Ερώτηση του βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου

Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Κυριάκος Βελόπουλος έθεσε ερωτήματα για την πορεία των επιδοτούμενων στο δήμο Τανάγρας στις 25-11-2011.

Συγκεκριμένα:

Ερώτηση και Α.Κ.Ε.
Προς τον κ. υπουργόν Εσωτερικών

Θέμα: Δήμος Τανάγρας
Πολλά επιδοτούμενα έργα ξεκίνησαν στον συγκεκριμένο δήμο. Μερικά από αυτά αποπερατώθηκαν, άλλα όμως όχι.

Ερωτάται ο κύριος υπουργός:

1. Προτίθεται να μας απαντήσει πόσα έργα ξεκίνησαν(από το 2000 και μετά) σε αυτόν τον δήμο, πόσα αποπερατώθηκαν και πόσα είναι σε ημιτελή κατάσταση;
2. Προτίθεται να μας απαντήσει ποιο ήταν το κόστος κάθε έργου και πόσα χρήματα εκταμιεύθηκαν για κάθε ένα από αυτά;

ο ερωτών βουλευτής
Κυριάκος Βελόπουλος

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 30-11-2011

25-11-2011


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.

Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 26η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με την επιβολή έκτακτου τέλους στα ακίνητα»
ΘΕΜΑ 2ο: «Περί χορήγησης επιδόματος από τα παράβολα αλλοδαπών σε υπαλλήλους του Δήμου».
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Οινοφύτων 2011 »».
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 439,34 € «ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους»».
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 27.468,22 € για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων-Δ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2011 ».
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 22.785,77 € για την 1η Κατανομή ΣΑΤΑ για Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών Κτιρίων».
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί προσδιορισμού αμοιβής του δικηγόρου και καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Μάριου Χαϊνταρλή, για πραγματοποιηθείσες νομικές ενέργειες , σχετικά με υποθέσεις ΑΦΟΙ Λειβαδίτη (παραστάσεις-εκδικάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας) ».
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί προσδιορισμού αμοιβής του δικηγόρου και καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Μάριου Χαϊνταρλή, για πραγματοποιηθείσες νομικές ενέργειες , σχετικά με υποθέσεις CINAR Α.Ε (σύνταξη-κατάθεση δικογράφου και παράσταση-εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας)».
ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιθέας».
ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου -Νηπιαγωγείου Ασωπίας».
ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Σχηματαρίου».
ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή 2/θ Νηπιαγωγείου Οινοφύτων».
ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Οινοφύτων».
ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Σ.Σ. Οινόης».
ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Κλειδίου».
ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Τανάγρας και Νηπιαγωγείου Αεροδρομίου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 17ο : «Έγκριση τοποθέτησης φορητού σεισμογράφου στο Δημοτικό Κατάστημα Οινοφύτων».
ΘΕΜΑ 18ο : «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΑΓ. ΘΩΜΑ» ».
ΘΕΜΑ 19ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου « Διαρρύθμιση Κτιρίου Δημοσθένη Λιάπη»».
ΘΕΜΑ 20ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 116.011,00 € για 2η Εντολή Πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011».
ΘΕΜΑ 21ο : «Σχετικά με αίτηση της εταιρείας VIPPON Ελληνική Βιομηχανία Καουτσούκ ΑΕΒΕ για αδυναμία κάλυψης των υδρευτικών αναγκών».
ΘΕΜΑ 22ο : «Σχετικά με αίτηση της εταιρείας GENERAL MILLS για αδυναμία κάλυψης των υδρευτικών αναγκών».
ΘΕΜΑ 23ο : «Σχετικά με αίτηση της εταιρείας ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ & ΥΙΟΙ για αδυναμία κάλυψης των υδρευτικών αναγκών».
ΘΕΜΑ 24ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 8.319,69 € για την κατασκευή κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο».
ΘΕΜΑ 25ο : «Σχετικά με την αίτηση του κ. Jazxhi Driton για την επιστροφή , ως αχρεωστήτως καταβληθέν, του ποσού των 90,00 € που πλήρωσε για παράβολο άδειας παραμονής ».
ΘΕΜΑ 26ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 567/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των δημοτικών τελών για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 27ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 525/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό δημοτικού φόρου για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 28ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 526/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό περιβαλλοντικού τέλους για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 29ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 527/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό συγκοινωνιακού τέλους για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 30ο : «Περί έγκρισης της με α6ριθμό 528/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τον καθορισμό τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 31ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 529/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τέλους για τις διαφημιστικές κατευθυντήριες πινακίδες για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 32ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 530/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και τον καθορισμό των τελών αποχέτευσης για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 33ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 531/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των προστίμων καθαριότητας ανά είδος παράβασης για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 34ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 413/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των τελών ύδρευσης για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 35ο : «Περί λήψης απόφασης για την μεταφορά υγρών αποβλήτων στο ΒΙΟ.ΚΑ. με βυτίο της εταιρείας του κ. Μιχαλακόπουλου Σωτήριου».
ΘΕΜΑ 36ο : «Περί λήψης απόφασης για σύνδεση με ΒΙΟ.ΚΑ. της εταιρείας SOVIMO».

