Πρόγραμμα Εμβολιασμών άπορων και ανασφάλιστων παιδιών και εφήβων


ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα  Εμβολιασμών  άπορων  και  ανασφάλιστων  παιδιών  και εφήβων»
Σχετ.: 
1. Ο  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87Α),  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Η υπ’ αρ. 61 ερμηνευτική εγκύκλιος «Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από 1/1/2011 του “Προγράμματος Καλλικράτης”» του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Ο  Ν.3172/2003  (ΦΕΚ  197Α),  «Οργάνωση  και  εκσυγχρονισμός  των  υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Ο Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176Α), «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».
6. Η υπ’ αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 140202/20.12.2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας,
«Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2011». ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ.

Λόγω της αύξησης των ανασφαλίστων πολιτών στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της Χώρας μας και προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία μέσω της  εμβολιαστικής  κάλυψης  των  πληθυσμιακών  ομάδων  άπορων  και ανασφάλιστων και αυτών που δεν δύνανται να έχουν υγειονομική περίθαλψη για  ΑΔΑ: Β4Σ6Θ-ΦΡΣ οποιουσδήποτε  ασφαλιστικούς  λόγους,  παιδιών  και  εφήβων  νομίμως  και  μη διαμενόντων  στη  Χώρα  μας,  αποφασίζεται  ο  δωρεάν  εμβολιασμός  αυτών  με εμβόλια  που  θα  χορηγούνται  από  το  Υπουργείο  Υγείας,  σύμφωνα  με  τα προβλεπόμενα από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων (σχετ. 6). 
Στο  πλαίσιο  αυτό,  καλείται  ο  Γενικός  Δ/ντής  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριμνας  των  Περιφερειών  (όπου  αυτός  δεν  υπάρχει  παρακαλούνται  οι  κκ. Περιφερειάρχες  όπως  αναθέσουν  καθήκοντα  σε  υγειονομικό  υπάλληλο  για  την εφαρμογή και υλοποίηση της παρούσης):
o Να καταγράψει τους εμπλεκόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στους εμβολιασμούς  (Δ/νσεις  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  Κ.Υ., Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας, Ι.Α.Κ., Δημοτικά Ιατρεία, κ.λ.π.) (σχετ. 1 & 2).  
 • Προσδιορίζει τους πληθυσμούς στόχους.
 • Σε συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών εκπονεί ετήσιο αναλυτικό Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια εξειδικεύοντάς το ανά Περιφερειακή Ενότητα. 
 • Συλλέγει  ανά  Περιφερειακή  Ενότητα  και  αποστέλλει  τα  αιτήματα  για  τη χορήγηση εμβολίων, στο Υπουργείο Υγείας, στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής.
 • Εποπτεύει την εφαρμογή της Εγκυκλίου και του Προγράμματος και ιδιαιτέρως μεριμνά για την κάλυψη όλων των πληθυσμών στόχων.
 • Παρεμβαίνει  άμεσα  και  επιλύει  τυχόν  προβλήματα  και  δυσλειτουργίες  που ανακύπτουν.
 • Στο τέλος του έτους αποστέλλει στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας  συνολική  ετήσια  έκθεση  με  αναλυτικά  όλα  τα  πεπραγμένα  του Προγράμματος (ποιοι συμμετείχαν και από ποιο Φορέα, επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, προβλήματα ή δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν, ποιες ομάδες πληθυσμού  καλύφθηκαν,  ο  αριθμός  ατόμων  που  εμβολιάσθηκε,  ποιες  ομάδες πληθυσμού  και ο αριθμός των ατόμων που δεν καλύφθηκαν και γιατί) καθώς και τους συνημμένους πίνακες κατάλληλα συμπληρωμένους (εάν είναι δυνατόν να μας αποσταλούν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε πίνακα “excel”). Πέραν της ετήσιας συνολικής έκθεσης θα πρέπει να αποστέλλει και ανάλογες τριμηνιαίες εκθέσεις και συνημμένους – συμπληρωμένους τους σχετικούς πίνακες στη  Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με την παρούσα παύει η ισχύς της υπ’ αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. 23286/1.8.2006 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Περί διάθεσης εμβολίων:  στα  Νοσοκομεία,  Κέντρα  Υγείας,  Ιατροκοινωνικά  Κέντρα,  Ιδρύματα, Παιδιατρικές  Κλινικές  νοσοκομείων,  Αντιφυματικά  Ιατρεία,  Σωματεία,  Κοινωνικούς Συλλόγους, Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.λ.π.»

4 προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Τανάγρας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Τανάγρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου. 
Οι θέσεις είναι: 
 • ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ/Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ή ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 1 
 • ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ή ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2 
 • ΥΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΥΓΕΙΑΣ 1 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Τ.),
 ΠΛ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1, 
32009 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ,
 υπόψιν κ. Λυμπέρη Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2262351180, 2262351181).

Χριστουγεννιάτικη συναυλία στον Άγιο Θωμά Τανάγρας


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τανάγρας (10-12-12)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σχηµατάρι: 05-12-2012 
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
Αρ. Πρωτ. :21.505 Tαχ. 
∆/νση: Παµµεγίστων Ταξιαρχών 1 
Ταχ. Κώδικας: 32009-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 
Τηλ. : 22623-51194
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 1.  Προς τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 2.  Προς τον κ. ∆ήµαρχο. 
 3.  Προς τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 
 4.  Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. (Έδρες τους) 

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούµε να παρευρεθείτε κατά την 24η συνεδρίαση (τακτική) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 10 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 06.30΄ µ.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στο Σχηµατάρι, για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόµενα θέµατα. 
1o: «Σχετικά µε την µε αρ. 318/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου».
2o: «Περί αποδοχής και κατανοµής ποσού 27.468,22 €, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2012». 
3o: « Περί έγκρισης της µε αρ. 671/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου». 
4o: « Περί έγκρισης της µε αρ. 672/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την έγκριση του πρακτικού διενέργειας δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως δηµοτικός χώρος στάθµευσης για τα οχήµατα του ∆ήµου Τανάγρας, στη ∆ηµοτική Ενότητα Άρµατος». 
5o: « Περί έγκρισης της µε αρ. 681/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου». 
6o « Περί έγκρισης της µε αρ. 700/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου». 
7o: «Περί αποδοχής των όρων του εγκριθέντος δανείου µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων». 8o: «Περί αποδοχής ποσού 197.343,67 €, για το έργο: Κατασκευή αγωγού ύδρευσης, που θα µεταφέρει το διυλισµένο νερό από δεξαµενή νερού στα Οινόφυτα στον οικισµό ∆ήλεσι». 

 Σχηµατάρι, 05-12-2012 
 Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
 Γκίνης Ιωάννης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Τανάγρας (30/11/12)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Σχηματάρι, 26 Νοεμβρίου 2012
 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
 Αριθμ. Πρωτ.: 20966
 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 • Αικατερίνης Αθανάσιος του Ιωάννη
 • Στέρπης Γεώργιος του Θεοδώρου 
 • Μιχούλης Γεώργιος του Αντωνίου 
 • Κανέλλος Αντώνιος του Κοσμά 
 • Σκλιάς Χρήστος του Δημητρίου 
 • Βουγέσης Γεώργιος του Γεωργίου 


Σας καλώ στην 42η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

 1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.755,66€ για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια καυσίμων μηνός Οκτωβρίου, στο δικαιούχο ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΡ.ΤΣΙΡΩΝΗ. 
 2. Περί λήψης απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για την υποστήριξη των συμφερόντων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» κατά του Δήμου Τανάγρας Νομού Βοιωτίας,καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Οινοφύτων.
 3. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ –ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 
 4. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ». 
 5. Περί λήψης απόφασης για την κατάρτιση εκ νέου όρων δημοπράτησης, έγκρισης της διακήρυξης Δημοπρασίας και συμβατικών τευχών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2011» και τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με τους αναπληρωτές τους. 
 6. Περί λήψης απόφασης για την ανάθεση σε Συμβολαιογράφο της σύνταξης Συμβολαιογραφικής πράξης για την αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Τανάγρας και την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων». 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΛΟΣ

Ημερίδα για τον γυναικολογικό καρκίνο στον Άγιο Θωμά

Μαζικός Αθλητισμός – Αθλητισμός για Όλους


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ξεκινούν τα τμήματα «Μαζικός Αθλητισμός – Αθλητισμός για Όλους»
από Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012
Ο Δήμος Τανάγρας μέσω  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης υλοποιεί πρόγραμμα Γυμναστικής «Μαζικός Αθλητισμός – Αθλητισμός για Όλους» διάρκειας πέντε μηνών. Σας ενημερώνει ότι θα λειτουργήσουν τμήματα γυμναστικής κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή στο Σχηματάρι και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στα Οινόφυτα και στον Άγιο Θωμά.
Τα τμήματα θα είναι δωρεάν και θα λειτουργούν πρωινές (10:00 έως 14:00) και απογευματινές ώρες (16:00 – 20:00).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχής σας σε αυτά είναι η προσκόμιση Ιατρικής Βεβαίωσης.

πρόσκληση σε δημοτικό συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 1) Προς τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 2) Προς τον κ. ∆ήµαρχο.
 3) Προς τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
 4) Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.Έδρες τους
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούµε να παρευρεθείτε κατά την 19η συνεδρίαση (τακτική) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 28 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 07.00΄ µ.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο Δηµαρχιακό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στο Σχηµατάρι, για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόµενα θέµατα: 

 • ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης του 2ουΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»». 
 • ΘΕΜΑ 2ο : «Περί οριστικής παραλαβής της µελέτης µε τίτλο : «Μελέτη δηµοτικής οδού Καλλιθέας- ∆αφνούλας»». 
 • ΘΕΜΑ 3ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Οδών ∆.∆. Αγ. Θωµά»». 
 • ΘΕΜΑ 4ο : « Περί έγκρισης της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης ∆. Τανάγρας φάση Α’- Κατασκευή διυλιστηρίου- δεξαµενής και λοιπών εγκαταστάσεων ύδρευσης από ΕΥ∆ΑΠ»». 
 • ΘΕΜΑ 5ο : «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης Ασωπίας 2011»». 
 • ΘΕΜΑ 6ο : «Περί αποδοχής και κατανοµής ποσού 27.468,22 €, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων». 
 • ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης της µε αρ. 502/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, για τροποποίηση προϋπολογισµού του ∆ήµου».
 • ΘΕΜΑ 8ο : «Περί έγκρισης της µε αρ. 589/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, για τροποποίηση προϋπολογισµού του ∆ήµου». 
 • ΘΕΜΑ 9ο : «Περί παραχώρησης γεώτρησης στην Τ.Κ. Αγ. Θωµά Θέση ΚΑΝΑΛΙ ΕΥ∆ΑΠ».


