυμάτων αξίας 81 εκ.€ που θα εξυπηρετούν 11 οικισμούς, έχουν επίσης ενταχθεί ή πρόκειται άμεσα να ενταχθούν 3 έργα ύδρευσης που στοχεύουν και στην εξασφάλιση ασφαλούς και με απουσία χρωμίου πόσιμου νερού.

4. Προωθούμε το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης Περιβαλλοντικού Κινδύνου και 5- Επιθεωρητές Περιβάλλοντος
• Το 2010 το ΥΠΕΚΑ ολοκλήρωσε το θεσμικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική θωράκιση της περιοχής, καθορίζοντας αυστηρά ποιοτικά όρια τόσο για τον Ασωπό όσο και για τις εκπομπές των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής, που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές παραμέτρους και καινοτόμες τεχνολογίες αντιρύπανσης. Επίσης η λεκάνη του Ασωπού χαρακτηρίστηκεως ευπρόσβλητη σε νιτρορύπανση περιοχή προκειμένου να διαμορφωθούν κατάλληλα μέτρα αποτροπής γεωργικής νιτρορύπανσης.
• Η εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Προγράμματος διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου περιλαμβάνει ελέγχους από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος – αυτό σηματοδοτείται από την πρόβλεψη του πρόσφατου Ν.4014/21-9-2011 για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ότι ιδρύεται άμεσα Τομέας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τα Οινόφυτα, για την παρακολούθηση εφαρμογής της δέσμης μέτρων που έχουμε θεσπίσει για τις περιοχές Ασωπού-Μεσσαπίας.
• Ως προς το δύσκολο εγχείρημα της σταδιακής αποκατάστασης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που έχει προκληθεί, ερευνούμε τη δυνατότητα εφαρμογής συγκεκριμένων και εφικτών προγραμμάτων αποκατάστασης, τα οποία εν συνεχεία θα ενταχθούν για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

6. Συνεργασία με ΣΕΒ για κεντρικό αγωγό επεξεργασίας
• Είμαστε σε συνεννόηση με την ΕΥΔΑΠ και τον ΣΕΒ για μια σειρά μέτρων που θα προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Κυρίως με την εξεύρευση χρηματοδότησης για τη δημιουργία κεντρικού αγωγού επεξεργασίας αποβλήτων για τις βιομηχανίες της περιοχής.

7. Δημιουργία ΒΙΠΕ στα Οινόφυτα
• Είμαστε σε συνεργασία με το συναρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΓΒιομηχανίας). Για τη συγκρότηση Επιχειρηματικού Πάρκου (δηλ. εμπλουτισμένου και με άλλες χρήσεις όπως εμπόριο, συνεδριακά κέντρα κλπ.), ώστε να ενταχθούν οι άτυπες συγκεντρώσεις βιομηχανίας και με αυτό τον τρόπο να ελεγχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

8. Εξασθενές χρώμιο
Για τα επιφανειακά νερά το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη θεσπίσει από το 2010 πανελλαδικά για το εξασθενές χρώμιο το αυστηρό όριο των 3 μg/l και παρακολουθεί με μετρήσεις την τήρηση του ορίου.
• Το ΥΠΕΚΑ προωθεί κατά προτεραιότητα την ένταξη και χρηματοδότηση έργων για εναλλακτική υδροδότηση των περιοχών όπου σημειώνονται υψηλές τιμές εξασθενούς χρωμίου, (άσχετα από το αν τυπικά και με το νόμο οι συγκεντρώσεις βρίσκονται εντός ορίων), στο πλαίσιο της αρχής της προφύλαξης. Σε συνεργασία με ΕΥΔΑΠ, Περιφέρειες και Δήμους, εντάχθηκαν ή είναι προς ένταξη έργα υδροδότησης στον Ασωπό, Ψαχνά κ.α.

Find It