Σχηματάρι, 25-11-2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (29-11-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχηματάρι, 23 Νοεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 21320

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 1. Αικατερίνης Αθανάσιος του Ιωάννη
 2. Στέρπης Γεώργιος του Θεοδώρου
 3. Μιχούλης Γεώργιος του Αντωνίου
 4. Κανέλλος Αντώνιος του Κοσμά
 5. Σκλιάς Χρήστος του Δημητρίου
 6. Βουγέσης Γεώργιος του Γεωργίου

Σας καλώ στην 41η συνεδρίαση, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

 1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης.
 2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 18.968,99€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7322.05 με τίτλο « Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Αγίου Θωμά ( Δ.Ε. Οινοφύτων ) » για την πληρωμή του 2ου Λογαριασμού του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ » .
 3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.674,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.02 με τίτλο « Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Δ.Ε. Οινοφύτων » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο FX SERVICES-ΑΦΟΙ ΝΑΝΟΥ ΟΕ .
 4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 23.370,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6264.02 με τίτλο « Εργασία συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού (βιολογικός) » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο Α.Η. ΑΡΓΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ .
 5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.156,19 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6221 με τίτλο « Ταχυδρομικά τέλη» για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε..
 6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.896,25 € για την πληρωμή διαταγής στο δικαιούχο ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ., σε εκτέλεση της αριθμ.94/2010 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών.
 7. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο μελέτης και παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την επιτυχία άσκησης ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 245/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών.
 8. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για την υποστήριξη των συμφερόντων ενώπιον του Ειρηνοδίκειου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής της εταιρείας « ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»(τέως ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ).
 9. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για την υποστήριξη των συμφερόντων ενώπιον του Ειρηνοδίκειου Θηβών κατά τη συζήτηση της αγωγής του Ηλία Παπανικολάου κατά του Δήμου Τανάγρας(πρώην Δήμου Σχηματαρίου).
 10. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για την υπεράσπιση του Κορλού Γεώργιου του Θεοφάνη ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών ,την 13 Δεκεμβρίου 2011 ( Αριθμ.Β.Κλ. ΕΓ2-2008/123/322).
 11. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο μελέτης και παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την επιτυχία άσκησης ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 369/2011 διαταγής πληρωμής του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ .
 12. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο μελέτης και παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την επιτυχία άσκησης ένδικων μέσων κατά της 370/2011 διαταγής πληρωμής του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ.
 13. Περί λήψης απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για την υποστήριξη των συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Τμήματος Εφέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών κατά τη συζήτηση της έφεσης που άσκησε ο Δήμος μας κατά της αριθμ.5/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θηβών.
 14. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης ποσού 24.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6142.01 με τίτλο: « Αμοιβή για την παραμετροποίηση προγραμμάτων του Δήμου » και τον ορισμό Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
 15. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης και έγκριση της εισήγησης της επιτροπής του διαγωνισμού ως προς τις ενστάσεις που κατατέθηκαν.
 16. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης ποσού 19.544,70€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6262.05 με τίτλο : « Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού ποταμών » και τον ορισμό επιτροπής παραλαβής προσφορών.
 17. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης ποσού 24.100,00 σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7413.03 με τίτλο: « Εργασίες αποτύπωσης για το Δήμο Τανάγρας »και ορισμό επιτροπής παραλαβής προσφορών.
 18. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης ποσού 202.950,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6414.01, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εργασία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ».
 19. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό ημερομηνίας δημοπρασίας για την ανάθεση της εργασίας: «Λειτουργία και Συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού».
 20. Περί λήψης απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση μελέτης « Προκαταρκτική μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων στη δημοτική κοινότητα Τανάγρας 2011».
 21. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ».
 22. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ».
 23. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 104.950,99€ σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7321.10 με τίτλο : « Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ Αγ.Θωμά(Δ.Ε. Οινοφύτων) για την πληρωμή 4 ου Λογαριασμού.
 24. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 33.291,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7421.02 με τίτλο : «Αποζημιώσεις επικείμενων λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως» για την πληρωμή αποζημιώσεων στους επικείμενους δικαιούχους
 25. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 4.257,80 σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6041.03 με τίτλο: « Αποδοχές αγροτοεργατών » για την πληρωμή οφειλής στου δικαιούχους αγροτοεργάτες (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011) .
 26. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση δαπάνης ποσού 60.005,25€ σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8121.02 με τίτλο: « Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δ.Ε. Οινοφύτων » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ Γ.ΣΟΦΙΑ.
 27. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 613,61 σε βάρος του Κ.Α 02.00.6223 με τίτλο : « Κινητή τηλεφωνία » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο COSMOTE.
 28. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης ποσού 42.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7412.16 με τίτλο: « Πολεοδομική μελέτη περιοχής Δηλεσίου 2011 » για την « Μελέτη Πολεοδόμησης Πολεοδομικού Συγκροτήματος βάσει υπάρχοντος εγκεκριμένου Γ.Π.Σ.».
 29. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης προϋπολογισμού του δήμου.
 30. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης ποσού 2.460,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6266 με τίτλο : «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» και τον ορισμό επιτροπής παραλαβής προσφορών.
 31. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων εκθέσεων (Α΄, Β΄ & Γ΄τρίμηνο) ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και αναμόρφωσης αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΛΟΣ

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για δημοτικά τέλη 2012

ΑΔΑ: 457ΛΩΗΒ-ΝΦΖ
20932/18-11-2011
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ: 567
Από το πρακτικό 38ης/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Τανάγρας.