 Σχηµατάρι, 21-9-2012
 Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
 Γκίνης Ιωάννης

πρόσκληση; Προς μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ∆υνάµει των διατάξεων των άρθρων 62 & 63 του νόµου 3852/2010, σας προσκαλούµε να παραβρεθείτε στην τρίτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 27 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα (Σχηµατάρι). Η ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει το παρακάτω θέµα: 
 1. Σύνταξη Σχεδίου Χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του ∆ηµότη και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος.

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Κατανομή ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
Στη Βοιωτία κατανέμονται ως εξής:

50302 Αλιάρτου: 21.732,03
50305 Δ-Α-Α: 20.153,85
50307 Θήβας: 73.081,28
50310 Λιβαδειάς: 75.425,90
50312 Ορχομενού: 16.765,33
50318 Τανάγρας: 27.509,48

Βίντεο από τις εκδηλωσεις στον Άγιο Θωμά


1ος Αθανασάκιος Ημιμαραθώνιος

στη μνήμη πεσόντων αεροπόρων

Η ΔΗΚΕΤ (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας) διοργανώνει τον «Αθανασάκιο» Ημιμαραθώνιο στη μνήμη πεσόντων αεροπόρων την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012. Πρόκειται για λαϊκό αγώνα δρόμου 21 και 5 χιλιομέτρων, ο οποίος θα έχει εκκίνηση στο άγαλμα πεσόντων αεροπόρων (1ο νηπιαγωγείο) στο Σχηματάρι και διατρέχοντας τους δρόμους γύρω από τις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. και της 114 Π.Μ., περνώντας, εντός του οικισμού της Τανάγρας, μπροστά από το άγαλμα, οι αθλητές θα τερματίζουν στο «Στάδιο Ευάγγελος Δεπάστας». Ο ημιμαραθώνιος θα φέρει το όνομα του Ταναγραίου αεροπόρου Αθανασάκη Ελευθέριου, ο οποίος υπηρέτησε στη Μέση Ανατολή τον καιρό του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και έπεσε σε αποστολή στην Κρήτη.

Στη σύγχρονη εποχή, η ευρύτερη περιοχή Σχηματαρίου και Τανάγρας έχει συνδεδεμένη τη μοίρα της με το Αεροδρόμιο της Τανάγρας. Δύο αγάλματα, ένα στην Τανάγρα (με αφορμή τη θυσία του Μπεσύρη Κωνσταντίνου) και ένα στο Σχηματάρι (με αφορμή τους πεσόντες της Πτέρυγάς μας), έχουν στηθεί για να δείχνουν την αλληλεπίδραση στην καθημερινότητά μας

Η εκκίνηση του αγώνα των 21 χλμ θα γίνει στις 17.00 από το άγαλμα πεσόντων αεροπόρων στο Σχηματάρι.

Η εκκίνηση του αγώνα των 5 χλμ θα γίνει στις 17.30 από την θέση παράπλευρος Διασταύρωση Ravenna – Serpetini.

Ο τερματισμός και των δύο δρόμων θα γίνει στο «Στάδιο Ευάγγελος Δεπάστας».
Προσυγκέντρωση αθλητών στο «Στάδιο Ευάγγελος Δεπάστας» στις 15.30 έως 16.00
Για δηλώσεις Συμμετοχής και πληροφορίες για τον αγώνα, μπορείτε να επικοινωνείτε έως την 30η Αυγούστου με την Οργανωτική Επιτροπή του Ημιμαραθωνίου με τους παρακάτω τρόπους:
Στα τηλέφωνα: 22623 51180 – 51181 τηλ. γραφεία ΔΗ.Κ.Ε.Τ.
22623 51188 fax ΔΗ.Κ.Ε.Τ.
6945993613 Καψάλης Απόστολος
6974745168 Θεοδώρου Κωνσταντίνος
6972278999 Γιαννάκης Σταύρος
Στο e-mail: diket@tanagra.gr

Αυγουστιάτικες Εκδηλώσεις στον Αγιο Θωμά ΤανάγραςΟ πολιτιστικός - περιβαλλοντικός σύλλογος Αγίου Θωμά σας προσκαλεί στις Αυγουστιάτικες Εκδηλώσεις 2012 που θα λάβουν χώρα στο πάρκο της Σπηλιάς (Λιατανιώτισσα)


 • Παρασκευή 24 Αυγούστου
Ξεκινάει ο Πόντος να συναντήσει τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη στη φιλόξενη Βοιωτία. Μια διαδρομή στη μουσικοχορευτική παράδοση με χορευτικά συγκροτήματα. Στη συνέχεια Ο Γ. Κυριάκου με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει στη παράδοση .

 • Σάββατο 25 Αυγούστου
Θα παίξω απόψε λαικά με τον Αλέξανδρο και το συγκρότημά του.

 • Κυριακή 26 Αυγούστου
Με κλόουν μάγους και το θεατρικό το ρομπότ των δασών από την ομάδα Δείλια Δρώμενα θα μας αποχαιρετίσουν οι βαρκούλες μας, οι ελπίδες μας, τα όνειρά μας...


Νόμιμος Πληθυσμός δήμου Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας.................. 15086


-Δημοτικές Ενότητες
 • Σχηματαρίου 5148
 • Δερβενοχωρίων 2022
 • Οινοφύτων 4648
 • Τανάγρας 3268

Τελικά Εκλογικά Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας

Εγγεγραμμένοι Εκλογείς 14.113
Ψηφίσαντες Εκλογείς 10.710(75,89%) επί των εγγεγραμμένων
Σύνολο Άκυρων-Λευκών 91 (0,85%) επί των ψηφισάντων
Έγκυρα 10.619 (99,15%) επί των ψηφισάντων
Άκυρα 56 (0,52%) επί των ψηφισάντων
Λευκά 35 (0,33%) επί των ψηφισάντων
Αποχή 3.403 (24,11%) επί των εγγεγραμμένων

 • ΝΔ 2.682 ψήφοι 25,26%
 • ΣΥΡΙΖΑ 2.676 ψήφοι 25,20%
 • ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ψήφοι 1.533 14,44%
 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.226 ψήφοι 11,55%
 • ΠΑΣΟΚ 1.075 ψήφοι 10,12%
 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 532 ψήφοι 5,01%
 • ΚΚΕ 368 ψήφοι 3,47%
 • ΛΑΟΣ 135 ψήφοι 1,27%
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 120 ψήφοι 1,13%
 • ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 73 ψήφοι 0,69%
 • ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 44 ψήφοι 0,41%
 • ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 40 ψήφοι 0,38%
 • ΠΑΝ.ΚΙ 32 ψήφοι 0,30%
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 27 ψήφοι 0,25%
 • ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 20 ψήφοι 0,19%
 • ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 15 ψήφοι 0,14%
 • ΚΚΕ(μ-λ) -Μ-Λ ΚΚΕ 12 ψήφοι 0,11%

508 συμβασιούχοι σε φορείς του Νομού Βοιωτίας

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 508 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε φορείς του νομού Βοιωτίας.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί από τον φορέα εντός των ημερών.

Οι θέσεις για τον Δήμο Τανάγρας είναι:
 1. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (5)
 2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (5
 3. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (2)
 4. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (1)
 5. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (3)
 6. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (2)
 7. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ) (1)
 8. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (1)
 9. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ( 2)
 10. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (1)
 11. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ') (1)
 12. ΠΕ/ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΕ/ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (2)
 13. ΤΕ Η ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2)
 14. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (2)
 15. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ') ( 1)
 16. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (1)
 17. ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ (6)
 18. ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (1)
 19. ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (2)
 20. ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ (2)
 21. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (1)
 22. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ( 1)
 23. ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (1)
 24. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (1)
 25. ΠΕ/ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΕ/ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (1)
 26. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (6)
 27. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (1)
 28. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (5)
 29. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ') (1)
 30. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (3)
 31. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ') (1)
 32. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (2)
 33. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (1)
 34. ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2)

Δημόσιοι Υπάλληλοι που κατοικούν στο δήμο Τανάγρας

Σημαντικά στοιχεία για τον τόπο κατοικίας των δημοσίων υπαλλήλων, έδωσε η τελευταία απογραφή.
Πλέον δημόσια ο κάθε πολίτης μπορεί να δει στοιχεία για το που κατοικούν οι 634620 δημόσιοι υπάλληλοι πατώντας απλά στο ακόλουθο σύνδεσμο

http://apografi.yap.gov.gr/apografi/ota.asp του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.


Στον δήμο Τανάγρας κατοικούν κατά διαβολική σύμπτωση 666 δημόσιοι υπάλληλοι.

