δημοτικό συμβούλιο δήμου Τανάγρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1) Προς τα Μέλη του δημοτικού Συμβουλίου.
2) Προς τον κ. δ ήμαρχο.
3) Προς τους Προέδρους των δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
4) Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 2η συνεδρίαση (τακτική) του δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2013, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 07.00΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού Συμβουλίου, στο δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα: 

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση δαπάνης, για τις τοπικές εορτές των Πολιούχων των Τοπικών και !ημοτικών Κοινοτήτων του !ήμου Τανάγρας, για το έτος 2013 ». 
ΘΕΜΑ 2ο : «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο : «Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών, που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ». 
ΘΕΜΑ 4ο : «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προσφορών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών, που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ». 
ΘΕΜΑ 5ο : «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, για προμήθειες που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ». 
ΘΕΜΑ 6ο : «Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, για παροχή εργασιών και υπηρεσιών, έως 35.216,43 €». 
ΘΕΜΑ 7ο : «Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, για παροχή εργασιών και υπηρεσιών, από 35.216,43 € έως 58.694,06 €». 
ΘΕΜΑ 8ο : ««Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, για παροχή εργασιών και υπηρεσιών, άνω των 58.694,06 €». 
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί δικαιώματος βοσκής έτους 2013». 
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί καθορισμού των δικαιούχων, για χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στον δήμο Τανάγρας». 
ΘΕΜΑ 11ο : «Περί ορθής επανάληψης της με αρ. 352/2012 απόφασης !ημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: Περί απευθείας ανάθεσης του δήμου Τανάγρας προς τη ΔΗ.Κ.Ε.Τ., με βάση το άρθρο 268 του Ν. 3463/2006». 
ΘΕΜΑ 12ο : «Περί ορισμού μελών του !ιοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία : δΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝ/ΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (δΗ.Κ.Ε.Τ.)». 
ΘΕΜΑ 13ο : «Περί ορισμού μελών του διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.δ.δ. με την επωνυμία: ΚΑΠΗ- ΠΑΙ!ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-δΗΜΟΤΙΚΟ /ωδΕΙΟ δΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ». 
ΘΕΜΑ 14ο : «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Υδροδότηση οικισμού δάφνης 2011». 
ΘΕΜΑ 15ο : « Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης στο έργο: Υδροδότηση οικισμού !άφνης 2011». 
ΘΕΜΑ 16ο : «Περί ορισμού επιτροπής καταστροφής παγίων του άρθρου 1999 του δ.Κ.Κ.». 
ΘΕΜΑ 17ο : «Γνωμοδότηση, περί μελέτης οριοθέτησης τμήματος ποταμού Ασωπού, για λογαριασμό της εταιρείας SPΟRTSLAND A.E.». 
ΘΕΜΑ 18ο : «Περί παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών του έργου: Αποχέτευση Οινόης». 
ΘΕΜΑ 19ο : « Περί ορισμού εκπροσώπου του !ήμου, για την υπογραφή συμφωνητικού για τη δωρεά εκτάσεως για το κοιμητήριο Οινοφύτων». 
ΘΕΜΑ 20ο : « Περί έγκρισης της με αρ. 23/2011 επικαιροποιημένης μελέτης και εκτέλεσης του έργου: Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων και των υποέργων της πράξης, καθώς και του τρόπου εκτέλεσής τους και ένταξής τους στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013». 
ΘΕΜΑ 21ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 18/2013 απόφασής δημάρχου, περί προμήθειας αλατιού λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων». 
ΘΕΜΑ 22ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 19/2013 απόφασής δημάρχου, με θέμα: εργασίες εκχιονισμού δρόμων». 
ΘΕΜΑ 23ο : «Περί ψήφισης 1ης Έκθεσης Αναφοράς Προόδου & Αξιολόγησης- Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος δήμου Τανάγρας 2011-2014 και εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο. & Περί ψήφισης 1ης Έκθεσης Παρακολούθησης Ετήσιου Προγράμματος δράσης !ήμου Τανάγρας 2012 και εισήγησης στο !ημοτικό Συμβούλιο» . 
ΘΕΜΑ 24ο : «Περί ψήφισης 2ης Έκθεσης Αναφοράς Προόδου & Αξιολόγησης- Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος δήμου Τανάγρας 2011-2014 και εισήγηση στο !ημοτικό Συμβούλιο.  Περί ψήφισης 2ης Έκθεσης Παρακολούθησης Ετήσιου Προγράμματος !ράσης !ήμου Τανάγρας 2012 και εισήγησης στο δημοτικό Συμβούλιο». 
ΘΕΜΑ 25ο : « Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 15.766,31 €, για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ 2012). 
ΘΕΜΑ 26ο : « Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 27.468,22 €, ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων 2013». 
ΘΕΜΑ 27ο : «Περί υδροδότησης οικοπέδου Ευθυμίου Μαριάννας, στη θέση ΠΕΛΚΕΖΑ της Τ.Κ. Άρματος». 
ΘΕΜΑ 28ο : «Περί υδροδότησης κτήματος Προγκάκη Παρασκευά, στη θέση Αγία Παρασκευή». 