Περίληψη
«Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για τον καθορισµό των δηµοτικών τελών για το έτος 2012».

Στο Σχηµατάρι την 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:30 µ.µ., στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την αριθµ. 20323/11-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδηµάρχου Τανάγρας).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το (1o) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Οικονοµική Επιτροπή ότι:
Ο Δήµος Τανάγρας κατά το έτος 2011 λόγω της συγχώνευσης των πρώην Δήµου Οινοφύτων, Σχηµαταρίου, Τανάγρας & Δερβενοχωρίων δεν προχώρησε σε αναπροσαρµογή των δηµοτικών τελών.
Οι υπάρχουσες παροχές και τα τετραγωνικά µέτρα ανά δηµοτική ενότητα αναλύονται στον πιο κάτω πίνακα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ


ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΜΕΤΡΑ


ΟΙΚΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ 312 191 49 14.687 214.045
ΔΑΦΝΗ 820 81 17 4.850 106
ΚΛΕΙΔΙ 829 139 34 13.069 2.705
ΠΥΛΗ 846 448 98 31.899 158.512
ΣΚΟΥΡΤΑ 847 313 93 27.175 13.109
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 812 499 163 54.665 169.736
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 842 3.354 725 277.652 1.037.761
ΑΡΜΑΤΟΣ 815 297 117 35.320 70.370
ΑΣΩΠΙΑ 817 359 120 33.080 13.994
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 826 202 81 22.851 5.046
ΤΑΝΑΓΡΑΣ 850 266 99 27.041 56.538
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 849 4.727 971 348.974 488.063
ΣΥΝΟΛΑ
10876 2567 891.263 2.229.985


Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της οικονοµικής επιτροπής τα τέλη που ίσχυαν στις δηµοτικές ενότητες τα προηγούµενα χρόνια και για τα οποία δεν είχε γίνει καµία αναπροσαρµογή.
Έπειτα πρότεινε τη µεταφορά των καταστηµάτων από την κατηγορία των βιοµηχανιών – βιοτεχνιών και εµπορικών δραστηριοτήτων στην κατηγορία της οικιακής χρήσης.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και εξάγοντας το µέσο όρο, περίπου, των τελών που ίσχυαν στις δηµοτικές ενότητες, πρότεινε για το έτος 2012, τα δηµοτικά τέλη να είναι τα εξής:

- χρήση: 0,60 € /m2
- χρήση: 1,92 € /m2
Λαβών το λόγο ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Βουγέσης Γεώργιος, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση προτείνε τον καθορισµό δηµοτικού τέλους το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των 2,17 € /m2 για τις βιοµηχανίες και στο ποσό των 0,34 €/m2 για τις κατοικίες και τα καταστήµατα.
Κατόπιν, έλαβε το λόγο ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αικατερίνης Αθανάσιος, ο οποίος εκπροσωπεί την συµπολίτευσης και προτείνε τον καθορισµό δηµοτικού τέλους το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των 2,17 € /m2 για τις βιοµηχανίες και στο ποσό των 0,50 €/m2 για τις κατοικίες και τα καταστήµατα. Ο Πρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής, συµφώνησε µε την
τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου κ. Αικατερίνη Αθανάσιου και πρότεινε στα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να εισηγηθούν στο Δηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό δηµοτικού τέλους το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των 2,17 € /m2 για τις βιοµηχανίες και στο ποσό των 0,50 €/m2 για τις κατοικίες και τα καταστήµατα.

Τα προϋπολογιζόµενα έσοδα αναλύονται ως εξής:
- Τετραγωνικά µέτρα οικιακής χρήσης: 891.263*0,50 = 445.631,50 €
- Τετραγωνικά µέτρα γενικής χρήσης : 2.229.985*2,17= 4.839.067,45 €
ΣΥΝΟΛΟ : 5.284.698,95 €

Η ανταποδοτικότητα των τελών αναλύεται στο παρακάτω πίνακα:

ΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
06.00.0311.01 ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012 ΠΟΣΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 050 €

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2,17 €

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

891.263 Χ 0,50 € = 445631,50 445.631,50

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

2.229.985 Χ 2,17 € = 4.839.067,45 € 4.839.067,45

ΣΥΝΟΛΟ 5.284.698,95

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012
ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.300.000,00
02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 24.600,00
02.20.6161 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 616.219