Προσωρινός Ετήσιος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων Έτους 2012

Προσωρινός Ετήσιος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων Έτους 2012 για εκτέλεση Έργων με Αυτεπιστασία σε Δήμους, Συνδέσμους και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου (Πρόσκληση Β104880 / 6.2.2012)

Δ.Ε. Ηλεκτρολόγοι
Προτίμηση/ Μόρια / Όνομα
Α 85 ΤΡΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Α 60 ΤΖΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α 40 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Β 99 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
Β 94 ΜΕΤΑΞΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Β 79 ΡΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Β 67 ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Β 65 ΤΣΙΝΙΠΙΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ
Β 64 ΛΑΒΑΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Β 58 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Β 50 ΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Β 46 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Γ 87 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Γ 85 ΧΡΥΣΑΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Γ 84.5 ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γ 79 ΚΕΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γ 79 ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Γ 77 ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γ 75 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Γ 75 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ τουΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Γ 64 ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Γ 60 ΟΡΦΑΝΟΣ - ΠΕΠΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γ 56 ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γ 40 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γ 35 ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Πηγή: ΟΑΕΔ

Δημοτική Ενότητα Τανάγρας

Τελικά Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2012
Ενσωμάτωση 7-7 εκλογικά τμήματα / 100,00 %
Γραμμένοι: 3.114
Ψήφισαν: 2.380 / 76,43 %
Εγκυρα: 2.332 / 97,98 %
Ακυρα: 38 / 1,60 %
Λευκά: 10 / 0,42 %

 1. Νέα Δημοκρατία 20,84% (486)
 2. Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 15,27% (356)
 3. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 11,92% (278)
 4. Ανεξάρτητοι Έλληνες 11,79% (275)
 5. ΠΑΣΟΚ 10,33% (241)
 6. Δημοκρατική Αριστερά 6,60% (154)
 7. ΚΚΕ 4,46% (104)
 8. Δημοκρατική Συμμαχία 3,56% (83)
 9. Οικολόγοι Πράσινοι 3,17% (74)
 10. ΛΑΟΣ 2,36% (55)
 11. Δημιουργία Ξανά 2,32% (54)
 12. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,50% (35)
 13. Κίνημα Δεν Πληρώνω 1,16% (27)
 14. Δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία 1,03% ( 24)
 15. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,94% (22)
 16. ΟΧΙ Δημοκρατική Αναγέννηση 0,81% (19)
 17. Ένωση Κεντρώων 0,51% (12)
 18. Κοινωνική συμφωνία 0,51% (12)
 19. Κοινωνία Συνεχιστές Καποδίστρια 0,34% (8)
 20. ΚΚΕ(μ-λ) 0,34% (8)
 21. ΕΕΚ Τροτσκιστες 0,13% (3)
 22. Οργάνωση Κομουνιστών Διεθνιστών 0,09% (2)

Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου

Τελικά Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2012
Ενσωμάτωση 8-8 εκλογικά τμήματα / 100,00 %
Γραμμένοι: 4.459
Ψήφισαν: 3.615 / 81,07 %
Εγκυρα: 3.538 / 97,87 %
Ακυρα: 61 / 1,69 %
Λευκά: 16 / 0,44 %

 1. Ανεξάρτητοι Έλληνες 19,19% (679)
 2. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 15,69% (555)
 3. Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 13,71% (485)
 4. Νέα Δημοκρατία 10,74% (380)
 5. ΠΑΣΟΚ 10,37% (367)
 6. Δημοκρατική Αριστερά 7,91% (280)
 7. ΚΚΕ 7,77% (275)
 8. Οικολόγοι Πράσινοι 3,45% (122)
 9. ΛΑΟΣ 2,35% (83)
 10. Δημοκρατική Συμμαχία 2,12% (75)
 11. Κίνημα Δεν Πληρώνω 1,,36% (48)
 12. Δημιουργία Ξανά 1,27% (47)
 13. Ένωση Κεντρώων 0,73% (26)
 14. Δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία 0,73% ( 26)
 15. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0,59% (21)
 16. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,57% (20)
 17. Κοινωνική συμφωνία 0,48% (17)
 18. Κοινωνία Συνεχιστές Καποδίστρια 0,31% (11)
 19. ΟΧΙ Δημοκρατική Αναγέννηση 0,25% (9)
 20. ΕΕΚ Τροτσκιστες 0,17% (6)
 21. ΚΚΕ(μ-λ) 0,17% (6)
 22. ΟΑΚΚΕ (ανασυγκρότηση ΚΚΕ) 0,03% (1)
 23. Οργάνωση Κομουνιστών Διεθνιστών 0,03% (1

Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων

Τελικά Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2012
Ενσωμάτωση 8-8 εκλογικά τμήματα / 100,00 %
Γραμμένοι: 4.511
Ψήφισαν: 3.454 / 76,57 %
Εγκυρα: 3.383 / 97,94 %
Ακυρα: 53 / 1,53 %
Λευκά: 18 / 0,52 %

 1. Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 17,29% (585)
 2. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 17,20% (582)
 3. Ανεξάρτητοι Έλληνες 14,34% (485)
 4. Νέα Δημοκρατία 13,01% (440)
 5. ΠΑΣΟΚ 9,49% (321)
 6. ΚΚΕ 8,39% (284)
 7. Δημοκρατική Αριστερά 5,50% (186)
 8. Οικολόγοι Πράσινοι 2,48% (84)
 9. ΛΑΟΣ 2,42% (82)
 10. Δημοκρατική Συμμαχία 1,80% (61)
 11. Κίνημα Δεν Πληρώνω 1,,42% (48)
 12. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,36% (46)
 13. Δημιουργία Ξανά 1,06% (36)
 14. Δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία 1,03% ( 35)
 15. Κοινωνική συμφωνία 0,71% (24)
 16. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,68% (23)
 17. ΟΧΙ Δημοκρατική Αναγέννηση 0,56% (19)
 18. Ένωση Κεντρώων 0,53% (18)
 19. Κοινωνία Συνεχιστές Καποδίστρια 0,30% (10)
 20. ΚΚΕ(μ-λ) 0,21% (7)
 21. ΕΕΚ Τροτσκιστες 0,12% (4)
 22. Οργάνωση Κομουνιστών Διεθνιστών 0,6% (2)
 23. ΟΑΚΚΕ (ανασυγκρότηση ΚΚΕ) 0,03% (1)

Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων

Τελικά Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα
Ενσωμάτωση 6-6 εκλογικά τμήματα / 100,00 %
Γραμμένοι: 2081
Ψήφισαν: 1.562 / 75,06 %
Εγκυρα: 1.539 / 98,53 %
Ακυρα: 15 / 0,96 %
Λευκά: 8 / 0,51 %

 1. Νέα Δημοκρατία 7,48% (259)
 2. Ανεξάρτητοι Έλληνες 14,88% (229)
 3. Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 14,04% (216)
 4. Δημοκρατική Συμμαχία 11,3% (179)
 5. ΠΑΣΟΚ 9,94% (153)
 6. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 9,81% (151)
 7. ΚΚΕ 5,65% (87)
 8. ΛΑΟΣ 4,03% (62)
 9. Δημοκρατική Αριστερά 3,51% (54)
 10. Οικολόγοι Πράσινοι 1,82% (28)
 11. Δημιουργία Ξανά 1,10% (17)
 12. Κίνημα Δεν Πληρώνω 1,04% (16)
 13. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,04% (16)
 14. Κοινωνική συμφωνία 0,84% (13)
 15. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,78% (12)
 16. Δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία 0,58% ( 9)
 17. Κοινωνία Συνεχιστές Καποδίστρια 0,45% (7)
 18. ΚΚΕ(μ-λ) 0,45% (7)
 19. Ένωση Κεντρώων 0,45% (7)
 20. ΕΕΚ Τροτσκιστες 0,19% (3)
 21. ΟΑΚΚΕ (ανασυγκρότηση ΚΚΕ) 0,13% ( 2
 22. ΟΧΙ Δημοκρατική Αναγέννηση 0,13% (2)

Βουλευτικές Εκλογές 2012

Τελικά Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Δήμου Τανάγρας
Ενσωμάτωση 29-29 εκλογικά τμήματα / 100,00 %
Γραμμένοι: 14.165
Ψήφισαν: 11.011 / 77,73 %
Εγκυρα: 10.792 / 98,01 %
Ακυρα: 167 / 1,52 %
Λευκά: 52 / 0,47 %

 1. Ανεξάρτητοι Έλληνες 15,46% (1668)
 2. Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 15,21% (1642)
 3. Νέα Δημοκρατία 14,59% (1575)
 4. ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο (14,51% 1566)
 5. ΠΑΣΟΚ 10,03% (1052)
 6. ΚΚΕ 6,95% (750)
 7. Δημοκρατική Αριστερά 6,25% (674)
 8. Δημοκρατική Συμμαχία 3,69% (398)
 9. Οικολόγοι Πράσινοι 2,85% (308)
 10. ΛΑΟΣ 2,61% (282)
 11. Δημιουργία Ξανά 1,41% (151)
 12. Κίνημα Δεν Πληρώνω 1,29% (139)
 13. ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,09% (118)
 14. Δράση Φιλελεύθερη Συμμαχία 0,87% ( 94)
 15. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0,71% (77)
 16. Κοινωνική συμφωνία 0,61% (66)
 17. Ένωση Κεντρώων 0,58% (63)
 18. ΟΧΙ Δημοκρατική Αναγέννηση 0,45% (49)
 19. Κοινωνία Συνεχιστές Καποδίστρια 0,33% (36)
 20. ΚΚΕ(μ-λ) 0,26% (28)
 21. ΕΕΚ Τροτσκιστες 0,15% (16)
 22. Οργάνωση Κομουνιστών Διεθνιστών 0,05% ( 5)
 23. ΟΑΚΚΕ (ανασυγκρότηση ΚΚΕ) 0,04% ( 4)

Πρωτομαγιά στον Άγιο Θωμά----------------------------------------------

Πρωτομαγιά στον Άγιο Θωμά Τανάγρας

ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 9/04/2012 έως την Παρασκευή 25/05/2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Γραφείο Δημάρχου
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Hλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους, σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 9/04/2012 έως την Παρασκευή 25/05/2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22 εκατ. €. Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο προαναφερόμενο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης», η οποία θα χορηγείται από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στους ανέργους, προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους, στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα εγγραφούν από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τους Ωφελούμενους.

Τα ΚΕΚ θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, από τη Δευτέρα 9/04/2012 και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr).

Ο αριθμός των Ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται περίπου σε 18.332 άτομα.

Κάθε Ωφελούμενος θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων.

Κάθε Ωφελούμενος, αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) σε 22.000.000 €.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr).

http://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachment /2096/epanad_120409_Prosklisi_epitagi_katartisis.pd

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑΝΕΡΓΩΝ Δημοτών του Δήμου Τανάγρας που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και οι οποίοι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ο Δήμος Τανάγρας ανακοινώνει ότι μπορούν να απευθυνθούν στα Δημοτικά Καταστήματα (Δερβενοχωρίων, Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Τανάγρας) στα ΚΕΠ προκειμένου με την βοήθεια των αρμοδίων υπαλλήλων να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση (Πληροφορίες στο τηλ: 22620-51.103).