Σχηματάρι, 15-01-2013
 Ο Πρόεδρος δημοτικού Συμβουλίου Στέρπης Γεώργιος

πρόσκληση επιτροπής ποιότητας ζωής δήμου Τανάγρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχοντας υπ’όψιν: τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 73 (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες) και 75 (Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) του ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) σας προσκαλεί στην πρώτη (1η) συνεδρίαση του Σώματος που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/01/2013 και ώρα 11:00 στο ημοτικό Κατάστημα Σχηματαρίου (αίθουσα συνεδριάσεων του ημοτικού Συμβουλίου). 
Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται ως ακολούθως: 
 1. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 2. Περί υδροδοτήσεως της εταιρείας «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε» 
 3. Περί προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ (Καφε- οβελιστήριο), ιδιοκτησίας Αγάθη Αντωνίου, στην Τοπική Κοινότητα Σκούρων ήμου Τανάγρας 
 4. Περί προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ (Καφενείο-Ουζερί-Ζαχαροπλαστείο), ιδιοκτησίας Σαμπάνη Ελένης, στην Στεφάνη ήμου Τανάγρας 
 5. Περί προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ (Καφετέρια –Ψητοπωλείο- Σνακ Μπαρ), ιδιοκτησίας Σαμπάνη Φώτιου στην Ασωπία δ ήμου Τανάγρας 

Η παρούσα πρόσκληση να επιδοθεί νομίμως στα μέλη και να αναρτηθεί ηλεκτρονικά (ιστοσελίδα του ήμου Τανάγρας) σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕ ΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

