Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ Οινοφύτων


Η ληστεία συνέβη περίπου στις 12:30 το μεσημέρι όταν δράστης εισέβαλε στο υποκατάστημα ΕΛΤΑ Οινοφύτων και με την απειλή όπλου πήρε 900 Ευρώ.
Ο δράστης στη συνέχεια διέφυγε πεζός και αναζητείται από τις Αστυνομικές Αρχές.


Απόφαση για λήψη δανείου από τον Δήμο Τανάγρας

ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΗΒ-ΤΞ9
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 30/27-12-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 467/2011 «Περί λήψης δανείου».

Σήµερα, στις 27 του µήνα Δεκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 07.00΄ µ.µ., το Δηµοτικό Συµβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δηµόσια (τακτική) συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου, στο Δηµαρχιακό Κατάστηµα της έδρας του Δήµου, στο Σχηµατάρι, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 23.520/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου κ. Γκίνη Ιωάννη του Σταύρου, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήµου και επιδόθηκε στους Δηµοτικούς Συµβούλους και στον Δήµαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ( Ν. 3852/2010).

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 1ο θέµα της συνεδρίασης , έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κορλό Γεώργιο, που εξέθεσε ότι:
Όπως γνωρίζετε, από 1-1-2011 υφίσταται πλέον ο νέος (Καλλικρατικός) Δήµος Τανάγρας, ο οποίος προήλθε από συνένωση των τεσσάρων (4) πρώην (Καποδιστριακών) Δήµων Οινοφύτων, Σχηµαταρίου, Δερβενοχωρίων και Τανάγρας. Ο νέος Δήµος, είναι πλέον υπεύθυνος για όλες τις οφειλές και των τεσσάρων συνενούµενων Δήµων.

Όπως επίσης γνωρίζετε, κατά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011 του (Καλλικρατικού) Δήµου Τανάγρας, διαπιστώθηκε ότι οι οφειλές των τεσσάρων συνενωθέντων Δήµων, µαζί µε τις οφειλές του συνδέσµου Βιολογικού Καθαρισµού (η λειτουργία του οποίου εντάχθηκε στο νέο Δήµο), ανέρχονται στο ποσό των 6.000,000, 00 €, χωρίς να καλύπτονται από τα αντίστοιχα ταµειακά τους υπόλοιπα. Μέρος των οφειλών αυτών έχουν εξοφληθεί και το συνολικό υπόλοιπο, που παραµένει ανεξόφλητο, ανέρχεται στο
ποσό των 5. 208.142,76 €.

Από τη σχέση µεταξύ των οφειλών προς τα τακτικά και συνολικά έσοδα του Δήµου, προκύπτει ότι δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί η άµεση εξόφληση των οφειλών από ιδίους πόρους, παρά µόνο µε τη συνοµολόγηση δανείου ύψους 5.208.142,76 € , διάρκειας 10 ετών, το ύψος του οποίου επιτρέπουν τα συνολικά έσοδα και την αποπληρωµή του εγγυώνται τα τακτικά έσοδα, σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 43093/30/-7/2010 Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΣ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 264 του Ν. 3853/2010 και το άρθρο 176 του .Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), οι δήµοι µπορούν να συνοµολογούν δάνεια µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για την χρηµατοδότηση επενδύσεων και για την χρηµατοδότηση (εξυπηρέτηση) χρεών τους, εφόσον συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις.

Ως βασικές προϋποθέσεις, για να µπορέσει ένας Δήµος να καταφύγει σε δανεισµό, θεωρούνται:

1. Το προϊόν του δανεισµού να χρηµατοδοτεί αποκλειστικά επενδύσεις ή το χρέος του Δήµου.
2. Η σχέση τοκοχρεολυσίων/ ετήσιων τακτικών εσόδων να µην υπερβαίνει το 20% και
3. Η σχέση συνολικού χρέους/ συνολικών ετησίων εσόδων να µην υπερβαίνει το 60%.

Για την περίπτωση του Δήµου Τανάγρας, το συνολικό ποσό του δανείου, που απαιτείται να δανεισθεί σήµερα ο Δήµος, ανέρχεται στο ποσό των 5.208.142,76€ και προορίζεται για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών και, κατά κατηγορία δαπάνης, αναλύεται ως εξής:
1. Για έργα, ποσό 768.564,03€.
2. Για µελέτες, ποσό 101.441,33 €.
3. Για απαλλοτριώσεις, ποσό 19.882,04 €.
4. Για ΔΕΚΟ, ποσό 1.152.943,22€.
5. Για ΙΚΑ, ποσό 152.000,00 €.
6. Για προµήθειες, ποσό 3.007.308,38 € και
7. Για Δικαστικές Αποφάσεις, ποσό 6.003,76€.

Το παραπάνω ποσό, ως ποσοστό στο µέσο όρο των συνολικών εσόδων της τελευταίας τριετίας του Δήµου, είναι κατώτερο του 60%, γιατί όπως προκύπτει από τους απολογισµούς των Δήµων, ο µέσος όρος των συνολικών εσόδων της τελευταίας τριετίας, ανέρχεται στο ποσό των 18.499.901€.
Τα τακτικά έσοδα του Δήµου της τελευταίας τριετίας, ανέρχονται το ποσό των 14.018.735,73€. Και καλύπτουν την εξυπηρέτηση της δηµόσιας πίστης, δεδοµένου ότι όπως εκτιµάται τα τοκοχρεολύσια του παρόντος δανείου και του εναποµείναντος δανείου του πρώην Δήµου Σχηµαταρίου, υπολείπονται κατά πολύ του 20%, που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις ως ανώτατο όριο.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 &1, εδάφιο στ΄ του Ν. 3852/2010 , αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής, είναι να µελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, να καταρτίζει τους όρους του δανείου και να εισηγείται σχετικά στο Δηµοτικό Συµβούλιο.
Η Οικονοµική Επιτροπή, µε την µε αρ. 247/2011 απόφασή της, θεωρεί αναγκαία τη λήψη δανείου ύψους 5.208.142,76€, από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. Και εισηγείται προς το Δηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης, για τη σύναψη δανείου ύψους 5.208.142,76 €, µε σκοπό την χρηµατοδότηση (εξυπηρέτηση) αποκλειστικά των χρεών του Δήµου.
Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή µε την µε αριθµό 319/2011 απόφασή της, εισηγείται στο Δηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 5.208.142,76 € για χρηµατοδότηση αποκλειστικά των χρεών του Δήµου, σύµφωνα µε τους παρακάτω αναφερόµενους όρους:

Ύψος δανείου 5.208.142,76 €
Επιτόκιο δανείου Το επιτόκιο δανειοδότησης ανέρχεται σήµερα σε 6,02% ετησίως, το οποίο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου.
Διάρκεια εξυπηρέτησης δανείου Δέκα (10) έτη, µε έναρξη εξυπηρέτησης την 1η Ιανουαρίου του επόµενου χρόνου από την υπογραφή της δανειακής σύµβασης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µπορεί να χορηγήσει δάνειο µε διάρκεια εξόφλησης µεγαλύτερης των 10 ετών, λαµβάνοντας υπόψη την εν γένει οικονοµική κατάσταση του δήµου, για την καλύτερη εξασφάλιση της οµαλής εξυπηρέτησης του δανείου.