.Ε.Π.Ο. .Α.Θ. 0
02.20.6162 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 24.000
02.20.62

02.20.6211 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 600.000
02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ

ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
02.20.6262 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 80.000,00
02.20.6263 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 100.000,00
02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3.500,00 €
02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 230.000,00 €
02.20.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
02.20.6662 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 120.000,00 €
02.20.667 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 50.000,00
02.20.7131 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 100.000,00
02.20.7132 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 150.000,00
02.20.7135 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 80.000,00

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
02.20.7325.03 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 50.000,00

ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ
02.20.7325.04 ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 40.000,00

ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΕΗ 0
02.20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.716.379,49
ΣΥΝΟΛΟ


5.284.698,95


Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1, περ. ζ, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87 Α/7-6-2010), στις αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής ανήκει η εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.
Ο Πρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής κάλεσε τα µέλη να προβούν στη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης για τον καθορισµό του συντελεστή δηµοτικού τέλους για το έτος 2012, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Την ανταποδοτικότητα της συγκεκριµένης υπηρεσίας
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται στο Δηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή κοινού συντελεστή δηµοτικών τελών για όλες τις Δηµοτικές Ενότητες, για το έτος 2012, ο οποίος θα ανέρχεται στο ποσό των 0,50 €/m2 για οικίες και καταστήµατα και 2,17 €/m2 για βιοµηχανίες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 567/2011

Πρόσκληση για συζήτηση επί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τανάγρας προσκαλούν την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τανάγρας στο Σχηματάρι τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων για συζήτηση επί του εγκεκριμένου σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού προκειμένου να θέσουν τις προτάσεις τους και να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν ώστε να συνταχθεί το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τανάγρας 2011-2014».

Ο Δήμαρχος Τανάγρας
Ευάγγελος Γεωργίου

Περί έγκρισης της µε αριθµό 47/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά µε τον: Κανονισµό Ύδρευσης του ∆ήµου Τανάγρας

ΑΔΑ: 457ΕΩΗΒ-Ρ0Ω
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Αριθ. 25/09-11-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 371/2011 «Περί έγκρισης της µε αριθµό 47/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά µε τον: Κανονισµό Ύδρευσης του ∆ήµου Τανάγρας».

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 26ο θέµα της συνεδρίασης, έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Περγάλια Βασίλειο, ο οποίος εξέθεσε ότι: όπως προκύπτει από τον συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 72 &1 περίπτωση ια) και του άρθρου 73&1περίπτωση Βv) του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Σχέδιο Κανονιστικών Αποφάσεων του άρθρου 79 του ∆.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006).
Εποµένως, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το Σχέδιο Κανονισµού Ύδρευσης του ∆ήµου Τανάγρας, κατά το άρθρο 79&1, περίπτωση δ3., που ορίζει ότι: « οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία των συστηµάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης».
Στην συγκεκριµένη περίπτωση, πρόκειται για το Σχέδιο του Κανονισµού Ύδρευσης , το οποίο Σχέδιο έχει καταρτίσει και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Τανάγρας, µε την µε αύξ. αριθµό 47/2011 απόφασή της.
Στη συνέχεια, παρουσίασε το προτεινόµενο Σχέδιο Κανονισµού Ύδρευσης και απάντησε σε ερωτήσεις των παρευρισκοµένων, σχετικά µε αυτό.
Κατόπιν όλων αυτών, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είπε ότι το προτεινόµενο Σχέδιο Κανονισµού Ύδρευσης έχει ήδη διανεµηθεί στους Συµβούλους, µαζί µε την πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Και κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση αυτή, την µε αριθµό 47/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όλες τις παραπάνω αναφερόµενες διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 79&4 και 284 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), καθώς και τις ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το Σχέδιο του Κανονισµού Ύδρευσης ∆ήµου Τανάγρας, όπως αυτό καταρτίστηκε και προτάθηκε µε την µε αύξοντα αριθµό 47/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν αναλυτικά κατά την παραπάνω.

2. Ψηφίζει τον « Κανονισµό Ύδρευσης ∆ήµου Τανάγρας», σε σύνολο και κατά άρθρο, όπως αυτός περιέχεται αναλυτικά στην µε αύξοντα αριθµό 47/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τις εξής τροποποιήσεις:

α. στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ Άρθρο 16ο µε τίτλο « Ιεράρχηση Αναγκών», απαλείφει την παράγραφος 1. που αναφέρεται στα όρια κατανάλωσης.
β. στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ Άρθρο 15ο µε τίτλο « Σύνδεση των Ακινήτων του ∆ήµου και Κοινωφελών Οργανισµών», τροποποιεί την παράγραφο 2. και ορίζει ότι: « Τα δηµόσια εκπαιδευτήρια, οι ιεροί ναοί, τα µουσεία, τα δηµόσια κοινωφελή ιδρύµατα, δεν καταβάλλουν τη δαπάνη του δικαιώµατος σύνδεσης και παροχής νερού».