διοικητικές μεταβολές στο δήμο Τανάγρας

Δ. Τανάγρας Ν. Αττικής και Βοιωτίας
 • 20/04/1835
Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λιάτανη
  Ο οικισμός Ίνια προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας
   Ο οικισμός Κολετίτι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας
    Ο οικισμός Σχηματάρι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας
     Ο οικισμός Μπράτσι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας
      Ο οικισμός Κακοσάλεσι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας
       Ο οικισμός Μπούγα προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλίδος Ο οικισμός Μαντάνι αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο
        Ο οικισμός Κρόρα αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο
         Ο οικισμός Κακονηοχώρι αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο
          Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο
           Ο οικισμός Κόρτσα αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο
            Ο οικισμός Χλεμποτσάρι αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο
             Ο οικισμός Μουσταφάδες αποσπάται από το δήμο Παρασωπαίων και προσαρτάται στο δήμο
              Ο οικισμός Ραπεντόσα προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας
               Μεταφέρεται η έδρα του δήμου από τον οικισμό Λιάτανη στον οικισμό Χλεμποτσάρι Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από το δήμο Αυλίδος και προσαρτάται στο δήμο
                Ο οικισμός Στανιάταις αποσπάται από το δήμο Αυλίδος και προσαρτάται στο δήμο
                 Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο Αυλίδος και προσαρτάται στο δήμο Ο οικισμός Κολετίτι του δήμου καταργείται.
                  Ο οικισμός Ίνια του δήμου καταργείται.
                   Ο οικισμός Μαντάνι του δήμου καταργείται.
                    Ο οικισμός Κόρτσα του δήμου καταργείται.
                     Ο οικισμός Κλειδέτι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας
                      Ο οικισμός Σκούρτα προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας Ο οικισμός Ραπεντόσα του δήμου καταργείται.
                       Ο οικισμός Δερβενοσάλεσι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας Ο οικισμός Δήλεσι προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας
                       Δ. Τανάγρας Ν. Βοιωτίας
                        Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας Ο δήμος αποσπάται από το νομό Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής και Βοιωτίας
                        Δ. Τανάγρας Ν. Αττικής και Βοιωτίας
                         Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας από το νομό Βοιωτίας Ο οικισμός Κακονηοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κακονηοχωρίου
                          Ο οικισμός Κρώρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κρώρας
                           Ο οικισμός Δερβενοσάλεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερβενοσαλεσίου
                            Ο οικισμός Κλειδέτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλειδετίου
                             Ο οικισμός Λιάτανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιάτανης
                              Ο οικισμός Χλεμποτσάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χλεμποτσαρίου
                               Ο οικισμός Μουσταφάδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουσταφάδων
                                Ο οικισμός Στανιάταις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στανιατών
                                 Ο οικισμός Βράτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρατσίου
                                  Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σχηματαρίου
                                   Ο οικισμός Σκούρτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκούρτων
                                    Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σχηματαρίου
                                     Ο οικισμός Καβάσιλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κακονηοχωρίου
                                      Το όνομα του οικισμού Κρόρα του δήμου διορθώνεται σε Κρώρα
                                       Το όνομα του οικισμού Μπράτσι του δήμου διορθώνεται σε Βράτσι
                                        Ο δήμος καταργείται
                                        Κ. Βρατσίου Ν. Αττικής και Βοιωτίας
                                         Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βράτσι από το δήμο Τανάγρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας Ο οικισμός Βράτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Τανάγρα
                                          Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Τανάγρας
                                          Κ. Τανάγρας Ν. Αττικής και Βοιωτίας
                                           Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βρατσίου Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας
                                           Κ. Τανάγρας Ν. Βοιωτίας
                                            Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Τανάγρας Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας
                                             Ο οικισμός Τανάγρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τανάγρας
                                              Η κοινότητα καταργείται
                                              Δ. Τανάγρας Ν. Βοιωτίας
                                               Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άρμα από την κοινότητα Άρματος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου
                                                Ο οικισμός Ασωπία αποσπάται από την κοινότητα Ασωπίας και προσαρτάται στο δήμο
                                                 Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο
                                                  Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα Τανάγρας και προσαρτάται στο δήμο
                                                   Ο οικισμός Τανάγρα αποσπάται από την κοινότητα Τανάγρας και προσαρτάται στο δήμο
                                                       Μεταφέρεται η έδρα του δήμου από τον οικισμό Άρμα στον οικισμό Σχηματάρι
                                                        Ο οικισμός Πλάκα Δήλεσι αποσπάται από το δήμο Σχηματαρίου και προσαρτάται στο δήμο
                                                         Ο οικισμός Στεφάνη αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο
                                                          Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο
                                                           Ο οικισμός Σχηματάρι αποσπάται από το δήμο Σχηματαρίου και προσαρτάται στο δήμο
                                                            Ο οικισμός Οινόη αποσπάται από το δήμο Σχηματαρίου και προσαρτάται στο δήμο
                                                             Ο οικισμός Σκούρτα αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο
                                                              Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από το δήμο Οινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο
                                                               Ο οικισμός Κλειδί αποσπάται από το δήμο Οινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο
                                                                Ο οικισμός Οινόφυτα αποσπάται από το δήμο Οινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο
                                                                 Ο οικισμός Δήλεσι αποσπάται από το δήμο Οινοφύτων και προσαρτάται στο δήμο
                                                                  Ο οικισμός Πράσινον αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο
                                                                   Ο οικισμός Πύλη αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο
                                                                    Ο οικισμός Πάνακτον αποσπάται από το δήμο Δερβενοχωρίων και προσαρτάται στο δήμο


                                                                       Μόνιμος πληθυσμός δήμου Τανάγρας


                                                                       Δήμος Τανάγρας (Έδρα: Σχηματάριον,το) ( 19.432 )

                                                                       ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 1.869
                                                                       • Τοπική Κοινότητα Δάφνης 101
                                                                       • Τοπική Κοινότητα Πύλης 745
                                                                                - Λεύκα,η 22
                                                                                - Πάνακτον,το 41
                                                                                - Πράσινον,το
                                                                                - Πύλη,η 652

                                                                       • Τοπική Κοινότητα Σκούρτων 784
                                                                                - Σκούρτα,τα 771
                                                                                - Τζιγκουράτι,το 13
                                                                                - Τοπική Κοινότητα Στεφάνης
                                                                                - Κατασκήνωση,η 17
                                                                       • Στεφάνη,η 222

                                                                       ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 6.563
                                                                       • Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων 4.903
                                                                                - Δήλεσι,το 1.976
                                                                                - Οινόφυτα,τα 2.927
                                                                       • Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά 1.292
                                                                       • Τοπική Κοινότητα Κλειδίου  368


                                                                       ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7.173
                                                                       • Δημοτική Κοινότητα Σχηματαρίου 7.173
                                                                               - Οινόη,η 442
                                                                               - Πλάκα Δήλεσι,η 2.696
                                                                               - Σχηματάριον,το 4.035

                                                                       ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 3.827
                                                                       • Τοπική Κοινότητα Άρματος 1.093
                                                                       • Τοπική Κοινότητα Ασωπίας 865
                                                                       • Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 752
                                                                       • Τοπική Κοινότητα Τανάγρας 1.117
                                                                                - Παναγία,η 415
                                                                                - Τανάγρα,η 702

                                                                       Find It