Ύψος τοκοχρεωλυτικής δόσης Το ύψος της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής δόσης για το ανωτέρω ποσό θα ανέρχεται στο ποσό των 708.290,38 €.
Αποπληρωµή δανείου Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε ίσες ετήσιες και σταθερές τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά το σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας. Η καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους 11 πρώτους µήνες του χρόνου.
Δικαιώµατα Δικαίωµα του ταµείου 0,50% επί του ποσού του δανείου.
Ασφάλεια δανείου Εκχώρηση των δυναµένων να εκχωρηθούν εσόδων Κ.Α.Π. ανάλογου ποσού για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου.
Πρόωρη αποπληρωµή του δανείου Υπάρχει δικαίωµα εξόφλησης του δανείου και πριν τη λήψη του, ολικά ή µερικά κατόπιν απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου.

Στο σηµείο αυτό, πήρε το λόγο ο Δήµαρχος, που είπε:
Προκειµένου να µπορέσει ο Δήµος να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσµες και µη οφειλές όλων των συνενούµενων Δήµων, που πλέον µεταβιβάστηκαν αυτοδίκαια σε αυτόν, η λήψη δανείου ενδείκνυται ως η προσφερότερη λύση, ώστε να µπορέσει ο Δήµος να ανταποκριθεί άµεσα στις σχετικές υποχρεώσεις του . Γιατί συνεχώς µεταβιβάζονται αρµοδιότητες στους Δήµους, χωρίς όµως να δίνονται και τα ανάλογα χρήµατα. Όσες οφειλές έχουν κριθεί δικαστικά και έρχονται µε τόκους υπερηµερίας, είναι άµεσα απαιτητές. Τα ποσά είναι υπέρογκα και ο Δήµος απειλείται µε κατασχέσεις.
Στο σηµείο αυτό, αποχώρησαν από την αίθουσα του Δηµοτικού Συµβουλίου οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ανυφαντής Γεώργιος και Σκλιάς Χρήστος.

Στο σηµείο αυτό, πήρε το λόγο ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. Κυριάκου Παναγιώτης, που είπε: παρόλο που ως αντιπολίτευση δεν συµφωνούµε µε τη λήψη δανείου, ιδιαίτερα εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, επειδή το θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και για το καλό του τόπου, θα χορηγήσουµε τις απαραίτητες ψήφους.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου έθεσε υπόψη των Συµβούλων τις µε αριθµό 247/2011 και 319/2011 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.
Και κάλεσε το Σώµα, να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 72&1, περ, στ΄ και του άρθρου 264 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006, τις µε αρ. 247/2011 και 319/2011 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς και τις ανάγκες του Δήµου, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει την σύναψη δανείου µεταξύ του Δήµου Τανάγρας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 5.208,142,76 €, µε σκοπό την χρηµατοδότηση (εξυπηρέτηση) αποκλειστικά των χρεών του Δήµου.

2. Η σύναψη του δανείου, θα γίνει σύµφωνα µε τους παρακάτω ειδικότερους όρους:
Ύψος δανείου 5.208.142,76 €
Επιτόκιο δανείου Το επιτόκιο δανειοδότησης ανέρχεται σήµερα σε 6,02% ετησίως, το οποίο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου.
Διάρκεια εξυπηρέτησης δανείου Δέκα (10) έτη, µε έναρξη εξυπηρέτησης την 1η Ιανουαρίου του επόµενου χρόνου από την υπογραφή της δανειακής σύµβασης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µπορεί να χορηγήσει δάνειο µε διάρκεια εξόφλησης µεγαλύτερης των 10 ετών, λαµβάνοντας υπόψη την εν γένει οικονοµική κατάσταση του δήµου, για την καλύτερη εξασφάλιση της οµαλής εξυπηρέτησης του δανείου.

Ύψος τοκοχρεωλυτικής δόσης Το ύψος της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής δόσης για το ανωτέρω ποσό θα ανέρχεται στο ποσό των 708.290,38 €.
Αποπληρωµή δανείου Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε ίσες ετήσιες και σταθερές τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά το σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας. Η καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους 11 πρώτους µήνες του χρόνου.
Δικαιώµατα Δικαίωµα του ταµείου 0,50% επί του ποσού του δανείου.
Ασφάλεια δανείου Εκχώρηση των δυναµένων να εκχωρηθούν εσόδων Κ.Α.Π. ανάλογου ποσού για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου.
Πρόωρη αποπληρωµή του δανείου Υπάρχει δικαίωµα εξόφλησης του δανείου και πριν τη λήψη του, ολικά ή µερικά κατόπιν απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου.

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο Τανάγρας κ. Γεωργίου Ευάγγελο, για όλες τις παραπέρα απαιτούµενες ενέργειες.

Υπέρ της λήψης δανείου (θετικά) ψήφισαν οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γκίνης Ιωάννης, Μαυράκης Λάζαρος, Κυριάκου Παναγιώτης, Πέτρου Νικόλαος, Περγάλιας Βασίλειος, Κορλός Γεώργιος, Κουρουτός Μιχαήλ, Κόκκαλης Γεώργιος, Κανέλλος Αντώνιος, Καψάλης Απόστολος, Βλάχος Γεώργιος, Μιχούλης Γεώργιος, Μπλάνας Χρήστος, Κακάλια Ευαγγελία, Στέρπης Γεώργιος, Αναστασίου Ιωάννης, Σφυρίδη Ευαγγελία και Αικατερίνης Αθανάσιος.

Κατά της λήψης δανείου (αρνητικά) ψήφισαν οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι κ. κ. Χρήστου Γεώργιος, Νίκα- Κοτσίφη Μαρία, Αντωνίου Χρήστος, Βουγέσης Γεώργιος, Μπούστρας Θεοφάνης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 467/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:
Σχηµατάρι, 28-12-2011
O Πρόεδρος Δηµοτικού Συµβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Δήμος Τανάγρας - Καθορισμός Τελών Ύδρευσης για το 2012

Από το Αριθ. 27/30-11-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση 396/2011.
Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τανάγρας αποφάσισε το ύψος τα τελών ύδρευσης για τον ∆ήµο Τανάγρας , για το έτος 2012 εξής:

Α. ΓIA TIΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

 • ∆ηµοτική Ενότητα ∆ερβενοχωρίων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ )
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτ = 0,70€ (0,61 +0,09 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. = 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω = 1,20€ (1,05 +0,15 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις= 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Οινοφύτων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ )
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα = 0,40€(0,34 +0,06 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ.= 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151κ.µ. και άνω = 1,20€ (1,05 +0,15 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις= 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ )
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα = 0,40€(0,34 +0,06 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. = 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω= 1,20€ (1,05 +0,15 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις= 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Τανάγρας, Τοπικό ∆ιαµέρισµα ∆άφνης (∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων), Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κλειδιού (∆.Ε. Οινοφύτων)
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 300 κυβικά µέτρα = 0,36€(0,27+0,09ΦΠΑ) γ) Για κατανάλωση από 301 κ.µ. και άνω= 0,54€(0,41+0,13ΦΠΑ)
δ) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =150,00€ (115,50+34,50ΦΠΑ)