3. Συγκροτεί την « Επιτροπή Ύδρευσης ∆ήµου Τανάγρας», αρµόδια να γνωµοδοτεί για κάθε θέµα σχετικό µε την ύδρευση και να επιλύει όλα τα σχετικά προβλήµατα και αντιδικίες. Και ορίζει ως µέλη της εν λόγω Επιτροπής, τους:

-Περγάλια Βασίλειο, Αρµόδιο Αντιδήµαρχο,
-Κόκκαλη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο,
-Μιχούλη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο,
-Χρήστου Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο και
-Θεοδώρου Μιχαήλ, υπάλληλο της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου.

4. Να δηµοσιευθεί ο « Κανονισµός Κοινόχρηστων Χώρων ∆ήµου Τανάγρας», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 79&4 και 284 του ∆.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 371/2011.


Έκθεση εκτίμησης αγοράς ακινήτου στο Άρμα Τανάγρας

ΑΔΑ: 457ΕΩΗΒ-ΚΕ2
Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος του δήμου Τανάγρας για την αγορά ακινήτου στην τοπική κοινότητα Άρματος

Αρ.Πρωτ.18983

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Σήµερα στις 2-11-2011 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.µ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Τανάγρας συνεδρίασε η Επιτροπή Καθορισµού Τιµήµατος Ακινήτου, βάσει των άρθρων 186 & 191 του Ν.3463/2006 η οποία αποτελείται από τους:

 • Μπλάνα Χρήστο, Αντιδήµαρχο Δηµ. Ενοτ. Τανάγρας ως πρόεδρο
 • Κυριάκου Παναγιώτη, Δηµοτικό Σύµβουλο .Τανάγρας ως µέλος
 • Ιωάννα Κλαρούδα, Μηχανικό Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Ε της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Τανάγρας, ως µέλος.
Η Επιτροπή αυτή συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 158/2011 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Τανάγρας σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµ. 413/2011 απόφαση Δηµάρχου Τανάγρας.

Το ακίνητο όπως περιγράφεται στις άνωθεν αποφάσεις έχει συνολική έκταση 1.118,63τ.µ σύµφωνα µε το από Ιούνιο 2010 Τοπογραφικό Διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Δηµ.Μπάκα, ανατολικά έχει µέτωπο στον κεντρικό δρόµο που οδηγεί στην Καλλιθέα και βρίσκεται εντός ορίων οικισµού στο Άρµα. Περιλαµβάνει ισόγεια κατοικία προκάτ, εµβαδού 70τ.µ, χτισµένης από του έτους 1982 µε αρ. άδειας 237/1982 της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών του Γραφείου Μηχανικού Θηβών.

Το εν λόγω ακίνητο ανήκει στους εξής ιδιοκτήτες:1) Δηµήτριο Μαρίνη του Βασιλείου και της Φωτεινής και 2) Κωνσταντίνο Μαρίνη του Βασιλείου και της Φωτεινής κατά ποσοστό ½ εξ΄ αδιαιρέτου έκαστος ως ψιλή κυριότητα, και στην Αλεξάνδρα χα Κων/νου Χιώτη ως επικαρπωτή της οικίας που περιλαµβάνει το οικόπεδο.

Η θέση του ακινήτου ενδείκνυται ώστε να δηµιουργηθεί ένας Δηµοτικός χώρος συγκέντρωσης και ενηµέρωσης για τους κατοίκους που λείπει σήµερα, ο οποίος θα έχει και διάφορες χρήσεις.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τις τρέχουσες στην περιοχή αξίες, καθώς και την υφιστάµενη κατάσταση δηλ. αγοραπωλησίες όµορων παρόµοιων ακινήτων, και δεδοµένου ότι το εν λόγω οικόπεδο που περιέχει µέσα και το κτίσµα- βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο στο κέντρο του χωριού, εκτιµά ότι η αξία του ακινήτου ανέρχεται στις 55.000€.

Ο Πρόεδρος
-Μπλάνας Χρήστος
Τα µέλη
-Κυριάκου Παναγιώτης
-Κλαρούδα Ιωάννα

Πρόσληψη 12 αγροτοεργατών στο δήμο Τανάγρας

Σχηµατάρι 21-11-2011
Αριθµ. Πρωτ.: 21059
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 644 / 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 παρ. 1 και 2 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
3. Τα κατατεθέντα δικαιολογητικά από τους υποψήφιους για να προσληφθούν στις συγκεκριµένες εργασίες του Δήµου µας

αποφασίζει

Την πρόσληψη των παρακάτω δώδεκα (12) αγροτοεργατών σύµφωνα µε το άρθρο
210 του Ν.3584/2007 για το χρονικό διάστηµα από 21-11-2011 έως και 30-11-2011
και µέχρι πέντε (5) ηµεροµίσθια για να απασχοληθούν στον καθαρισµό των ρυακιών και στον καθαρισµό του Ασωπού ποταµού:

