Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προυπολογισμού Δ. Τανάγρας Οικονομικού Ετους 2013

Α.  Ε Σ Ο Δ Α
0.      Τακτικά                                                        12.146.186,05 €
1.      Έκτακτα                                                         8.704.265,76 €
2.      Έσοδα ΠΟΕ                                                    1.744.269,93 €
3.      Εισπράξεις δάνεια & Απαιτήσεις ΠΟΕ                 3.697.757,97 €
4.      Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου κ.λ.π.                       918.000,00 €
5.      Χρηματικό υπόλοιπο                                       4.804.759,36 €
—————————————————————————------
Σύνολο                                                                 32.015.239,07 €

Β.  Ε Ξ Ο Δ Α
6.      Έξοδα Χρήσης                                         14.512.656,43 €
7.       Επενδύσεις                                               8.407.041,70 €
8.      Πληρωμές ΠΟΕ  & αποδόσεις                       8.995.540,94 €
9.      Αποθεματικό                                                100.000,00 €
————————————————————————---—–
Σύνολο                                                         32.015.239,07 €

Find It