B. ΓIA TA ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ:

 • ∆ηµοτική Ενότητα ∆ερβενοχωρίων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 0,80€(0,62+0,18 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ.= 1,00€(0,77+0,23 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω =1,50€(1,15+0,35 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις = 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Οινοφύτων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 0,60€(0,46+0,14 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. =1,00€(0,77+0,23 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151κ.µ. και άνω =1,50€(1,15+0,35 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις = 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα = 0,60€(0,46+0,14 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. =1,00€(0,77+0,23 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω =1,50€(1,15+0,35 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις = 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Τανάγρας, Τοπικό ∆ιαµέρισµα ∆άφνης (∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων), Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κλειδιού (∆.Ε. Οινοφύτων)
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 0,40€(0,30+0,10 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. = 0,60€(0,46+0,14 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω = 0,80€(0,62+0,15 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις = 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)


Γ. ΓIA TIΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ :

 • ∆ηµοτική Ενότητα ∆ερβενοχωρίων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα=0,80€(0,62+0,18ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 300 κ.µ.=1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 301 και άνω= 2,50 €(1,92+0,58 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =700,00€(539+161,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Οινοφύτων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα =0,80€(0,62+0,18ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 300 κ.µ. .=1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 301 και άνω = 2,50 €(1,92+0,58 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =700,00€(539+161,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα=0,80€(0,62+0,18ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 300 κ.µ. =1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 301 και άνω = 2,50 €(1,92+0,58 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =700,00€(539+161,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Τανάγρας, Τοπικό ∆ιαµέρισµα ∆άφνης (∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων), Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κλειδιού (∆.Ε. Οινοφύτων)
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα =0,80€(0,62+0,18ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 300 κ.µ. =1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 301 και άνω = 2,50 €(1,92+0,58 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =700,00€(539+161,00ΦΠΑ)


∆. ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ :

 • ∆ηµοτική Ενότητα ∆ερβενοχωρίων
α) Πάγιο Τέλος =150,00€ (115,00+35,00ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 200 κ.µ. =2,00 €(1,74+0,26 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 201 έως 301 κ.µ. = 3,50 €(3,04+0,46 ΦΠΑ)
ε) Για κατανάλωση από 301 και άνω =5,00€(4,35+0,65 ΦΠΑ)
στ)∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις=1.200,00€(924,00+276,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Οινοφύτων
α) Πάγιο Τέλος =150,00€ (115,00+35,00ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 200 κ.µ. =2,00 €(1,74+0,26 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 201 έως 301 κ.µ. = 3,50 €(3,04+0,46 ΦΠΑ)
ε) Για κατανάλωση από 301 και άνω=5,00€(4,35+0,65 ΦΠΑ)
στ)∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις=1.200,00€(924,00+276,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου
α) Πάγιο Τέλος=150,00€ (115,00+35,00ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 200 κ.µ. =2,00 €(1,74+0,26 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 201 έως 301 κ.µ. = 3,50 €(3,04+0,46 ΦΠΑ)
ε) Για κατανάλωση από 301 και άνω=5,00€(4,35+0,65 ΦΠΑ)
στ)∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις=1.200,00€(924,00+276,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Τανάγρας, Τοπικό ∆ιαµέρισµα ∆άφνης (∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων), Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κλειδιού (∆.Ε. Οινοφύτων)
α) Πάγιο Τέλος =90,00€(69,00+21,00 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 300 κυβικά µέτρα= 0,82€(0,63+0,19 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 301 και άνω= 0,99€(0,76+0,23 ΦΠΑ)
δ) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις=1.200,00€(924,00+276,00ΦΠΑ)


Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Τανάγρας 21/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Αρ. Πρωτ. : 22.429
Σχηματάρι: 09-12-2011
Ταχ. Δ/νση: Παμ. Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας: 32009-Σχηματάρι
Τηλ. : 22620-51194

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.

Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 29η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ»».
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ»».
ΘΕΜΑ 3ο: «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ»».
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ»».
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ»».
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΙΑΣ»».
ΘΕΜΑ 7ο : «Σχετικά με εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τανάγρας για την υπογραφή παραχωρητηρίου χρήσης, με δικαίωμα ανέγερσης κτίσματος (Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου).
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ (Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ)».
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΆΡΜΑ (Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ)».
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί διόρθωσης τυπογραφικού λάθους της απόφασης 287/2011 για το έργο: «Ασφαλτόστρωση οδού Τανάγρας-Άρματος» Δ.Ε. Τανάγρας.».
ΘΕΜΑ 11ο : «Περί έγκρισης της μελέτης : «Κατασκευή παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Άρματος» Δ.Ε. Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 12ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ».
ΘΕΜΑ 13ο : «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 14ο : «Περί απόφασης για τον χαρακτηρισμό του χώρου, που αγοράστηκε από τον Δήμο Σχηματαρίου με το υπ’ αριθμ. 62117/21-07-2006 στη θέση «ΠΡΩΤΑ ΔΗΛΕΣΙΟΥ», ως σχολικού, για την ανέγερση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλάκας Δήλεσι Σχηματαρίου Νομού Βοιωτίας».
ΘΕΜΑ 15ο : «Περί διάλυσης της σύμβασης έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΟΥΛΙΝΑΡΘΙ Δ.Δ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ» ΜΕ Αριθμ. Μελ. 60/2009.».
ΘΕΜΑ 16ο : «Περί έγκρισης της μελέτης : «Μελέτη Ποδηλατοδρόμου Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων»».
ΘΕΜΑ 17ο : «Περί έγκρισης της μελέτης : «Μελέτη Διαμόρφωσης Δημοτικών Δρόμων Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων»».
ΘΕΜΑ 18ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύων άρδευσης Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά»».
ΘΕΜΑ 19ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων»».
ΘΕΜΑ 20ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά 2011»».
ΘΕΜΑ 21ο : «Περί αποδοχής ποσού 649.671,44 €, «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25, Ν.1828/89)»».
ΘΕΜΑ 22ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 90.000,00 €, «ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών & δαπανών μισθοδοσίας βρεφονηπιακών σταθμών Ν. 2880/2001»».
ΘΕΜΑ 23ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 658/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 24ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 661/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 25ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 695/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 26ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 22/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».
ΘΕΜΑ 27ο : «Περί έγκρισης έκδοσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Υδροδότηση Δερβενοχωρίων από ΕΥΔΑΠ», ύψους 50.000 € ».
ΘΕΜΑ 28ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 703/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής , περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου ».
ΘΕΜΑ 29ο : «Περί έγκρισης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας με τον Ο.Α.Ε.Δ. ».
ΘΕΜΑ 30ο : «Σχετικά με την επιβολή Φ.Π.Α. σε συνδέσεις, πάγια και καταναλώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης για το διάστημα ,από 22-08-2011 έως τέλος του έτους.».
ΘΕΜΑ 31ο : «Περί ψήφισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τανάγρας 2011-2014».
ΘΕΜΑ 32ο : «Περί έγκρισης της έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ».
ΘΕΜΑ 33ο : «Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τανάγρας 2012».
ΘΕΜΑ 34ο : «Περί λήψης απόφασης επί ενστάσεων ύδρευσης, τέως Δήμου Σχηματαρίου».
ΘΕΜΑ 35ο : «Περί έγκρισης της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής , σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού».