O Δήμαρχος Τανάγρας
Ευάγγελος Γεωργίου


Συμμετοχή του δήμου Τανάγρας στην Ωρα της Γης

Ο Δήμος Τανάγρας συμμετέχει στην Ώρα της Γης, μία παγκόσμια πρωτοβουλία της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Για τέταρτη χρονιά φέτος σημαίνει η Ώρα της Γης. Όμως, δεδομένων των πρωτοφανών συνθηκών που μας δοκιμάζουν, θέλουμε να δώσουμε έναν ειδικό χαρακτήρα στην ελληνική συμμετοχή στην Ώρα της Γης του 2012.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 και ώρα 8.30μ.μ. ο Δήμος μας θα συσκοτίσει συμβολικά για μία ώρα κτίρια και χαρακτηριστικά σημεία του δήμου μας, παροτρύνοντας όλα τα νοικοκυριά του δήμου να ακολουθήσουν το παράδειγμα του και να σβήσουν τα φώτα τους για μία ώρα, συμμετέχοντας ενεργά στην Ώρα της Γης 2012.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι αναγκαίο να συμβάλλουμε σε αυτή την εκστρατεία ευαισθητοποίησης προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας, μην επιτρέποντας στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε να επισκιάσει τον σημαντικό στόχο: «Μπορούμε να σώσουμε το φυσικό Ελληνικό περιβάλλον». Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα. Η Ελληνική φύση είναι το καταφύγιο μας και το εφαλτήριο της αισιοδοξίας μας.

Μπορούμε να το σώσουμε με απλές και ανέξοδες αλλαγές στην καθημερινότητά μας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αφενός στους ηγέτες του κόσμου, ώστε να λάβουν μέτρα ενάντια στην κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αφετέρου ότι παρά τις δυσκολίες η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε περιβαλλοντικά θέματα, διεκδικώντας ένα καλύτερο φυσικό περιβάλλον, αποδεικνύοντας πως γνωρίζει καλά ότι το κλίμα του πλανήτη είναι στο δικό μας χέρι!

Σας θέλουμε και πάλι κοντά μας. Ακόμα περισσότερο φέτος που η Ώρα της Γης στέλνει αποφασιστικό μήνυμα συμμετοχής και αισιοδοξίας για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Το Σάββατο 31 Μαρτίου, στις 20:30, ενώνουμε τα μηνύματα και τις δυνάμεις μας και σβήνουμε τα φώτα για μια ώρα! Αυτό είναι το συνθηματικό μας για την επόμενη μέρα, μέρα συμμετοχής και δράσης.


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τανάγρας 2/4/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σχηματάρι: 28-3-2012
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Αρ. Πρωτ. :5385

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ

1) Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
2) Προς τον κ. Δήμαρχο.
3) Προς τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
4) Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έδρες τους
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 5η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 02 του μήνα Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:30΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

Θέμα 1o : « Περί αποδοχής και κατανομής 3ης εντολής ΣΑΤΑ 2011».
Θέμα 2o : « Περί αποδοχής και κατανομής 4ης εντολής ΣΑΤΑ 2011».
Θέμα 3o : « Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009».
Θέμα 4o :«Περί ανακατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ».
Θέμα 5o :«Περί έγκρισης παραλαβής της “Προκαταρκτικής μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας 2011”».
Θέμα 6o : «Περί παράτασης εργασιών του έργου “Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ. Αγ. Θωμά”».
Θέμα 7o : « Περί παράτασης παράδοσης υλικών που αφορούν την “Προμήθεια πινακίδων σήμανσης”».
Θέμα 8o : « Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου “Περίφραξη γεώτρησης και δεξαμενής στο Κλειδί”».
Θέμα 9o : « Περί παράτασης εργασιών του έργου “Περίφραξη γεώτρησης και δεξαμενής στο Κλειδί”».
Θέμα 10o : « Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 52/2012 απόφασης του Δ.Σ.».
Θέμα 11o : « Περί συμμετοχής του Δήμου σε πλειοδοτικό διαγωνισμό του ΟΣΥ Α.Ε. ,για προμήθεια μεταχειρισμένου 12μετρου λεωφορείου».
Θέμα 12o : « Περί έγκρισης μελέτης εργασιών κτηματογράφησης που αφορούν τη μελέτη : “Μελέτη πολεοδόμησης πολεοδομικού συγκροτήματος Οινοφύτων βάσει υπάρχοντος εγκεκριμένου Γ.Π.Σ.”».
Θέμα 13o : « Σχετικά με αίτηση υδροδότησης της εταιρείας Ρούτης Στέφανος και ΣΙΑ Ο.Ε.».
Θέμα 14o: « Σχετικά με αίτηση υδροδότησης της εταιρείας CPI DOM Α.Ε.Β.Ε.».
Θέμα 15o : « Σχετικά με αίτηση υδροδότησης της εταιρείας CONTRUCK MECHANICA-Γ.Κ. ΣΦΑΝΤΟΣ Ε.Ε».
Θέμα 16o :« Περί έγκρισης δαπάνης φιλοξενίας των κατοίκων της Ιταλικής πόλης Pozzoleone».
Θέμα 17o :« Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Κ.Α.Π.Η.-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ”».
Θέμα 18o :« Περί έκδοσης εγγυητικής επιστολής του Ν.Π.Δ.Δ.“Κ.Α.Π.Η.-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ” για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ».
Θέμα 19o :« Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».
Θέμα 20o :« Σχετικά με πρακτική εξάσκηση σπουδαστών ΤΕΙ».
Θέμα 21o :« Λήψη απόφασης για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Τανάγρας».
Θέμα 22o :« Λήψη απόφασης για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Τανάγρας».
Θέμα 23o :« Λήψη απόφασης για την απάλειψη οφειλής ύδρευσης ποσού 73,08 €, του κ. Χρυσοβέργη Ιωάννη, λόγω εξόφλησής του στα Ε.Λ.Τ.Α.».
Θέμα 24o :« Περί λήψεως απόφασης για την τριετή παράταση της μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το ΚΕΠ της ΔΕ Οινοφύτων».

Σχηματάρι, 28-3-2012
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Έκδοση Κάρτας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σχηματάρι, 20 – 03 – 2012
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Γραφείο Δημάρχου
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Τανάγρας

«Έκδοση Κάρτας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων»
Όσοι δικαιούνται βάσει κοινωνικών κριτηρίων την στήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό εκδίδοντας την κάρτα ή την βεβαίωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα λειτουργίας, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφέροντος
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ) περί μη
υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δηλώσεως
6. Απόφαση υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας
7. Κάρτα ανεργίας, εφόσον πρόκειται για ανέργους
8. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφ’ όσον πρόκειται για Α.με.Ε.Α.
9. Βιβλιάριο Υγείας
10. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας που γίνεται από Κοινωνικό Λειτουργό του φορέα λειτουργίας

Η αρμόδια υπηρεσία του φορέα είναι:
Κοινωνική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ – Παιδικός Σταθμός – Δημοτικό Ωδείο Δήμου Τανάγρας»

Υπεύθυνη : Καναβάκη Μαίρη
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22620 – 51.119.
Η χρονική διάρκεια ισχύος της Κάρτας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων θα κυμαίνεται από 3 έως 12 μήνες με δικαίωμα παράτασης από την υπεύθυνη επιτροπή ελέγχου και λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε δικαιούχου καθώς σκοπός της βοήθειας είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης απόρων οικογενειών, ώστε, σε συνδυασμό με ένα συνολικό πρόγραμμα που καταρτίζεται για κάθε οικογένεια να είναι σε θέση σύντομα να στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις.
Επιπλέον η Κάρτα εκτός από πρόσβαση στα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου εξασφαλίζει και την ανωνυμία των δικαιούχων σημαντικό θέμα για μια μικρή κοινωνία όπως αυτή του Δήμου μας. Για το σκοπό αυτό η Κάρτα ή η Βεβαίωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων θα δύναται να αναγράφει εκτός από το όνομα του δικαιούχου και το όνομα ενός δεύτερου ατόμου που ο δικαιούχος θα έχει ορίσει ως εκπρόσωπο του με υπεύθυνη δήλωση. Το άτομο αυτό, το οποίο θα μπορεί να είναι μέλος της οικογένειας του δικαιούχου ή στενό φιλικό του πρόσωπο ή κάποιος εθελοντής, θα προμηθεύεταιπροϊόντα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο εκ μέρους του.
Για τους δικαιούχους – κατόχους κάρτας που δεν θα είναι σε θέση να παραβρίσκονται οι ίδιοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο λόγω ηλικίας ή άλλων ιδιαίτερων προβλημάτων θα αναλαμβάνει την μεταφορά των προϊόντων στο σπίτι τους το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Τανάγρας
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΑΠΗ – Παιδικός Σταθμός – Δημοτικό Ωδείο» Δήμου Τανάγρας
Γεωργίου Ευάγγελος
Αναστασίου Ιωάννης

Δημοτικό Συμβούλιο 19-3-2012, Δήμος Τανάγρας

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 5η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 του μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα αι ώρα 08:00΄ μ.μ.,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

Θέμα 1ο : « Περί λήψης απόφασης, για κινητοποιήσεις σχετικά με τα θέματα περιβάλλοντος του Δήμου Τανάγρας ».
Θέμα 2ο : « Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου Τανάγρας».
Θέμα 3ο : « Περί έγκριση δαπάνης, σχετικά με τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου».
Θέμα 4ο :«Περί καθορισμού εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου».
Θέμα 5ο : « Περί δικαιώματος βοσκής έτους 2012».
Θέμα 6ο : « Περί έγκρισης της με αρ. 01/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας», με την οποία εγκρίνεται ο απολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. για το οικονομικό έτος 2011».
Θέμα 7ο : « Περί έγκρισης της με αρ. 11/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ασωπίας», με την οποία εγκρίνεται ο απολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. για το α΄ εξάμηνο οικονομικού έτους 2011».
Θέμα 8ο : « Περί λήψης απόφασης, για τη συμμετοχή του Δήμου σε πλειστηριασμό αστικών λεωφορείων (ΕΘΕΛ)».

