Πρόγραμμα Εμβολιασμών άπορων και ανασφάλιστων παιδιών και εφήβων


ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα  Εμβολιασμών  άπορων  και  ανασφάλιστων  παιδιών  και εφήβων»
Σχετ.: 
1. Ο  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87Α),  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Η υπ’ αρ. 61 ερμηνευτική εγκύκλιος «Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από 1/1/2011 του “Προγράμματος Καλλικράτης”» του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Ο  Ν.3172/2003  (ΦΕΚ  197Α),  «Οργάνωση  και  εκσυγχρονισμός  των  υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Ο Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176Α), «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».
6. Η υπ’ αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 140202/20.12.2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας,
«Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2011». ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ.

Λόγω της αύξησης των ανασφαλίστων πολιτών στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της Χώρας μας και προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία μέσω της  εμβολιαστικής  κάλυψης  των  πληθυσμιακών  ομάδων  άπορων  και ανασφάλιστων και αυτών που δεν δύνανται να έχουν υγειονομική περίθαλψη για  ΑΔΑ: Β4Σ6Θ-ΦΡΣ οποιουσδήποτε  ασφαλιστικούς  λόγους,  παιδιών  και  εφήβων  νομίμως  και  μη διαμενόντων  στη  Χώρα  μας,  αποφασίζεται  ο  δωρεάν  εμβολιασμός  αυτών  με εμβόλια  που  θα  χορηγούνται  από  το  Υπουργείο  Υγείας,  σύμφωνα  με  τα προβλεπόμενα από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων (σχετ. 6). 
Στο  πλαίσιο  αυτό,  καλείται  ο  Γενικός  Δ/ντής  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριμνας  των  Περιφερειών  (όπου  αυτός  δεν  υπάρχει  παρακαλούνται  οι  κκ. Περιφερειάρχες  όπως  αναθέσουν  καθήκοντα  σε  υγειονομικό  υπάλληλο  για  την εφαρμογή και υλοποίηση της παρούσης):
o Να καταγράψει τους εμπλεκόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στους εμβολιασμούς  (Δ/νσεις  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  Κ.Υ., Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας, Ι.Α.Κ., Δημοτικά Ιατρεία, κ.λ.π.) (σχετ. 1 & 2).  
 • Προσδιορίζει τους πληθυσμούς στόχους.
 • Σε συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών εκπονεί ετήσιο αναλυτικό Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια εξειδικεύοντάς το ανά Περιφερειακή Ενότητα. 
 • Συλλέγει  ανά  Περιφερειακή  Ενότητα  και  αποστέλλει  τα  αιτήματα  για  τη χορήγηση εμβολίων, στο Υπουργείο Υγείας, στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής.
 • Εποπτεύει την εφαρμογή της Εγκυκλίου και του Προγράμματος και ιδιαιτέρως μεριμνά για την κάλυψη όλων των πληθυσμών στόχων.
 • Παρεμβαίνει  άμεσα  και  επιλύει  τυχόν  προβλήματα  και  δυσλειτουργίες  που ανακύπτουν.
 • Στο τέλος του έτους αποστέλλει στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας  συνολική  ετήσια  έκθεση  με  αναλυτικά  όλα  τα  πεπραγμένα  του Προγράμματος (ποιοι συμμετείχαν και από ποιο Φορέα, επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, προβλήματα ή δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν, ποιες ομάδες πληθυσμού  καλύφθηκαν,  ο  αριθμός  ατόμων  που  εμβολιάσθηκε,  ποιες  ομάδες πληθυσμού  και ο αριθμός των ατόμων που δεν καλύφθηκαν και γιατί) καθώς και τους συνημμένους πίνακες κατάλληλα συμπληρωμένους (εάν είναι δυνατόν να μας αποσταλούν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε πίνακα “excel”). Πέραν της ετήσιας συνολικής έκθεσης θα πρέπει να αποστέλλει και ανάλογες τριμηνιαίες εκθέσεις και συνημμένους – συμπληρωμένους τους σχετικούς πίνακες στη  Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με την παρούσα παύει η ισχύς της υπ’ αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. 23286/1.8.2006 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Περί διάθεσης εμβολίων:  στα  Νοσοκομεία,  Κέντρα  Υγείας,  Ιατροκοινωνικά  Κέντρα,  Ιδρύματα, Παιδιατρικές  Κλινικές  νοσοκομείων,  Αντιφυματικά  Ιατρεία,  Σωματεία,  Κοινωνικούς Συλλόγους, Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.λ.π.»

4 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Τανάγρας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Τανάγρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου. 
Οι θέσεις είναι: 
 • ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 1 
 • ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ή ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2 
 • ΥΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΥΓΕΙΑΣ 1 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.),
 ΠΛ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1, 
32009 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ,
 υπόψιν κ. Λυμπέρη Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2262351180, 2262351181).

Χριστουγεννιάτικη συναυλία στον Άγιο Θωμά Τανάγρας


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τανάγρας (10-12-12)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σχηµατάρι: 05-12-2012 
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
Αρ. Πρωτ. :21.505 Tαχ. 
∆/νση: Παµµεγίστων Ταξιαρχών 1 
Ταχ. Κώδικας: 32009-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 
Τηλ. : 22623-51194
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 1.  Προς τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 2.  Προς τον κ. ∆ήµαρχο. 
 3.  Προς τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 
 4.  Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. (Έδρες τους) 

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούµε να παρευρεθείτε κατά την 24η συνεδρίαση (τακτική) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 10 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 06.30΄ µ.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στο Σχηµατάρι, για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόµενα θέµατα. 
1o: «Σχετικά µε την µε αρ. 318/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου».
2o: «Περί αποδοχής και κατανοµής ποσού 27.468,22 €, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2012». 
3o: « Περί έγκρισης της µε αρ. 671/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου». 
4o: « Περί έγκρισης της µε αρ. 672/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την έγκριση του πρακτικού διενέργειας δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως δηµοτικός χώρος στάθµευσης για τα οχήµατα του ∆ήµου Τανάγρας, στη ∆ηµοτική Ενότητα Άρµατος». 
5o: « Περί έγκρισης της µε αρ. 681/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου». 
6o « Περί έγκρισης της µε αρ. 700/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου». 
7o: «Περί αποδοχής των όρων του εγκριθέντος δανείου µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων». 8o: «Περί αποδοχής ποσού 197.343,67 €, για το έργο: Κατασκευή αγωγού ύδρευσης, που θα µεταφέρει το διυλισµένο νερό από δεξαµενή νερού στα Οινόφυτα στον οικισµό ∆ήλεσι». 

 Σχηµατάρι, 05-12-2012 
 Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
 Γκίνης Ιωάννης

Find It