Σχηματάρι, 09-12-2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής δήμου Τανάγρας 20/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:22996
Σχηματάρι , 16 Δεκεμβρίου 2011

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 • Αικατερίνης Αθανάσιος του Ιωάννη
 • Στέρπης Γεώργιος του Θεοδώρου
 • Μιχούλης Γεώργιος του Αντωνίου
 • Κανέλλος Αντώνιος του Κοσμά
 • Σκλιάς Χρήστος του Δημητρίου
 • Βουγέσης Γεώργιος του Γεωργίου

Σας καλώ στην 44η συνεδρίαση, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

-Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης προϋπολογισμού του δήμου.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 23.620,35€ για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο ΚΟΚΕΡΙ ΣΟΦΟΚΛΗ σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών (αριθμ.31/2010) .
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 22.758,20€ για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο GLOBITEL ΑΕ σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών (αριθμ.159/2011), μέσω κατάσχεσης από Τράπεζα της Ελλάδος .
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 9.797.45€ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7326.07 για την εξόφληση του 5ου λογαριασμού του έργου : «Κατασκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Δερβενοχωρίων » .
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 44.082,69 € σε βάρος του Κ.Α.02.30.7323.11 για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού του έργου: « Οδοποιία Δ.Δ. Οινοφύτων (Δήλεσι) ».
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.412,53€ για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια καυσίμων μηνός Νοεμβρίου, στο δικαιούχο ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΡ.ΤΣΙΡΩΝΗ .
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 729,00€ για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια καυσίμων μηνός Νοεμβρίου, στο δικαιούχο ΙΩΑΝΝΑ ΣΤ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ .
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 27.753,74€ για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια καυσίμων μηνός Νοεμβρίου, στο δικαιούχο Π.ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. .
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 12.570,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6123 για την πληρωμή εξόδων κίνησης των Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Τανάγρας .
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.310,08€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6125.01 για την αποζημίωση των Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (Β΄Εξάμηνο 2011) .
-Περί λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.967,64€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6022.01 για την αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2ο Εξάμηνο 2011).
-Περί λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.028,80€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6012.01 για την αποζημίωση Ληξιάρχων για την υπερωριακή απασχόληση μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6012.02 με τίτλο : « Αμοιβές πρακτικογράφου » για την αμοιβή για την υπερωριακή απασχόληση των δικαιούχων δημοτικών υπαλλήλων.
-Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.156,50€ σε βάρος του Κ.Α. 9.499,48€ σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6699.01 με τίτλο: « Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο ΑΡΓΥΡΟ Α.Η. & ΣΙΑ ΕΠΕ.
-Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης 4.714,57€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7135.01 με τίτλο: « Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού » για την πληρωμή για την προμήθεια υλικών για την δημιουργία νέων εσωτερικών χώρων στο κτίριο του Δημαρχείου, στο δικαιούχο ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΗΛ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.707,35€ για την αποζημίωση μετακινούμενων δημοτικών υπαλλήλων εκτός έδρας.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 107.000,00€ για την χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Τανάγρας από τον Δήμο Τανάγρας.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπάλληλων του Δήμου Τανάγρας.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλυτικών οργάνων βιολογικού τα οποία θα εγκατασταθούν στον Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Τανάγρας.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.648,20€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6263 : « Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων » για την πληρωμή οφειλής στον ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7133 με τίτλο : « Έπιπλα Σκεύη » για την προμήθεια ξύλινων τραπεζιών και καρεκλών για τη Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.305,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7135.04 με τίτλο : « Προμήθεια Βαρελαντλίας » για την προμήθεια ανταλλακτικών δικτύου δοσομετρικών αντλιών για τις ανάγκες του Δήμου Τανάγρας.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 13.586,07€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6122.01 με τίτλο : « Αποζημίωση συμβούλων Δ.Σ. για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.» για την αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (Ιούλιο έως μήνα Σεπτέμβριο).
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.248,73€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6122.01 με τίτλο : « Αποζημίωση συμβούλων Δ.Σ. για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.» για την αποζημίωση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 2011.

Ο Πρόεδρος
της οικονομικής επιτροπής
Γεώργιος Κορλός

Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Τανάγρας 7-12-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 28η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 07 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 656/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».

ΘΕΜΑ 2ο: «Περί έγκρισης μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013» του έργου «Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων»».

ΘΕΜΑ 3ο : «Σχετικά με έγκριση δαπάνης, για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγ. Σπυρίδωνα της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων».

Σχηματάρι, 02-12-2011

Ερώτηση του βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου

Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Κυριάκος Βελόπουλος έθεσε ερωτήματα για την πορεία των επιδοτούμενων στο δήμο Τανάγρας στις 25-11-2011.

Συγκεκριμένα:

Ερώτηση και Α.Κ.Ε.
Προς τον κ. υπουργόν Εσωτερικών

Θέμα: Δήμος Τανάγρας
Πολλά επιδοτούμενα έργα ξεκίνησαν στον συγκεκριμένο δήμο. Μερικά από αυτά αποπερατώθηκαν, άλλα όμως όχι.

Ερωτάται ο κύριος υπουργός:

1. Προτίθεται να μας απαντήσει πόσα έργα ξεκίνησαν(από το 2000 και μετά) σε αυτόν τον δήμο, πόσα αποπερατώθηκαν και πόσα είναι σε ημιτελή κατάσταση;
2. Προτίθεται να μας απαντήσει ποιο ήταν το κόστος κάθε έργου και πόσα χρήματα εκταμιεύθηκαν για κάθε ένα από αυτά;

ο ερωτών βουλευτής
Κυριάκος Βελόπουλος

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 30-11-2011

25-11-2011


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.

Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 26η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με την επιβολή έκτακτου τέλους στα ακίνητα»
ΘΕΜΑ 2ο: «Περί χορήγησης επιδόματος από τα παράβολα αλλοδαπών σε υπαλλήλους του Δήμου».
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Οινοφύτων 2011 »».
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 439,34 € «ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους»».
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 27.468,22 € για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων-Δ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2011 ».
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 22.785,77 € για την 1η Κατανομή ΣΑΤΑ για Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών Κτιρίων».
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί προσδιορισμού αμοιβής του δικηγόρου και καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Μάριου Χαϊνταρλή, για πραγματοποιηθείσες νομικές ενέργειες , σχετικά με υποθέσεις ΑΦΟΙ Λειβαδίτη (παραστάσεις-εκδικάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας) ».
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί προσδιορισμού αμοιβής του δικηγόρου και καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Μάριου Χαϊνταρλή, για πραγματοποιηθείσες νομικές ενέργειες , σχετικά με υποθέσεις CINAR Α.Ε (σύνταξη-κατάθεση δικογράφου και παράσταση-εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας)».
ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιθέας».
ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου -Νηπιαγωγείου Ασωπίας».
ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Σχηματαρίου».
ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή 2/θ Νηπιαγωγείου Οινοφύτων».
ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Οινοφύτων».
ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Σ.Σ. Οινόης».
ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Κλειδίου».
ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Τανάγρας και Νηπιαγωγείου Αεροδρομίου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 17ο : «Έγκριση τοποθέτησης φορητού σεισμογράφου στο Δημοτικό Κατάστημα Οινοφύτων».
ΘΕΜΑ 18ο : «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΑΓ. ΘΩΜΑ» ».
ΘΕΜΑ 19ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου « Διαρρύθμιση Κτιρίου Δημοσθένη Λιάπη»».
ΘΕΜΑ 20ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 116.011,00 € για 2η Εντολή Πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011».
ΘΕΜΑ 21ο : «Σχετικά με αίτηση της εταιρείας VIPPON Ελληνική Βιομηχανία Καουτσούκ ΑΕΒΕ για αδυναμία κάλυψης των υδρευτικών αναγκών».
ΘΕΜΑ 22ο : «Σχετικά με αίτηση της εταιρείας GENERAL MILLS για αδυναμία κάλυψης των υδρευτικών αναγκών».
ΘΕΜΑ 23ο : «Σχετικά με αίτηση της εταιρείας ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ & ΥΙΟΙ για αδυναμία κάλυψης των υδρευτικών αναγκών».
ΘΕΜΑ 24ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 8.319,69 € για την κατασκευή κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο».
ΘΕΜΑ 25ο : «Σχετικά με την αίτηση του κ. Jazxhi Driton για την επιστροφή , ως αχρεωστήτως καταβληθέν, του ποσού των 90,00 € που πλήρωσε για παράβολο άδειας παραμονής ».
ΘΕΜΑ 26ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 567/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των δημοτικών τελών για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 27ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 525/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό δημοτικού φόρου για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 28ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 526/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό περιβαλλοντικού τέλους για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 29ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 527/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό συγκοινωνιακού τέλους για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 30ο : «Περί έγκρισης της με α6ριθμό 528/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τον καθορισμό τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 31ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 529/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τέλους για τις διαφημιστικές κατευθυντήριες πινακίδες για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 32ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 530/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και τον καθορισμό των τελών αποχέτευσης για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 33ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 531/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των προστίμων καθαριότητας ανά είδος παράβασης για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 34ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 413/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των τελών ύδρευσης για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 35ο : «Περί λήψης απόφασης για την μεταφορά υγρών αποβλήτων στο ΒΙΟ.ΚΑ. με βυτίο της εταιρείας του κ. Μιχαλακόπουλου Σωτήριου».
ΘΕΜΑ 36ο : «Περί λήψης απόφασης για σύνδεση με ΒΙΟ.ΚΑ. της εταιρείας SOVIMO».

Σχηματάρι, 25-11-2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (29-11-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχηματάρι, 23 Νοεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 21320

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 1. Αικατερίνης Αθανάσιος του Ιωάννη
 2. Στέρπης Γεώργιος του Θεοδώρου
 3. Μιχούλης Γεώργιος του Αντωνίου
 4. Κανέλλος Αντώνιος του Κοσμά
 5. Σκλιάς Χρήστος του Δημητρίου
 6. Βουγέσης Γεώργιος του Γεωργίου

Σας καλώ στην 41η συνεδρίαση, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

 1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης.
 2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 18.968,99€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7322.05 με τίτλο « Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Αγίου Θωμά ( Δ.Ε. Οινοφύτων ) » για την πληρωμή του 2ου Λογαριασμού του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ » .
 3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.674,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.02 με τίτλο « Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Δ.Ε. Οινοφύτων » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο FX SERVICES-ΑΦΟΙ ΝΑΝΟΥ ΟΕ .
 4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 23.370,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6264.02 με τίτλο « Εργασία συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού (βιολογικός) » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο Α.Η. ΑΡΓΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ .
 5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.156,19 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6221 με τίτλο « Ταχυδρομικά τέλη» για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε..
 6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 24.896,25 € για την πληρωμή διαταγής στο δικαιούχο ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ., σε εκτέλεση της αριθμ.94/2010 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών.
 7. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο μελέτης και παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την επιτυχία άσκησης ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 245/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών.
 8. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για την υποστήριξη των συμφερόντων ενώπιον του Ειρηνοδίκειου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής της εταιρείας « ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»(τέως ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ).
 9. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για την υποστήριξη των συμφερόντων ενώπιον του Ειρηνοδίκειου Θηβών κατά τη συζήτηση της αγωγής του Ηλία Παπανικολάου κατά του Δήμου Τανάγρας(πρώην Δήμου Σχηματαρίου).
 10. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για την υπεράσπιση του Κορλού Γεώργιου του Θεοφάνη ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών ,την 13 Δεκεμβρίου 2011 ( Αριθμ.Β.Κλ. ΕΓ2-2008/123/322).
 11. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο μελέτης και παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την επιτυχία άσκησης ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 369/2011 διαταγής πληρωμής του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ .
 12. Περί λήψης απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο μελέτης και παροχής γνωμοδότησης σχετικά με την επιτυχία άσκησης ένδικων μέσων κατά της 370/2011 διαταγής πληρωμής του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ.
 13. Περί λήψης απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για την υποστήριξη των συμφερόντων του δήμου ενώπιον του Τμήματος Εφέσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών κατά τη συζήτηση της έφεσης που άσκησε ο Δήμος μας κατά της αριθμ.5/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θηβών.
 14. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης ποσού 24.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6142.01 με τίτλο: « Αμοιβή για την παραμετροποίηση προγραμμάτων του Δήμου » και τον ορισμό Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
 15. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης και έγκριση της εισήγησης της επιτροπής του διαγωνισμού ως προς τις ενστάσεις που κατατέθηκαν.
 16. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης ποσού 19.544,70€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6262.05 με τίτλο : « Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού ποταμών » και τον ορισμό επιτροπής παραλαβής προσφορών.
 17. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης ποσού 24.100,00 σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7413.03 με τίτλο: « Εργασίες αποτύπωσης για το Δήμο Τανάγρας »και ορισμό επιτροπής παραλαβής προσφορών.
 18. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης ποσού 202.950,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6414.01, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εργασία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ».
 19. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό ημερομηνίας δημοπρασίας για την ανάθεση της εργασίας: «Λειτουργία και Συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού».
 20. Περί λήψης απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση μελέτης « Προκαταρκτική μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων στη δημοτική κοινότητα Τανάγρας 2011».
 21. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ».
 22. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ».
 23. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 104.950,99€ σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7321.10 με τίτλο : « Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ Αγ.Θωμά(Δ.Ε. Οινοφύτων) για την πληρωμή 4 ου Λογαριασμού.
 24. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 33.291,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7421.02 με τίτλο : «Αποζημιώσεις επικείμενων λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως» για την πληρωμή αποζημιώσεων στους επικείμενους δικαιούχους
 25. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 4.257,80 σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6041.03 με τίτλο: « Αποδοχές αγροτοεργατών » για την πληρωμή οφειλής στου δικαιούχους αγροτοεργάτες (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011) .
 26. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση δαπάνης ποσού 60.005,25€ σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8121.02 με τίτλο: « Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Δ.Ε. Οινοφύτων » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ Γ.ΣΟΦΙΑ.
 27. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 613,61 σε βάρος του Κ.Α 02.00.6223 με τίτλο : « Κινητή τηλεφωνία » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο COSMOTE.
 28. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης ποσού 42.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7412.16 με τίτλο: « Πολεοδομική μελέτη περιοχής Δηλεσίου 2011 » για την « Μελέτη Πολεοδόμησης Πολεοδομικού Συγκροτήματος βάσει υπάρχοντος εγκεκριμένου Γ.Π.Σ.».
 29. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης προϋπολογισμού του δήμου.
 30. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης ποσού 2.460,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6266 με τίτλο : «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» και τον ορισμό επιτροπής παραλαβής προσφορών.
 31. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων εκθέσεων (Α΄, Β΄ & Γ΄τρίμηνο) ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και αναμόρφωσης αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΛΟΣ

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για δημοτικά τέλη 2012

ΑΔΑ: 457ΛΩΗΒ-ΝΦΖ
20932/18-11-2011
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ: 567
Από το πρακτικό 38ης/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Τανάγρας.

Περίληψη
«Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για τον καθορισµό των δηµοτικών τελών για το έτος 2012».

Στο Σχηµατάρι την 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:30 µ.µ., στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την αριθµ. 20323/11-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδηµάρχου Τανάγρας).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το (1o) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Οικονοµική Επιτροπή ότι:
Ο Δήµος Τανάγρας κατά το έτος 2011 λόγω της συγχώνευσης των πρώην Δήµου Οινοφύτων, Σχηµαταρίου, Τανάγρας & Δερβενοχωρίων δεν προχώρησε σε αναπροσαρµογή των δηµοτικών τελών.
Οι υπάρχουσες παροχές και τα τετραγωνικά µέτρα ανά δηµοτική ενότητα αναλύονται στον πιο κάτω πίνακα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ


ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΜΕΤΡΑ


ΟΙΚΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ 312 191 49 14.687 214.045
ΔΑΦΝΗ 820 81 17 4.850 106
ΚΛΕΙΔΙ 829 139 34 13.069 2.705
ΠΥΛΗ 846 448 98 31.899 158.512
ΣΚΟΥΡΤΑ 847 313 93 27.175 13.109
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 812 499 163 54.665 169.736
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 842 3.354 725 277.652 1.037.761
ΑΡΜΑΤΟΣ 815 297 117 35.320 70.370
ΑΣΩΠΙΑ 817 359 120 33.080 13.994
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 826 202 81 22.851 5.046
ΤΑΝΑΓΡΑΣ 850 266 99 27.041 56.538
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 849 4.727 971 348.974 488.063
ΣΥΝΟΛΑ
10876 2567 891.263 2.229.985


Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της οικονοµικής επιτροπής τα τέλη που ίσχυαν στις δηµοτικές ενότητες τα προηγούµενα χρόνια και για τα οποία δεν είχε γίνει καµία αναπροσαρµογή.
Έπειτα πρότεινε τη µεταφορά των καταστηµάτων από την κατηγορία των βιοµηχανιών – βιοτεχνιών και εµπορικών δραστηριοτήτων στην κατηγορία της οικιακής χρήσης.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και εξάγοντας το µέσο όρο, περίπου, των τελών που ίσχυαν στις δηµοτικές ενότητες, πρότεινε για το έτος 2012, τα δηµοτικά τέλη να είναι τα εξής:

- χρήση: 0,60 € /m2
- χρήση: 1,92 € /m2
Λαβών το λόγο ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Βουγέσης Γεώργιος, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση προτείνε τον καθορισµό δηµοτικού τέλους το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των 2,17 € /m2 για τις βιοµηχανίες και στο ποσό των 0,34 €/m2 για τις κατοικίες και τα καταστήµατα.
Κατόπιν, έλαβε το λόγο ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αικατερίνης Αθανάσιος, ο οποίος εκπροσωπεί την συµπολίτευσης και προτείνε τον καθορισµό δηµοτικού τέλους το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των 2,17 € /m2 για τις βιοµηχανίες και στο ποσό των 0,50 €/m2 για τις κατοικίες και τα καταστήµατα. Ο Πρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής, συµφώνησε µε την
τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου κ. Αικατερίνη Αθανάσιου και πρότεινε στα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να εισηγηθούν στο Δηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό δηµοτικού τέλους το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των 2,17 € /m2 για τις βιοµηχανίες και στο ποσό των 0,50 €/m2 για τις κατοικίες και τα καταστήµατα.

Τα προϋπολογιζόµενα έσοδα αναλύονται ως εξής:
- Τετραγωνικά µέτρα οικιακής χρήσης: 891.263*0,50 = 445.631,50 €
- Τετραγωνικά µέτρα γενικής χρήσης : 2.229.985*2,17= 4.839.067,45 €
ΣΥΝΟΛΟ : 5.284.698,95 €

Η ανταποδοτικότητα των τελών αναλύεται στο παρακάτω πίνακα:

ΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
06.00.0311.01 ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012 ΠΟΣΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 050 €

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2,17 €

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

891.263 Χ 0,50 € = 445631,50 445.631,50

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

2.229.985 Χ 2,17 € = 4.839.067,45 € 4.839.067,45

ΣΥΝΟΛΟ 5.284.698,95

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012
ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.300.000,00
02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 24.600,00
02.20.6161 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 616.219

.Ε.Π.Ο. .Α.Θ. 0
02.20.6162 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 24.000
02.20.62

02.20.6211 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 600.000
02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ

ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
02.20.6262 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 80.000,00
02.20.6263 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 100.000,00
02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3.500,00 €
02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 230.000,00 €
02.20.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
02.20.6662 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 120.000,00 €
02.20.667 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 50.000,00
02.20.7131 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 100.000,00
02.20.7132 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 150.000,00
02.20.7135 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 80.000,00

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
02.20.7325.03 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 50.000,00

ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ
02.20.7325.04 ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 40.000,00

ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΕΗ 0
02.20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.716.379,49
ΣΥΝΟΛΟ


5.284.698,95


Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1, περ. ζ, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87 Α/7-6-2010), στις αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής ανήκει η εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.
Ο Πρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής κάλεσε τα µέλη να προβούν στη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης για τον καθορισµό του συντελεστή δηµοτικού τέλους για το έτος 2012, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Την ανταποδοτικότητα της συγκεκριµένης υπηρεσίας
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται στο Δηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή κοινού συντελεστή δηµοτικών τελών για όλες τις Δηµοτικές Ενότητες, για το έτος 2012, ο οποίος θα ανέρχεται στο ποσό των 0,50 €/m2 για οικίες και καταστήµατα και 2,17 €/m2 για βιοµηχανίες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 567/2011

Πρόσκληση για συζήτηση επί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τανάγρας προσκαλούν την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τανάγρας στο Σχηματάρι τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων για συζήτηση επί του εγκεκριμένου σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού προκειμένου να θέσουν τις προτάσεις τους και να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν ώστε να συνταχθεί το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τανάγρας 2011-2014».