Σχηματάρι, 15-3-2012

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Γκίνης Ιωάννης

Πρόσκληση σε εκδήλωση για την προώθηση της Βιομηχανικής Συμβίωσης

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Λιβαδειά 14 Μαρτίου 2012

Θέμα: Πρόσκληση σε εκδήλωση για την προώθηση της Βιομηχανικής Συμβίωσης

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες
Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος σας προσκαλεί στην εκδήλωση για την προώθηση της Βιομηχανικής Συμβίωσης την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012 και ώρα 14.30 στο Κέντρο Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων.
Τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια της Περιφέρειας εστιάζεται ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι αναφορικά με τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της περιοχής μας.
Η Περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας έχοντας σαν στρατηγικό άξονα την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια, συμμετέχει ως συντονιστής - εταίρος σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο έργο: SYMBIOSIS Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων Βιομηχανικής Συμβίωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ το οποίο αναπτύσσει δράσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Πράσινη Ανάπτυξη. Το έργο αυτό περιλαμβάνει ως στρατηγικούς εταίρους εταιρείες με μεγάλη πείρα στη δημιουργία ενός συμβατικού δικτύου στη Μεγάλη Βρετανία, με πολλαπλά οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και προς όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ως Βιομηχανική Συμβίωση μπορεί να οριστεί η ανταλλαγή υπηρεσιών, πόρων και ενδιάμεσων προϊόντων δημιουργώντας μια αλυσίδα νέων συνεργατών σε φορείς της Βιομηχανίας προκειμένου να δημιουργήσει νέες αξίες,, να μειώσει το κόστος της παραγωγής με ταυτόχρονη βελτίωση του περιβάλλοντος αξιοποιώντας τα βιομηχανικά απόβλητα.
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, η Βοιωτία οραματίζεται να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της Βιομηχανικής Συμβίωσης στην Ελλάδα δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των βιομηχανικών κλάδων της Βοιωτίας. Το δίκτυο αυτό θα εξυπηρετείται από μια δικτυακή πλατφόρμα.
Μέσα από αυτήν την εκδήλωση, που υποστηρίζεται από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος, οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για την Βιομηχανική Συμβίωση και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να την εντάξουν στις διαδικασίες της παραγωγής τους, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που θα τους παρέχει το υπό δημιουργία Βιομηχανικό Συμβιωτικό δίκτυο της Περιφέρειας. Θα μπορούν:
Να αξιοποιήσουν μια νέα αναπτυσσόμενη μέθοδο διαχείρισης και περιορισμού της βιομηχανικής ρύπανσης.
Θα έχουν τη δυνατότητα με την αξιοποίηση της δικτυακής πλατφόρμας να γίνει ανταλλαγή υλικών και αποβλήτων εξοικονομώντας πρώτες ύλες, ενέργεια και νερό.
Δεδομένου του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θεματολογία της εκδήλωσης στο πλαίσιο των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων και της διεθνούς οικονομικής κρίσης που πλήττουν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ευελπιστούμε στη συμμετοχή σας στη συνάντηση αυτή

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Κλέαρχος Περγαντάς

συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Τανάγρας 29-2-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Tαχ. Δ/νση: Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1
Αρ. Πρωτ. : 3.243
Σχηματάρι: 23-02-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 3η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

Θέμα 1 : « Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασίας ηλεκτρονικής επεξεργασίας των κειμένων των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012».
Θέμα 2 :«Περί λήψης απόφασης, για την αναγκαιότητα της κατασκευής κεντρικού Διϋλιστηρίου , για την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τανάγρας».
Θέμα 3 : «Περί αποδοχής ποσού 31.316,76 € για κατασκευή κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο Σχηματαρίου».
Θέμα 4 : «Περί παράτασης της σύμβασης μίσθωσης του ολοήμερου Τμήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου».
Θέμα 5 : «Περί ψήφισης υπερωριών, των εργαζομένων στην Υπηρεσία Ύδρευσης- Αποχέτευσης ».
Θέμα 6 : «Περί έγκρισης της με αρ. 47/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: « Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών».
Θέμα 7 : «Περί έγκρισης παροχής νερού, στην εταιρεία METRO AEBE, στα Οινόφυτα».
Θέμα 8 : «Περί έγκρισης κατασκευής αποχέτευσης, στην εταιρεία METRO AEBE, στα Οινόφυτα».
Θέμα 9 : «Περί έγκρισης παροχής νερού στην εταιρεία ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε., στα Οινόφυτα».

Σχηματάρι, 23-02-2012

Στήριξη των εμπερίστατων οικογενειών στον Άγιο Θωμά

Δήμος Τανάγρας
Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά
Στηρίζουμε τις εμπερίστατες οικογένειες του χωριού μας.
Συγκεντρώνουμε αναγκαία τρόφιμα, χαρτικά, καθαριστικά:

 • στη κοινότητα κάθε Τρίτη 20:00-21:30
 • στο ΚΑΠΗ κάθε Πέμπτη 10:00-12:00 π.μ.
Παράλληλα μπορείτε να αγοράζετε είδη από τα παντοπωλεία Στέρπη και Παπαμήτρου, να τα αφήνετε σε ειδικούς χώρους σε αυτά και το τοπικό συμβούλιο θα τα παραλάβει.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Σε ισχύ τίθεται και πρόγραμμα καταγραφής ανέργων του χωριού με στόχο τη κωδικοποίηση των ειδικεύσεων και τη συλλογική βοήθεια και υποστήριξη στην εξεύρεση εργασίας.
Για το λόγο αυτό, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε ειδικό πληροφοριακό δελτίο, διαθέσιμο στο κοινοτικό κατάστημα κάθε Τρίτη 20:00-21:30 ή να το κατεβάσετε από το διαδίκτυo www.agiosthomas.eu και να το αποστείλετε συμπληρωμένο κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tkagiouthoma@tanagra.gr

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Τανάγρας - 21/2/2012)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σχηματάρι , 17 Φεβρουαρίου 2012
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2879

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλώ στην 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

 1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.124,40€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.6692 με τίτλο: «Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων» για την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια φυτών-δενδριλλίων, στο δικαιούχο ΦΥΤΩΡΙΑ- ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.ΤΣΑΚΙΡΗΣ.
 2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.713,37€ για την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου, στο δικαιούχο ΤΡΙΚΚΗ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, μηνός Ιανουαρίου 2012.
 3. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 136,56€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6223 με τίτλο: « Κινητή τηλεφωνία» για την πληρωμή λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας για το έργο της ύδρευσής (Δ.Ε.Δερβενωχωρίων), στο δικαιούχο COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. .
 4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 7.200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.02 με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών » για την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια αδρανών υλικών, στο δικαιούχο ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α.Ε. .
 5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.330,61€ σε βάρος του Κ.Α.02.25.6633 με τίτλο: « Προμήθεια χημικού υλικού(Απολυμαντικά,χημικά κ.λ.π.)» για την πληρωμή της δαπάνης για την προμήθεια χημικού υλικού, στο δικαιούχο LUBRICO-Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ Ε.Π.Ε. .
 6. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.936,65€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.01 με τίτλο: « Προμήθεια ασφάλτου » για την πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος, στο δικαιούχο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ.
 7. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.302,55€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6662.03 με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος» για την πληρωμή της δαπάνης για την προμήθεια σκυροδέματος, στο δικαιούχο Σκυρόδεμα Ε.Π.Ε. .
 8. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 19.916,82€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7323.29 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Σχηματαρίου» για την εξόφληση του 8ου Λογαριασμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Δ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ».
 9. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 7.456,97€ σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας 2011» για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια αμμοχάλικου, στο δικαιούχο ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α.Ε., μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2011 .
 10. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.817,57€ σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας 2011» για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια ασφαλτομίγματος, στο δικαιούχο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ, μηνός Δεκεμβρίου 2011.
 11. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.545,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.06 με τίτλο: «Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας 2011» για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια χημικών υλικών, στο δικαιούχο LUBRICO-Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ Ε.Π.Ε., μηνός Δεκεμβρίου 2011 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΛΟΣ

Παρέμβαση Λοβέρδου για τον Ασωπό

Με καθυστέρηση ετών παρεμβαίνει το υπουργείο Υγείας στην ρύπανση του Ασωπού ποταμού από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, θέτοντας σε εφαρμογή υγειονομική διάταξη, με την οποία θα παρακολουθούνται στενά και θα ελέγχονται οι ρυπογόνες δραστηριότητες για να προστατευτεί η δημόσια υγεία.

Για πρώτη φορά μάλιστα ξεκινά να λειτουργεί παρατηρητήριο επιδημιολογικής επιτήρησης στο Κέντρο Υγείας στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη αναπνευστικών, δερματικών ή άλλων νοσημάτων, καθώς επίσης και νεοπλασιών, τόσο στον πληθυσμό, όσο και στους εργαζομένους σε συνεργασία με τους αρμόδιους ιατρούς εργασίας.

Η παρέμβαση του υπουργείου συμπίπτει με την δημοσιοποίηση των ελέγχων του ΕΦΕΤ για βαρέα μέταλλα σε τρόφιμα στην περιοχή της Βοιωτίας που δεν ενοχοποιούν την βιομηχανία αν και τα ευρήματα εγείρουν πολλά ερωτήματα από πολίτες και επιστήμονες λόγω της εκτεταμένης ρύπανσης στην περιοχή αλλά και των δειγματοληπτικών ελέγχων σε αγωγούς εταιρειών που εμφανίζουν πολύ υψηλά ποσοστά χρωμίου έως και 50 φορές πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια!

Με την υγειονομική διάταξη προβλέπεται ότι:
-Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και κυρίως το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας, θα διενεργούν ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, ενδεικτικά ανά δύο ή τρεις μήνες, ελέγχους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και θα επιβάλουν κυρώσεις στις εταιρείες για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

- Η παρακολούθηση της προσαρμογής των ρυπαντών στις κείμενες διατάξεις, αναφορικά με τις εκάστοτε θεσμοθετημένες ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές εξασθενούς χρωμίου. Οι αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου και το ΚΕΕΛΠΝΟ παρακολουθούν τα διεθνή υγειονομικά πρότυπα και προτείνουν στον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τη θέσπιση των αυστηρότερων ανωτάτων επιτρεπτών ορίων της τιμής του εξασθενούς χρωμίου, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη της υγείας του γενικού πληθυσμού.