1. DYBELI RUZHDI
2. PLAKU YLBER
3. BALLA GAZMIR
4. BALLA NASHIFE
5. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΣΥΡΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΣΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΣΥΡΜΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
9. DAJA ANDREA
10. BAJARAMAJ SEFEDIN
11. KAMALJIT SINGH
12. SUKHVINDER SINGH

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αειφόρο Σχολείο:Συνάντηση Εκπαιδευτικών στο 1 Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου

Η πρωτοβουλία για το Αειφόρο Σχολείο έχει ως βασικό στόχο να αναπτύξουν οι μαθητές συμπεριφορές που συνάδουν με τις αρχές της αειφορίας. Δηλαδή από τις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικολογικής βιωσιμότητας. Oι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που αφορούν στο πεδίο του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της ανθρώπινης υγείας, της τέχνης κτλ. Tο σχολείο ωθείται να ενοποιήσει τις επιμέρους δράσεις στην κατεύθυνση της αειφορίας και να επινοήσει νέες πιο επιδραστικές και καινοτόμες. Επίσης παρωθεί ώστε τα (σημαντικά) επιτεύγματα κάθε σχολείου να μορφοποιούνται και να ενισχύονται στην κατεύθυνση ενός πιο «πράσινου», πιο φιλικού για τους μαθητές, πιο δημοκρατικού, πιο αποδοτικού σχολείου, ανοικτού στην τοπική κοινωνία και στα ρεύματα της καινοτομίας.

To 1 Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου αναλαμβάνει την πρωτοβουλία με τη μορφή της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης

και σας προσκαλεί στην ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα των Σχολικών Συμβούλων της 3ης &4ης Περιφέρειας, της Σχολικής Συμβούλου Νηπιαγωγών και τηςΔιεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12:00 – 2:00μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου.

Την ενημέρωση θα πραγματοποιήσει ο Δρ Δημήτριος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Δ/ντής του Ραλλείου Πειραματικού Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής του Δήμου Τανάγρας.

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
Κατασκευή Δρόμου Αεροπτερισμού και Χώρου Αρααχαγγέλου Μιχαήλ 2011 (Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ) με προϋπολογισμό 179.580,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙIΑΣ, με προϋπολογισμό 129.269,30 € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)
• κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 16.321,54 € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00 € (Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-13:00), μέχρι και την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2011.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22620.51129,2262051134, FAX επικοινωνίας: 22620.51118, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Νίκα Σωτηρία, Κοντούλης Κων/νος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 532/2011 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες Α2, 1η (και 2η εντός νομού ή νομού επιλογής) και Α1 για κοινοπραξίες για ΟΔΟΠΟΙΙΑ και τις κατηγορίες Α1, Α2, 1η για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.912,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2011 . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τροποποίηση της αριθµ. 1/2011 προγενέστερης Απόφασης Δηµάρχου που αφορά τον ορισµό µε τις καθ’ ύλη και κατά τόπο αρµοδιότητες πέντε Αντιδηµάρχων

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Σχηµατάρι 9 Νοεµβρίου 2011
Αριθµ. Πρωτ. : 20243
Αριθµ. Αποφάσεως : 604 /2011

Θέµα: « Τροποποίηση της αριθµ. 1/2011 προγενέστερης Απόφασης Δηµάρχου που αφορά τον ορισµό µε τις καθ’ ύλη και κατά τόπο αρµοδιότητες πέντε (5) Αντιδηµάρχων και επανακαθορισµός των καθ’ ύλη αρµοδιοτήτων σε δύο (2) εξ’ αυτών».

Ο Δήµαρχος Τανάγρας

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ΄/ 7-6-2010 αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του Δηµάρχου.
2) Την υπ’ αριθµ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθµιοι και Δευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανοµή πληθυσµού στις δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεµηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β 1292) όπως ισχύει.
3) Το γεγονός ότι ο Δήµος Τανάγρας εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήµαρχοι.
4) Την αριθµ. 1/4-1-2011 προγενέστερη Απόφαση Δηµάρχου µε την οποία ορίστηκαν µε αρµοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο οι πέντε (5) Αντιδήµαρχοι του Δήµου Τανάγρας.
5) Τις παρούσες ανάγκες του Δήµου Τανάγρας και τις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες σε ότι αφορά τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες ανά Αντιδήµαρχο.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Τροποποιούµε την αριθµ. 1/4-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δηµάρχου σε ότι αφορά τις καθ’ ύλη αρµοδιότητες για τους παρακάτω Αντιδηµάρχους.