Ο Δήμαρχος Τανάγρας
Ευάγγελος Γεωργίου

Περί έγκρισης της µε αριθµό 47/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά µε τον: Κανονισµό Ύδρευσης του ∆ήµου Τανάγρας

ΑΔΑ: 457ΕΩΗΒ-Ρ0Ω
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Αριθ. 25/09-11-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 371/2011 «Περί έγκρισης της µε αριθµό 47/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά µε τον: Κανονισµό Ύδρευσης του ∆ήµου Τανάγρας».

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 26ο θέµα της συνεδρίασης, έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Περγάλια Βασίλειο, ο οποίος εξέθεσε ότι: όπως προκύπτει από τον συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 72 &1 περίπτωση ια) και του άρθρου 73&1περίπτωση Βv) του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Σχέδιο Κανονιστικών Αποφάσεων του άρθρου 79 του ∆.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006).
Εποµένως, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το Σχέδιο Κανονισµού Ύδρευσης του ∆ήµου Τανάγρας, κατά το άρθρο 79&1, περίπτωση δ3., που ορίζει ότι: « οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία των συστηµάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης».
Στην συγκεκριµένη περίπτωση, πρόκειται για το Σχέδιο του Κανονισµού Ύδρευσης , το οποίο Σχέδιο έχει καταρτίσει και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Τανάγρας, µε την µε αύξ. αριθµό 47/2011 απόφασή της.
Στη συνέχεια, παρουσίασε το προτεινόµενο Σχέδιο Κανονισµού Ύδρευσης και απάντησε σε ερωτήσεις των παρευρισκοµένων, σχετικά µε αυτό.
Κατόπιν όλων αυτών, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είπε ότι το προτεινόµενο Σχέδιο Κανονισµού Ύδρευσης έχει ήδη διανεµηθεί στους Συµβούλους, µαζί µε την πρόσκληση σε συνεδρίαση.
Και κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση αυτή, την µε αριθµό 47/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όλες τις παραπάνω αναφερόµενες διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 79&4 και 284 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), καθώς και τις ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το Σχέδιο του Κανονισµού Ύδρευσης ∆ήµου Τανάγρας, όπως αυτό καταρτίστηκε και προτάθηκε µε την µε αύξοντα αριθµό 47/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν αναλυτικά κατά την παραπάνω.

2. Ψηφίζει τον « Κανονισµό Ύδρευσης ∆ήµου Τανάγρας», σε σύνολο και κατά άρθρο, όπως αυτός περιέχεται αναλυτικά στην µε αύξοντα αριθµό 47/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τις εξής τροποποιήσεις:

α. στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ Άρθρο 16ο µε τίτλο « Ιεράρχηση Αναγκών», απαλείφει την παράγραφος 1. που αναφέρεται στα όρια κατανάλωσης.
β. στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ Άρθρο 15ο µε τίτλο « Σύνδεση των Ακινήτων του ∆ήµου και Κοινωφελών Οργανισµών», τροποποιεί την παράγραφο 2. και ορίζει ότι: « Τα δηµόσια εκπαιδευτήρια, οι ιεροί ναοί, τα µουσεία, τα δηµόσια κοινωφελή ιδρύµατα, δεν καταβάλλουν τη δαπάνη του δικαιώµατος σύνδεσης και παροχής νερού».

3. Συγκροτεί την « Επιτροπή Ύδρευσης ∆ήµου Τανάγρας», αρµόδια να γνωµοδοτεί για κάθε θέµα σχετικό µε την ύδρευση και να επιλύει όλα τα σχετικά προβλήµατα και αντιδικίες. Και ορίζει ως µέλη της εν λόγω Επιτροπής, τους:

-Περγάλια Βασίλειο, Αρµόδιο Αντιδήµαρχο,
-Κόκκαλη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο,
-Μιχούλη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο,
-Χρήστου Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο και
-Θεοδώρου Μιχαήλ, υπάλληλο της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου.

4. Να δηµοσιευθεί ο « Κανονισµός Κοινόχρηστων Χώρων ∆ήµου Τανάγρας», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 79&4 και 284 του ∆.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 371/2011.


Έκθεση εκτίμησης αγοράς ακινήτου στο Άρμα Τανάγρας

ΑΔΑ: 457ΕΩΗΒ-ΚΕ2
Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος του δήμου Τανάγρας για την αγορά ακινήτου στην τοπική κοινότητα Άρματος

Αρ.Πρωτ.18983

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Σήµερα στις 2-11-2011 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.µ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Τανάγρας συνεδρίασε η Επιτροπή Καθορισµού Τιµήµατος Ακινήτου, βάσει των άρθρων 186 & 191 του Ν.3463/2006 η οποία αποτελείται από τους:

 • Μπλάνα Χρήστο, Αντιδήµαρχο Δηµ. Ενοτ. Τανάγρας ως πρόεδρο
 • Κυριάκου Παναγιώτη, Δηµοτικό Σύµβουλο .Τανάγρας ως µέλος
 • Ιωάννα Κλαρούδα, Μηχανικό Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Ε της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Τανάγρας, ως µέλος.
Η Επιτροπή αυτή συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 158/2011 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Τανάγρας σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµ. 413/2011 απόφαση Δηµάρχου Τανάγρας.

Το ακίνητο όπως περιγράφεται στις άνωθεν αποφάσεις έχει συνολική έκταση 1.118,63τ.µ σύµφωνα µε το από Ιούνιο 2010 Τοπογραφικό Διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Δηµ.Μπάκα, ανατολικά έχει µέτωπο στον κεντρικό δρόµο που οδηγεί στην Καλλιθέα και βρίσκεται εντός ορίων οικισµού στο Άρµα. Περιλαµβάνει ισόγεια κατοικία προκάτ, εµβαδού 70τ.µ, χτισµένης από του έτους 1982 µε αρ. άδειας 237/1982 της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών του Γραφείου Μηχανικού Θηβών.

Το εν λόγω ακίνητο ανήκει στους εξής ιδιοκτήτες:1) Δηµήτριο Μαρίνη του Βασιλείου και της Φωτεινής και 2) Κωνσταντίνο Μαρίνη του Βασιλείου και της Φωτεινής κατά ποσοστό ½ εξ΄ αδιαιρέτου έκαστος ως ψιλή κυριότητα, και στην Αλεξάνδρα χα Κων/νου Χιώτη ως επικαρπωτή της οικίας που περιλαµβάνει το οικόπεδο.