- Η ενεργή συμμετοχή των αρμοδίων διευθύνσεων του υπουργείου και του ΚΕΕΛΠΝΟ, στα έργα απορρύπανσης για τον Ασωπό, τα οποία θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους φορείς.

- Η συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου στις υδρογεωλογικές μελέτες που πραγματοποιούνται αρμοδίως κατόπιν ανάθεσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη ρύπανση σε υπόγειους υδροφορείς και οι επιπτώσεις που θα έχει αυτή στη δημόσια υγεία.

- Η συμμετοχή του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας και του ΚΕΕΛΠΝΟ στους ελέγχους που θα διενεργούνται από μικτά κλιμάκια των συναρμόδιων Υπουργείων και της Περιφέρειας για τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων που εμπεριέχουν εξασθενές χρώμιο, προκειμένου να προληφθούν οι διαπιστωμένες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων, η οποία θα επιφέρει τις κυρώσεις και τις ποινές του αρθ.2 της παρούσας.

-Τη διενέργεια αλλεργιολογικών εξετάσεων στον πληθυσμό της περιοχής και την άμεση στελέχωση του παρατηρητηρίου επιδημιολογίας στο Σχηματάρι με εξειδικευμένο προσωπικό (ιατρικό προσωπικό με εξειδίκευση στην πνευμονολογία-παιδοπνευμονολογία, αλλεργιολογία, δερματολογία, ογκολογία), που θα διατεθεί από το ήδη υπάρχον στο ΚΕΕΛΠΝΟ προσωπικό, καθώς επίσης και τον περαιτέρω εξοπλισμό του με κάθε αναγκαίο για αυτό όργανο.

Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Τανάγρας 8 Φεβ. 2012

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 2η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 08 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

Θέμα 1ο : «Περί αντικατάστασης Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τανάγρας.».
Θέμα 2ο : «Περί παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας.».
Θέμα 3ο : «Έγκριση δαπάνης για τις τοπικές εορτές των Πολιούχων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Τανάγρας για το 2012».
Θέμα 4ο : «Περί διαγραφής των τελών ύδρευσης, από τους Χρηματικούς Καταλόγους έτους 2012, λόγω πληρωμής.».
Θέμα 5ο : «Περί ανανέωσης εγγυητικής επιστολής.».
Θέμα 6ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Διάστρωση αγροτικών οδών με 3Α.».
Θέμα 7ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Σκυροδέτηση οδών στο Δήλεσι.».
Θέμα 8ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Παραλλαγή δικτύου ύδρευσης στο Δήλεσι.».
Θέμα 9ο : «Έγκριση υποβολής φακέλου έργου «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας με την ΕΥΔΑΠ -ΦΑΣΗ Α’ -Κατασκευή διυλιστηρίου-δεξαμενής και λοιπών εγκαταστάσεων ύδρευσης από ΕΥΔΑΠ» στο ΕΣΠΑ.».
Θέμα 10ο : «Έγκριση υποβολής φακέλου έργου «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα μεταφέρει το διυλισμένο νερό από το διυλιστήριο Δ.Δ. Αγ. Θωμά στο Δ.Δ. Κλειδίου».».
Θέμα 11ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Αγίου Θωμά».».
Θέμα 12ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιΐα Αγ. Θωμά- Συντήρηση και επέκταση οδικού δικτύου στη βιομηχανική περιοχή (Οινόφυτα)».».
Θέμα 13ο : «Σχετικά με την αίτηση υδροδότησης της βιοτεχνίας ΑΦΟΙ ΚΕΪΒΑΝΙΔΗ Ο.Ε.».
Θέμα 14ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 11.607/27-06-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Χημικού Υλικού”.».
Θέμα 15ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 14.632/12-08-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Σκυροδέματος”.».
Θέμα 16ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 18.714/17-10-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Για Την Συντήρηση Δημ. Φωτισμού”.».
Θέμα 17ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 12.871/14-07-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Ασφάλτου”.».
Θέμα 18ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 11.800/29-06-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Αδρανών Υλικών”.».
Θέμα 19ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 19084/30-05-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Γάλακτος”.».
Θέμα 20ο : «Περί ορισμού εκπροσώπων, για την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 3 παρ.6 του Π.Δ. 51/06, σχετικά με τις λαϊκές αγορές.».
Θέμα 21ο : «Περί ορισμού Επιτροπής, για την αγορά οικοπέδου στη Τοπική Κοινότητα Άρματος.».
Θέμα 22ο : «Περί ορισμού Επιτροπής, για την αγορά οικοπέδου στη Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά .».
Θέμα 23ο : «Περί μονοδρόμησης και απαγόρευσης φορτηγών άνω των 8 τόνων στην οδό Σταύρου Σκλιά στην Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων ».
Θέμα 24ο : «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.».
Θέμα 25ο : «Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.».
Θέμα 26ο : «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προσφορών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.».
Θέμα 27ο : «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών , για προμήθειες που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.».
Θέμα 28ο : «Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, για παροχή εργασιών και υπηρεσιών, έως 35.216,43 ευρώ.».
Θέμα 29ο : «Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, για παροχή εργασιών και υπηρεσιών,από 35.216,43 ευρώ έως 58.694,06 ευρώ.».
Θέμα 30ο : «Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, για παροχή εργασιών και υπηρεσιών,άνω των 58.694,06 ευρώ.».
Θέμα 31ο : «Περί λήψης απόφασης για ληξιπρόθεσμες οφειλές, που αφορούν τέλη αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων».
Θέμα 32ο : «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».
Θέμα 33ο : «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».
Θέμα34ο : «Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».
Θέμα 35ο:«Έγκριση Κανονισμού Εργασιών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».
Σχηματάρι, 02-02-2012

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Τανάγρας

Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, δημιουργεί θέσεις εργασίας για ανέργους οι οποίοι μπορούν να λαμβάνουν για πέντε μήνες μηνιαίο επίδομα κοινωνικής εργασίας 625 ευρώ .

Για το Δήμο Τανάγρας και συνολικά προβλέπονται:

Μέσω ΙΝΕ ΓΣΕΕ και σύμπραξη του Δήμου 70 θέσεις στον δήμο.
Μέσω ΙΝΕ ΓΣΕΕ και σύμπραξη της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ 10 θέσεις συνολικά για τους δήμους Θηβαίων, Τανάγρας, Αλιάρτου.
Μέσω ΙΝΕ ΓΣΕΕ και σύμπραξη του ΔΟΘ 30 θέσεις όλοι δήμοι.
Μέσω Συλλόγου Γονέων ΑΜΕΑ και σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 42 θέσεις όλοι δήμοι.
Ημερίδα Αγροτικού Ενδιαφέροντος στο Άρμα

Ο Δήμος Τανάγρας την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιήσει στην Τοπική Κοινότητα Άρματος (αίθουσα πρώην Δημαρχείου) στα πλαίσια στήριξης της αγροτικής οικονομίας της περιοχής και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Ημερίδα Αγροτικού Ενδιαφέροντος.

Η ημερίδα θα εστιάσει στα παρακάτω θέματα:

1. Αξιοποίηση της Βιομάζας
Ομιλητής: Μπαράκος Νικόλαος – Χημικός

2. Αγροτική Δικτύωση και Επιχειρηματικότητα-Από το χωράφι…στο ράφι των αγροτών.
Ομιλητής: Σάρρος Ιωάννης – Τεχν. Γεωπονίας, Μέλος του φορέα δικτύωσης αγροτικών επιχειρήσεων και καινοτομίας.

Στα ΚΕΠ από 1η Φεβρουαρίου η καταγραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Σχηματάρι, 23 – 01 – 2012
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στα ΚΕΠ από 1η Φεβρουαρίου η καταγραφή των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Η καταγραφή όσων δικαιούνται επιδόματα αναπηρίας ή άλλα προνοιακά επιδόματα θα γίνει μέσω των ΚΕΠ, από την 1η Φεβρουαρίου έως τη 16η Μαρτίου, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ντίνου Ρόβλια και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μάρκου Μπόλαρη.

Συγκεκριμένα, καλούνται να καταγραφούν οι δικαιούχοι επιδόματος αναπηρίας (τυφλότητας, κωφαλαλίας, τετραπληγίας, παραπληγίας, ακρωτηριασμού σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφάλιστους, βαριάς νοητικής καθυστέρησης, εγκεφαλικής παράλυσης, βαριάς αναπηρίας, συγγενoύς αιμολυτικής αναιμίας, συγγενούς αιμορραγικής διάθεσης, ΣΕΑΑ, νόσου του Χάνσεν και επιδόματος κίνησης), επιδόματος απροστάτευτων ανηλίκων, επιδόματος ομογενών, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ και διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων.

Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί, για την συνέχιση της καταβολής τους.

Τα ΚΕΠ, όπως αναφέρεται στην απόφαση, είναι αρμόδια αποκλειστικά και μόνο για την καταγραφή των δικαιούχων επιδομάτων. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας συμπληρώνεται ηλεκτρονική αίτηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ.

Ο δικαιούχος επιδόματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταγραφή του, υποχρεώνεται να επιδείξει τα παρακάτω έγγραφα στον υπάλληλο του ΚΕΠ:

 • Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του.
 • Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011 ή βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 • Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 • Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας του λογαριασμού ή απλού φωτοαντίγραφου αυτών, που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛΤΑ) με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.
 • Αναγνωριστική απόφαση δικαιούχου του δήμου ή περιφέρειας σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος.
 • Απόκομμα πληρωμής επιδόματος από τα ΕΛΤΑ για όσους δικαιούχους το διαθέτουν.

Τα ΚΕΠ του Δήμου μας θα εξυπηρετούν καθημερινά από τις 08:00 έως τις 13:00 ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επώνυμο τους. Συγκεκριμένα από Α έως Ι μεταξύ 01-02-2012 έως 15-02-2012, από Κ έως Ο από 16-02-2012 έως 29-02-2012 και από Π έως Ω μεταξύ 01-03-2012 έως 16-03-2012.