Α) στον κ. Βλάχο Βασίλειο του Γεωργίου που έχει ορισθεί Αντιδήµαρχος για τη Δηµοτική Ενότητα Οινοφύτων επαναδιατύπωση των εδαφίων στ και ζ ως εξής :
στ) καθαριότητα στις Δηµοτικές Ενότητες Σχηµαταρίου και Οινοφύτων
ζ) διαχείριση απορριµµάτων – ανακύκλωση στις Δηµοτικές Ενότητες Σχηµαταρίου και Οινοφύτων

Β) στον κ. Περγάλια Βασίλειο του Παναγιώτη που έχει ορισθεί Αντιδήµαρχος για τη Δηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου κατάργηση των εδαφίων στ κα ζ της παραγράφου 2 επαναδιατύπωση του εδαφίου δ ως εξής :
δ) Ύδρευση – Αποχέτευση στις Δηµοτικές Ενότητες Σχηµαταρίου και Οινοφύτων και ορίζεται υπεύθυνος για την λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισµού του Δήµου Τανάγρας.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητες και την αναπλήρωση του Δηµάρχου ισχύει η αριθµ. 1/04-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δηµάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού ή σε µία εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήµου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Δημόσια Διαβούλευση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δ. Τανάγρας 2011-14

Έχοντας υπόψη:
Τα άρθρα 203-207 του Ν. 3436/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α)
Το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και Διαδικασίες Κατάρτισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού» (ΦΕΚ 221/Α)
Την παρ. 1 του άρθρου 266, τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 και την περιπτ. Β’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
Την υπ’ αρίθμ. 18183/02-04/2007 Υ.Α. «Περιεχόμενο, Δομή και Τρόπος Υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού» (ΦΕΚ 534/Β και 759/Β)
Την υπ’ αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ
Το Π.Δ 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α α’ βαθμού»
Την υπ’ αρίθμ. 353 / 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας «Έγκριση Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τανάγρας 2011-2014»

ΘΕΤΕΙ
1. σε δημοσιοποίηση το κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού για διαβούλευση μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2011, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.tanagra.gr) για την υποβολή προτάσεων εγγράφως ή ηλεκτρονικά, όπως ορίζει το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007.

2. Λόγω της μη συγκρότησης στο Δήμο Τανάγρας, Επιτροπής Διαβούλευσης για τη διατύπωση της κατά νόμο γνωμοδότησή της (άρθρο 76 Ν. 3852/2011) επί των κειμένων του στρατηγικού σχεδιασμού θα γίνει συνάντηση στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Τανάγρας (Παμμ. Ταξιαρχών 1 – Σχηματάρι) με καλεσμένους όλους τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής του Δήμου. Με νέα ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Τανάγρας θα ορίζει την ημερομηνία και την ώρα της συνάντησης.

Η υποβολή προτάσεων και σχολίων γίνεται:
Α) γραπτώς μέσω ΕΛΤΑ στην ταχ. δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, με την ένδειξη «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 – 2014» Παμμ. Ταξιαρχών 1- Σχηματάρι Τ.Κ. 32009,
Β) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείo(epixeirisiako@tanagra.gr). Και στις δύο περιπτώσεις η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.00

O Δήμαρχος Τανάγρας
Ευάγγελος Γεωργίου

Σχέδιο Προγράμματος Δήμου Τανάγρας 2011- εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο

ερωτηματολόγιο

Ιατρική Ημερίδα

Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων
Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011
Ώρα: 6:00μ.μ.
Αντιμετώπιση Παιδικών Ατυχημάτων

- 6:00-6:30 Θεοδόσης Ηλίας-Ενδοκρινολόγος
Σακχαρώδης Διαβήτης - Παχυσαρκία

- 6:30-7:00 Γεωργούλιας Ασημάκης-Ωτορινολαρυγγολόγος
Εκβοές ώτων - Διάγνωση & θεραπεία - περιφερειακός ίλιγγος

- 7:00-7:30 Ισαακίδης Σάββας-Ουρολόγος
Καλοήθης υπερτροφία του προστάτη

- 7:30-8:00 Βαμβάτσικος Κωνσταντίνος-Ορθοπεδικός
Ισχιαλγία - οσφυαλγία, κήλες μεσοσπονδυλίων δίσκων, συντηρητική μη χειρουργική θεραπεία
Μπάκας Κωνσταντίνος-Φυσικοθερπευτής
Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων σπονδυλικής στήλης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (09-11-2011)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 25η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