Η θέση του ακινήτου ενδείκνυται ώστε να δηµιουργηθεί ένας Δηµοτικός χώρος συγκέντρωσης και ενηµέρωσης για τους κατοίκους που λείπει σήµερα, ο οποίος θα έχει και διάφορες χρήσεις.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τις τρέχουσες στην περιοχή αξίες, καθώς και την υφιστάµενη κατάσταση δηλ. αγοραπωλησίες όµορων παρόµοιων ακινήτων, και δεδοµένου ότι το εν λόγω οικόπεδο που περιέχει µέσα και το κτίσµα- βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο στο κέντρο του χωριού, εκτιµά ότι η αξία του ακινήτου ανέρχεται στις 55.000€.

Ο Πρόεδρος
-Μπλάνας Χρήστος
Τα µέλη
-Κυριάκου Παναγιώτης
-Κλαρούδα Ιωάννα

Πρόσληψη 12 αγροτοεργατών στο δήμο Τανάγρας

Σχηµατάρι 21-11-2011
Αριθµ. Πρωτ.: 21059
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 644 / 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 210 του Ν.3584/2007 παρ. 1 και 2 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών
3. Τα κατατεθέντα δικαιολογητικά από τους υποψήφιους για να προσληφθούν στις συγκεκριµένες εργασίες του Δήµου µας

αποφασίζει

Την πρόσληψη των παρακάτω δώδεκα (12) αγροτοεργατών σύµφωνα µε το άρθρο
210 του Ν.3584/2007 για το χρονικό διάστηµα από 21-11-2011 έως και 30-11-2011
και µέχρι πέντε (5) ηµεροµίσθια για να απασχοληθούν στον καθαρισµό των ρυακιών και στον καθαρισµό του Ασωπού ποταµού:

1. DYBELI RUZHDI
2. PLAKU YLBER
3. BALLA GAZMIR
4. BALLA NASHIFE
5. ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΣΥΡΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΣΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΣΥΡΜΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
9. DAJA ANDREA
10. BAJARAMAJ SEFEDIN
11. KAMALJIT SINGH
12. SUKHVINDER SINGH

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αειφόρο Σχολείο:Συνάντηση Εκπαιδευτικών στο 1 Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου

Η πρωτοβουλία για το Αειφόρο Σχολείο έχει ως βασικό στόχο να αναπτύξουν οι μαθητές συμπεριφορές που συνάδουν με τις αρχές της αειφορίας. Δηλαδή από τις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικολογικής βιωσιμότητας. Oι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που αφορούν στο πεδίο του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της ανθρώπινης υγείας, της τέχνης κτλ. Tο σχολείο ωθείται να ενοποιήσει τις επιμέρους δράσεις στην κατεύθυνση της αειφορίας και να επινοήσει νέες πιο επιδραστικές και καινοτόμες. Επίσης παρωθεί ώστε τα (σημαντικά) επιτεύγματα κάθε σχολείου να μορφοποιούνται και να ενισχύονται στην κατεύθυνση ενός πιο «πράσινου», πιο φιλικού για τους μαθητές, πιο δημοκρατικού, πιο αποδοτικού σχολείου, ανοικτού στην τοπική κοινωνία και στα ρεύματα της καινοτομίας.

To 1 Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου αναλαμβάνει την πρωτοβουλία με τη μορφή της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης

και σας προσκαλεί στην ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα των Σχολικών Συμβούλων της 3ης &4ης Περιφέρειας, της Σχολικής Συμβούλου Νηπιαγωγών και τηςΔιεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12:00 – 2:00μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου.

Την ενημέρωση θα πραγματοποιήσει ο Δρ Δημήτριος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Δ/ντής του Ραλλείου Πειραματικού Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής του Δήμου Τανάγρας.

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
Κατασκευή Δρόμου Αεροπτερισμού και Χώρου Αρααχαγγέλου Μιχαήλ 2011 (Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ) με προϋπολογισμό 179.580,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙIΑΣ, με προϋπολογισμό 129.269,30 € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)
• κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 16.321,54 € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00 € (Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-13:00), μέχρι και την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2011.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22620.51129,2262051134, FAX επικοινωνίας: 22620.51118, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Νίκα Σωτηρία, Κοντούλης Κων/νος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 532/2011 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες Α2, 1η (και 2η εντός νομού ή νομού επιλογής) και Α1 για κοινοπραξίες για ΟΔΟΠΟΙΙΑ και τις κατηγορίες Α1, Α2, 1η για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.912,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2011 . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τροποποίηση της αριθµ. 1/2011 προγενέστερης Απόφασης Δηµάρχου που αφορά τον ορισµό µε τις καθ’ ύλη και κατά τόπο αρµοδιότητες πέντε Αντιδηµάρχων

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Σχηµατάρι 9 Νοεµβρίου 2011
Αριθµ. Πρωτ. : 20243
Αριθµ. Αποφάσεως : 604 /2011

Θέµα: « Τροποποίηση της αριθµ. 1/2011 προγενέστερης Απόφασης Δηµάρχου που αφορά τον ορισµό µε τις καθ’ ύλη και κατά τόπο αρµοδιότητες πέντε (5) Αντιδηµάρχων και επανακαθορισµός των καθ’ ύλη αρµοδιοτήτων σε δύο (2) εξ’ αυτών».

Ο Δήµαρχος Τανάγρας

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ΄/ 7-6-2010 αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του Δηµάρχου.
2) Την υπ’ αριθµ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθµιοι και Δευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανοµή πληθυσµού στις δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεµηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β 1292) όπως ισχύει.
3) Το γεγονός ότι ο Δήµος Τανάγρας εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήµαρχοι.
4) Την αριθµ. 1/4-1-2011 προγενέστερη Απόφαση Δηµάρχου µε την οποία ορίστηκαν µε αρµοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο οι πέντε (5) Αντιδήµαρχοι του Δήµου Τανάγρας.
5) Τις παρούσες ανάγκες του Δήµου Τανάγρας και τις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες σε ότι αφορά τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες ανά Αντιδήµαρχο.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Τροποποιούµε την αριθµ. 1/4-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δηµάρχου σε ότι αφορά τις καθ’ ύλη αρµοδιότητες για τους παρακάτω Αντιδηµάρχους.

Α) στον κ. Βλάχο Βασίλειο του Γεωργίου που έχει ορισθεί Αντιδήµαρχος για τη Δηµοτική Ενότητα Οινοφύτων επαναδιατύπωση των εδαφίων στ και ζ ως εξής :
στ) καθαριότητα στις Δηµοτικές Ενότητες Σχηµαταρίου και Οινοφύτων
ζ) διαχείριση απορριµµάτων – ανακύκλωση στις Δηµοτικές Ενότητες Σχηµαταρίου και Οινοφύτων

Β) στον κ. Περγάλια Βασίλειο του Παναγιώτη που έχει ορισθεί Αντιδήµαρχος για τη Δηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου κατάργηση των εδαφίων στ κα ζ της παραγράφου 2 επαναδιατύπωση του εδαφίου δ ως εξής :
δ) Ύδρευση – Αποχέτευση στις Δηµοτικές Ενότητες Σχηµαταρίου και Οινοφύτων και ορίζεται υπεύθυνος για την λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισµού του Δήµου Τανάγρας.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητες και την αναπλήρωση του Δηµάρχου ισχύει η αριθµ. 1/04-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δηµάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού ή σε µία εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήµου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Find It