Σημεία ομιλίας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος Θέμα: Επικαιροποίηση Θεμάτων Ασωπού

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Ευχαριστώ για τη σημερινή πρόσκληση. Είναι και δική μου επιθυμία και την έχω εκφράσει πολλές φορές να ενημερώνουμε σε κάθε ευκαιρία τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής για ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για τους πολίτες και την ποιότητα ζωής, αλλά και την ανάπτυξη στην χώρα μας και απαιτούν σίγουρα ευρύτερη συνεννόηση.

Και με αυτή την έννοια είναι σημαντικό να συζητάμε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Βουλή. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε και να θυμίζουμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα που αυτή η πολιτεία καλείται να αντιμετωπίσει.

Θέματα που έχουν να κάνουν με τον παρόν και το μέλλον, που σχετίζονται άμεσα με την υγεία, την ευημερία και την πρόοδο των πολιτών.

Και σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να επισημάνω ότι το ΥΠΕΚΑ από τη σύστασή του δύο και κάτι χρόνια πριν έθεσε ως στόχο να θέσει ως προϋπόθεση και ως βάση της ανάπτυξης στην χώρα μας το περιβάλλον.

Οι προκλήσεις είναι πολλές, οι καιροί δύσκολοι, όμως, παρά τις δυσκολίες, φυσικά και με καθυστερήσεις και πολλά προβλήματα πόρων και συντονισμού, θεωρώ ότι το ΥΠΕΚΑ έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα πολύ σημαντικό έργο και έχει έναν πολύ πλούσιο απολογισμό για την τελευταία διετία.

Έρχομαι στα θέματα που θέλουμε να παρουσιάσουμε σήμερα: για τον Ασωπό, τον Πηνειό και τη λίμνη Κάρλα.

Αυτό που θέλουμε είναι να απαντήσουμε όσο γίνεται πιο λεπτομερώς στο βασικό ζητούμενο της πρόσκλησης του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος, που είναι οι δράσεις και οι ενέργειες του ΥΠΕΚΑ, αλλά και είμαστε έτοιμοι – τόσο εγώ όσο και οι αρμόδιοι Ειδικοί Γραμματείς του Υπουργείου – να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα μας.

ΑΣΩΠΟΣ
Είναι γνωστό ότι στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού, λειτουργούν περισσότερες από 1.000 μονάδες βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας, (μεγάλες βιομηχανίες μεταλλουργίας, αλουμινοβιομηχανίας, βυρσοδεψεία, βαφεία, φινιριστήρια υφασμάτων και βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων), χωρίς ωστόσο η περιοχή να είναι χαρακτηρισμένη ως «βιομηχανική ζώνη».
Με άλλα λόγια, στην περιοχή δημιουργήθηκε ένα «άτυπο» βιομηχανικό πάρκο, χωρίς υποδομές και έλεγχο για την απόρριψη των ανεπεξέργαστων υγρών, αποβλήτων, τόσο στον Ασωπό και στους παραπόταμους του, όσο και απ’ ευθείας στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω γεωτρήσεων και φρεάτων.
Η υπόθεση της περιβαλλοντικής ρύπανσης στα νερά του Ασωπού δημοσιοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2007, όταν μετρήσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, και άλλων διαπιστευμένων εργαστηρίων, ανίχνευσαν την παρουσία μεταξύ άλλων και εξασθενούς χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.
Η ρύπανση συνίσταται στην παρουσία βαρέων μετάλλων (ολικού χρωμίου, εξασθενούς χρωμίου, νικελίου, αρσενικού, μόλυβδου και άλλων), καθώς και νιτρικών, αρκετές φορές πάνω από τις παραμετρικές τιμές που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (οδηγία 98/83/ΕΚ ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892 Β 11701). Το θέμα «Ασωπός» κηρύχθηκε από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υ.ΠΕ.Κ.Α.) ως περίπτωση «Ειδικής Εθνικής Παρέμβασης» και έδωσε εντολή στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) να προβεί στη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων.

Η ουσία, ωστόσο, της λύσης του προβλήματος δεν μπορεί να περιορισθεί στην καταστολή αλλά να επεκταθεί και στην εφαρμογή δράσεων και υλοποίηση έργων που:
Πρώτα από όλα διασφαλίζουν τη δημόσια υγεία
Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις πηγές μεγάλης ρύπανσης
Βασίζονται στην εγγενή στη νομοθεσία μας “αρχή της πρόληψης”.

Η ουσιαστική – κατά τη γνώμη μας – ανταπόκριση της πολιτείας στο θέμα του Ασωπού ήρθε μόλις στις αρχές του 2010.
Στις 8 Φεβρουαρίου 2010, η τότε Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρουσίασε στα Οινόφυτα το πρόγραμμα του υπουργείου για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης στον Ασωπό, οι βασικοί στόχοι του οποίου είναι:

Η εξασφάλιση ασφαλούς νερού
Η θεσμική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής
Ο αποτελεσματικός έλεγχος των πηγών ρύπανσης (βιομηχανικών, αστικών, αγροτικών) με στόχο την ελαχιστοποίηση των απορριπτόμενων φορτίων
Η εντατικοποίηση των ελέγχων
Η διερεύνηση έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που έχει συσσωρευτικά δημιουργηθεί
Η χωρική οργάνωση της περιοχής

Ο ίδιος έχω επισκεφθεί την περιοχή και έχω ενημερωθεί από τον Δήμαρχο Ταναγραίας και τους αρμόδιους φορείς της περιοχής για τα προβλήματα.
Από κοντά συζητήσαμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε κάποιους τομείς, αλλά και την υστέρηση που υπάρχει στην επίλυση κάποιων ζητημάτων.
Το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη προωθήσει και θα ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες (θεσμικά και ελεγκτικά μέτρα, έργα υποδομών) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ρύπανσης στην περιοχή του Ασωπού και την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής πρόκλησης στην περιοχή Οινοφύτων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθες δράσεις:
Έργα άμεσης προτεραιότητας για την εξασφάλιση ασφαλούς πόσιμου νερού στους κατοίκους:
Σε στενή συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, την Περιφέρεια και τις τοπικές Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και τους ΟΤΑ έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την ασφαλή υδροδότηση των κατοίκων της περιοχής με καθαρό πόσιμο νερό και έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενοι για το σκοπό αυτό πόροι. Ειδικότερα:

Τα Οινόφυτα ήδη τροφοδοτούνται με νερό του Μόρνου.
Ολοκληρώθηκαν από την ΕΥΔΑΠ οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για τα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης του διυλιστηρίου των Οινοφύτων και μεταφοράς νερού από τον Μόρνο, μέσω του διυλιστηρίου Θηβών, σε κοινότητες περιοχής (Νεοχωράκι, Ελαιώνας).
Μετά την ολοκλήρωση των μελετών και τευχών δημοπράτησης η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενέταξε τα σχετικά έργα για χρηματοδότηση, με φορέα υλοποίησης την ΔΕΥΑ Θήβας. Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από το ΥΠΕΚΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) με πιστώσεις που έχουν ήδη εκχωρηθεί στην Περιφέρεια. Έχει ήδη αναδειχθεί ανάδοχος.

Θεσμική θωράκιση:
Εκδόθηκε η ΚΥΑ υπ. αριθμ. 20488/ 19-05-2010 (ΦΕΚ 749 Β/31-05-2010) “Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού”, με την οποία καθορίζονται αυστηρά ποιοτικά όρια τόσο για τον Ασωπό όσο και για τις εκπομπές των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής. Με τη θεσμική αυτή ρύθμιση
Καταργήθηκαν αναχρονιστικές διατάξεις, βάσει των οποίων οι βιομηχανίες της περιοχής μπορούσαν να διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους στον Ασωπό
Καταργήθηκε η Κοινή Νομαρχιακή Απόφαση 19649/1979 (ΦΕΚ 1136/Β) με την οποία ο Ασωπός ορίζεται ως αγωγός διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων στον Ευβοϊκό
Το βάρος της δαπάνης διενέργειας δειγματοληψίας και εργαστηριακής ανάλυσης των δειγμάτων για τη διαπίστωση της τήρησης των θεσμοθετημένων αποδόθηκε στην ελεγχόμενη δραστηριότητα
Εκδόθηκε η Α.Π. οικ.106072/ 23-08-2010 σχετική Ερμηνευτική Εγκύκλιος Υπουργού ΠΕΚΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 20488/19-05-20140», με στόχο την ουσιαστική και ορθή εφαρμογή των επιταγών της εν λόγω ΚΥΑ.
Εκδόθηκε η ΚΥΑ “Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 τη ςυπ. Αριθμ. 16190/1335/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 519) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει” με την οποία χαρακτηρίζεται η λεκάνη του Ασωπού ως ευπρόσβλητη σε νιτρορύπανση περιοχή και διαμορφώνεται κατάλληλο αγροπεριβαλλοντικό πρόγραμμα μέτρων, σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας περί νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης.
Με το σχέδιο νόμου που συζητάμε αυτές τις μέρες στην Επιτροπή αυτή, για την Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύεται περαιτέρω η έννοια και η εφαρμογή της ποινικής ευθύνης. Παράλληλα με την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το ΠΔ 148/2009) το θεσμικό αυτό πλαίσιο ενισχύει, με απόλυτο τρόπο, την εφαρμογή της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”, αλλά και των αρχών της πρόληψης και της προφύλαξης για μια πιο ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει και την άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, το κόστος των οποίων βαρύνει πλέον τους ρυπαντές