ΘΕΜΑ 1o : «Σχετικά με την με αρ. 7/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας, περί: Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 2o : «Περί έγκρισης της με αριθμό 16/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Κ.Α.Π.Η.- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2011».
ΘΕΜΑ 3o : «Περί λήψης απόφασης, για την καταβολή αποζημίωσης Προέδρου- Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Κ.Α.Π.Η.- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».
ΘΕΜΑ 4o : « Περί λύσης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το έργο: «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας με την ΕΥΔΑΠ-Φάση Β’ «Κατασκευή δικτύων για την σύνδεση εγκαταστάσεων ΕΥΔΑΠ- Ταχυδιυλιστηρίων –Οικισμών» και καθορισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου».
ΘΕΜΑ 5o : «Περί Τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, για εγγραφή του έργου: Επισκευή πέτρινου γεφυριού Ασωπού στην Δαφνούλα».
ΘΕΜΑ 6o : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση Δημοτικού Χώρου στη Δ.Ε. Οινοφύτων 2011».
ΘΕΜΑ 7o : «Περί έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και ένταξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013 /Αλέξανδρος Μπαλτατζής», του έργου: «Ανάπλαση κέντρου οικισμού Ασωπίας».
ΘΕΜΑ 8Ο : «Περί αποδοχής ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, για το έργο: Αποχέτευση Οινόης».
ΘΕΜΑ 9o : «Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: Κατασκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Δερβενοχωρίων».
ΘΕΜΑ 10o : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης: Προκαταρκτική μελέτη υδροδότησης από κεντρικό Διυλιστήριο Δήμου Τανάγρας 2011».
ΘΕΜΑ 11o : «Περί έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και ένταξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013 /Αλέξανδρος Μπαλτατζής», του έργου: «Ανακατασκευή υπάρχουσας πλατείας Καλλιθέας».
ΘΕΜΑ 12o : «Περί οριστικής παραλαβής μελέτης: Προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Δερβενοχωρίων».
ΘΕΜΑ 13o : «Περί οριστικής παραλαβής μελέτης: Προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 14o : «Περί οριστικής παραλαβής μελέτης: Προμελέτη εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Δερβενοχωρίων».
ΘΕΜΑ 15o : «Περί οριστικής παραλαβής μελέτης: Προμελέτη εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 16o : «Περί αποδοχής ποσού 42.000,00 €, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ056/3) και ορισμού υπολόγου για το έργο: Μελέτη Πολεοδόμησης Πολεοδομικού Συγκροτήματος Οινοφύτων, βάσει υπάρχοντος εγκεκριμένου Γ.Π.Σ.».
ΘΕΜΑ 17o : «Περί λήψης οριστικής απόφασης, για την αγορά οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρματος».
ΘΕΜΑ 18o : «Περί αποδοχής πίστωσης και κατανομή πιστώσεων για την πράξη: Αποχέτευση ακαθάρτων στους οικισμούς Πλάκα Δήλεσι και Δήλεσι και επέκταση ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου-Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 19o : «Περί αίτησης ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Α.Β.Ε.Ε., για αδυναμία κάλυψης των αναγκών ύδρευσης πτηνοσφαγείου».
ΘΕΜΑ 20o : «Περί έγκρισης της με αριθμό 45/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον : Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 21o : «Περί έγκρισης της με αριθμό 46/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον : Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 22o : «Περί έγκρισης της με αριθμό 47/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον : Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 23o : «Περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας : Ελικώνας- Παρνασσός, Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ».
ΘΕΜΑ 24o : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 731.853,31 €, Κ.Α.Π. για την κάλυψη γενικών αναγκών».
ΘΕΜΑ 25o : «Περί προμήθειας συστήματος παρουσίας προσωπικού».
ΘΕΜΑ 26o : «Περί έγκρισης της με αριθμό 404/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011».
ΘΕΜΑ 27o : «Περί έγκρισης της με αριθμό 465/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011».
ΘΕΜΑ 28o : «Περί έγκρισης της με αριθμό 486/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011».
ΘΕΜΑ 29o : «Περί έγκρισης της με αριθμό 487/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού οικονομικού έτους 2010, του καταργηθέντος Δήμου Σχηματαρίου, που συνενώθηκε στον Καλλικρατικό Δήμο Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 30o : «Περί έγκρισης της με αριθμό 488/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του καταργηθέντος Δήμου Τανάγρας, που συνενώθηκε στον Καλλικρατικό Δήμο Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 31o : «Περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης, από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης».
ΘΕΜΑ 32o : «Σχετικά με αίτηση του κ. Βλαχοχριστόπουλου Μάριου, κατοίκου Δηλεσίου».
ΘΕΜΑ 33o : «Περί εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τοπική Ενότητα Δάφνης».
ΘΕΜΑ 34o : «Περί τρόπου εκτέλεσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Τανάγρας έτους 2012».

Σχηματάρι, 3-11-2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Ζωγραφίζουμε έναν καλύτερο κόσμο

Πρόσκληση - Ζωγραφίζουμε έναν καλύτερο κόσμο

Ο Πολιτιστικός - Περιβαλλοντικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Θωμά με αφορμή τη δημιουργία Εργαστηρίου Ζωγραφικής για παιδιά και ενήλικες παρουσιάζουν ένα Διήμερο Καλλιτεχνικών Δράσεων Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Νοεμβρίου στο Κοινοτικό Κατάστημα.

Σάββατο 18:30 - 20:00 Ομιλία - προβολή διαφανειών με θέμα : Εισαγωγή στον χώρο της τέχνης από τη ζωγράφο Μάρα Τσαφαντάκη.

Κυριακή 11:00-12:30 Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου Μαύρος Ουρανός με ροζ συννεφάκια (εκδόσεις Πατάκη) από τον συγγραφέα του βιβλίου Κώστα Χαραλά. Θα ακολουθήσει ανοιχτό εργαστήριο ζωγραφικής - εικονογράφησης για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά από τη Μάρα Τσαφαντάκη, η οποία έχει κάνει την εικονογράφηση του βιβλίου.

Find It