Εντατικοποίηση των ελέγχων:
Από το 2004 έως το 2010 έχουν γίνει 194 έλεγχοι στην περιοχή και έχουν εκδοθεί 146 πράξεις βεβαίωσης παράβασης. Το συνολικό ύψος των προστίμων που έχουν επιβληθεί ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Το 2011 ελέγχθηκαν περισσότερες από 30 δραστηριότητες, ενώ ορισμένες μεγάλες βιομηχανίες επανελέγχθηκαν ως προς τον βαθμό συμμόρφωσής τους στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Εκτός από την εισήγηση προστίμων ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, δόθηκαν συστάσεις και κατευθύνσεις για περαιτέρω συμμόρφωση.
Στόχος μας δεν είναι η εξόντωση των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων της περιοχής, αλλά η συμμόρφωση και η πρόληψη.
Γι αυτό και όλο το Πρόγραμμα για την προστασία του Ασωπού υποστηρίζεται και από συγκεκριμένα έργα για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.
Σημειώνεται ότι, δεδομένης της καθυστέρησης δημιουργίας του Γραφείου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Οινοφύτων, που είχε εξαγγελθεί (ελλείψει θεσμικού πλαισίου) με τον νόμο 4014/2011 (για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση) συστάθηκε νέος Τομέας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στην ΕΥΕΠ με χωρική αρμοδιότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τα Οινόφυτα, ο οποίος βρίσκεται υπό συγκρότηση και στελέχωση
Έργα στην ευρύτερη περιοχή για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων:

Έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ:
Έργα αποχέτευσης και βιολογικοί καθαρισμοί 24 οικισμών
Έργα ύδρευσης 9 οικισμών
Συνολικού προϋπολογισμού 170 εκ ευρώ. Έργα που σαφώς αποφορτίζουν την περιοχή από πρόσθετες εστίες ρύπανσης και που αναβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.
Σε συμμόρφωση με τη νέα αυστηρή νομοθεσία αρκετές, κυρίως από τις μεγαλύτερες, βιομηχανίες της περιοχής βρίσκονται στη διαδικασία αναβάθμισης των μονάδων επεξεργασίας των υγρών τους αποβλήτων. Είναι ωστόσο, σε εκκρεμότητα ένα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να υλοποιηθεί για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα της βιομηχανίας που καλείται και πρέπει με κάθε τρόπο να συμμορφωθεί. Και αναφέρομαι στο έργο της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων.
Το έργο αυτό απαιτεί μια επένδυση για την οποία εξετάζονται όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης σε στενή συνεργασία κυρίως με τον ΣΕΒ και την ΕΥΔΑΠ. Η επένδυση αυτή θεωρούμε ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο με ιδιωτικά κεφάλαια δεδομένου ότι πρόκειται για επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπάρχουν, ωστόσο, αντικειμενικές δυσκολίες στην εξεύρεση επενδυτή σε αυτή την φάση της οικονομικής συγκυρίας.
Με δεδομένη τη σημασία ενός τέτοιου έργου για την οριστική επίλυση προβλημάτων της περιοχής, αλλά και την απουσία άλλων αναγκαίων υποδομών το ΥΠΕΚΑ εξετάζει όλες τις δυνατότητες υποβοήθησης αυτής της επένδυσης.

Αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς:
Το ΥΠΕΚΑ προτίθεται να προωθήσει το δύσκολο εγχείρημα της σταδιακής αποκατάστασης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που έχει προκληθεί.
Για το σκοπό αυτό:
Έχουμε διερευνήσει την έκταση της υποβάθμισης και τη δυνατότητα εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων αποκατάστασης.
Έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική σχετική επεξεργασία, στόχος της οποίας είναι ο προσδιορισμός και ιεράρχηση των σκόπιμων ενεργειών και η διαμόρφωση συγκεκριμένων και εφικτών προγραμμάτων αποκατάστασης, τα οποία εν συνεχεία θα ενταχθούν για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Έχει ειπωθεί πολλές φορές – και ίσως έχει παρεξηγηθεί αλλά είναι μια πραγματικότητα – ότι η μέτρηση της ποσότητας του χρωμίου, γύρω από τα διεθνώς (στην περίπτωσή μας Ευρωπαϊκά) αποδεκτά επίπεδα δεν είναι τεχνικά μία εύκολη υπόθεση. Πιστεύουμε ότι οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας κάνουν όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά τους για την παροχή των αρτιότερων και ασφαλέστερων μετρήσεων.
Ως ΥΠΕΚΑ στηρίζουμε με ό,τι μέσο διαθέτουμε την πρόοδο σε αυτό τον τομέα.
Μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων το ΥΠΕΚΑ συμμετέχει στην ερευνητική δράση του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+2010 με τίτλο “Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού: τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης” (LIFE10 ENV/GR/000601). Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκατομμυρίων ευρώ έχει διάρκεια 4 έτη (2011-2015). Στο έργο αυτό συμμετέχει και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Στόχος είναι ο καθορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για το χρώμιο στα υπόγεια υδατικά συστήματα της λεκάνης απορροής Ασωπού σε εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας για την προστασία των υπογείων υδάτων. Στο πλαίσιο του έργου θα εφαρμοστούν κατάλληλες τεχνολογίες επεξεργασίας για τον έλεγχο των υψηλών συγκεντρώσεων του ολικού και εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια ύδατα.

Χωρικός σχεδιασμός και οργάνωση της περιοχής:
Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την περιοχή – ειδικά στην απουσία αρχικού σχεδίου για τη δημιουργία της Βιομηχανικής Περιοχής – είναι ο καθορισμός χρήσεων γης και οριοθέτηση των βιομηχανικών ζωνών, στο πλαίσιο της εκπόνησης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των Δήμων:

Θήβας
Σχηματαρίου
Αυλίδας
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων και των στόχων που τέθηκαν στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου της ευρύτερης περιοχής.
Τα ΓΠΣ αυτά ολοκληρώθηκαν σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και έτσι διαθέτουμε σήμερα μια οργάνωση των βιομηχανικών περιοχών κατά τον πλέον αξιόπιστο τρόπο.
Η αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΠΕΧΩ) προκειμένου να χωροθετήσει νέες βιομηχανίες εντός της λεκάνης του Ασωπού εφαρμόζει τις κατευθύνσεις του «Ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», καθώς και των ΓΠΣ που έχουν ήδη εγκριθεί.

Επιπρόσθετα, για την περιοχή των Οινοφύτων, που δεν έχει ακόμη ΓΠΣ, και μέχρι την ολοκλήρωση της Ειδικής Χωρικής Παρέμβασης (ΠΕΧΠ), η διαχείριση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων ρυθμίζεται με το πλαίσιο της υπό θεσμοθέτησης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Οινοφύτων.
Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει τις δυνατότητες υποστήριξης του Δήμου Τανάγρας προκειμένου να ανατεθεί άμεσα η εκπόνηση και του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που εκκρεμεί.
Τέλος, για το βασικό θέμα της οργάνωσης της βιομηχανικής περιοχής συνεργαζόμαστε με το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης για την υλοποίηση Επιχειρηματικών Βιομηχανικών Πάρκων στην περιοχή.

Υιοθέτηση σχεδίου για την ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων:
Το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης νέου Εθνικού σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων. Για την υλοποίηση του νέου Εθνικού Σχεδιασμού έχει προκηρυχτεί και ανατεθεί η εκπόνηση υποστηριχτικής μελέτης για την χωροθέτηση των ΧΥΤΕΑ και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΕΑ εντός επικρατείας.
Το ΥΠΕΚΑ αυτή την περίοδο είναι στο στάδιο του προσδιορισμού των κατάλληλων περιοχών για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και την τελική διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων, μετά την παραλαβή των πρώτων παραδοτέων από τον ανάδοχο ΕΠΕΜ Α.Ε του έργου «Μελέτη για τον Προσδιορισμό Κατάλληλων Περιοχών για Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Τελικής Διάθεσης Επικινδύνων Αποβλήτων».
Αποτελεί προτεραιότητα, με βάση τον υπό εκπόνηση νέο Εθνικό Σχεδιασμό, η δρομολόγηση της χωροθέτησης και πραγματοποίησης των απαιτούμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης επικινδύνων απόβλητων για την οριστική και διαρκή λύση του ζητήματος της ορθής διαχείριση τους.
Με τον τρόπο αυτό θα περιορισθεί το φαινόμενο της παράνομης απόρριψης επικίνδυνων αποβλήτων σε ρέματα, λατομεία, δάση και αλλού και θα αντιμετωπισθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο το πρόβλημα της σημειακής ρύπανσης.

Νέα μέτρα:
Κατά την παρακολούθηση την επίτευξη των ορίων και ποιοτικών παραμέτρων για την απόρριψη υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ του Ασωπού, διαπιστώθηκε ελλιπής συμμόρφωση των βιομηχανιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από τις αρμόδιες αδειοδοτούσες υπηρεσίες, έως σήμερα μόνο το 50% εξ αυτών έχει συμμορφωθεί (30 μονάδες), ενώ, σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ όφειλαν να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία τροποποίησης των ΑΕΠΟ τους, έως το τέλος του δεύτερου εξαμήνου του 2011
Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει εκ νέου προτάσεις του ΣΕΒ και του Συνδέσου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τις προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων της εν λόγω ΚΥΑ. Ειδικότερα συζητούνται ζητήματα παροχής νερού καλής ποιότητας για :
αστική χρήση,
για τη βιομηχανία και
την άρδευση,
Εξετάζει, επιπρόσθετα, την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τη δημιουργία μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της οποίας θα επιμερισθούν οι βιομηχανίες που είναι συνυπεύθυνες για τη ρύπανση.

Προσωρινή διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων:
Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει επίσης πρόταση της ΕΥΔΑΠ, σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης των υγρών αποβλήτων ορισμένων μικρών μονάδων, με σαφές, προσωρινό χαρακτήρα, στην εγκατάσταση επεξεργασίας της Μεταμόρφωσης μέσω μεταφοράς με βυτιοφόρα σε συνεργασία με το αρμόδιο ΥΠΥΜΕΔΙ.
Σχετικά με την παραπάνω πρόταση επισημάνθηκε η ανάγκη για την περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της, καθώς επίσης ότι απαιτείται η διαμόρφωση ενός καθ’ όλα αξιόπιστου συστήματος μεταφοράς και απόρριψης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη Μεταμόρφωση μέσω συστήματος διαπίστευσης της όλης διαδικασίας, και ελέγχου του κόστους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΥΔΑΠ μπορεί να δεχθεί στη Μεταμόρφωση έως 500-600 βυτιοφόρα την ημέρα.


Find It