Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ Οινοφύτων


Η ληστεία συνέβη περίπου στις 12:30 το μεσημέρι όταν δράστης εισέβαλε στο υποκατάστημα ΕΛΤΑ Οινοφύτων και με την απειλή όπλου πήρε 900 Ευρώ.
Ο δράστης στη συνέχεια διέφυγε πεζός και αναζητείται από τις Αστυνομικές Αρχές.


Απόφαση για λήψη δανείου από τον Δήμο Τανάγρας

ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΗΒ-ΤΞ9
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 30/27-12-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 467/2011 «Περί λήψης δανείου».

Σήµερα, στις 27 του µήνα Δεκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 07.00΄ µ.µ., το Δηµοτικό Συµβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δηµόσια (τακτική) συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου, στο Δηµαρχιακό Κατάστηµα της έδρας του Δήµου, στο Σχηµατάρι, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 23.520/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου κ. Γκίνη Ιωάννη του Σταύρου, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήµου και επιδόθηκε στους Δηµοτικούς Συµβούλους και στον Δήµαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ( Ν. 3852/2010).

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 1ο θέµα της συνεδρίασης , έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κορλό Γεώργιο, που εξέθεσε ότι:
Όπως γνωρίζετε, από 1-1-2011 υφίσταται πλέον ο νέος (Καλλικρατικός) Δήµος Τανάγρας, ο οποίος προήλθε από συνένωση των τεσσάρων (4) πρώην (Καποδιστριακών) Δήµων Οινοφύτων, Σχηµαταρίου, Δερβενοχωρίων και Τανάγρας. Ο νέος Δήµος, είναι πλέον υπεύθυνος για όλες τις οφειλές και των τεσσάρων συνενούµενων Δήµων.

Όπως επίσης γνωρίζετε, κατά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011 του (Καλλικρατικού) Δήµου Τανάγρας, διαπιστώθηκε ότι οι οφειλές των τεσσάρων συνενωθέντων Δήµων, µαζί µε τις οφειλές του συνδέσµου Βιολογικού Καθαρισµού (η λειτουργία του οποίου εντάχθηκε στο νέο Δήµο), ανέρχονται στο ποσό των 6.000,000, 00 €, χωρίς να καλύπτονται από τα αντίστοιχα ταµειακά τους υπόλοιπα. Μέρος των οφειλών αυτών έχουν εξοφληθεί και το συνολικό υπόλοιπο, που παραµένει ανεξόφλητο, ανέρχεται στο
ποσό των 5. 208.142,76 €.

Από τη σχέση µεταξύ των οφειλών προς τα τακτικά και συνολικά έσοδα του Δήµου, προκύπτει ότι δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί η άµεση εξόφληση των οφειλών από ιδίους πόρους, παρά µόνο µε τη συνοµολόγηση δανείου ύψους 5.208.142,76 € , διάρκειας 10 ετών, το ύψος του οποίου επιτρέπουν τα συνολικά έσοδα και την αποπληρωµή του εγγυώνται τα τακτικά έσοδα, σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 43093/30/-7/2010 Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΣ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 264 του Ν. 3853/2010 και το άρθρο 176 του .Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), οι δήµοι µπορούν να συνοµολογούν δάνεια µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για την χρηµατοδότηση επενδύσεων και για την χρηµατοδότηση (εξυπηρέτηση) χρεών τους, εφόσον συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις.

Ως βασικές προϋποθέσεις, για να µπορέσει ένας Δήµος να καταφύγει σε δανεισµό, θεωρούνται:

1. Το προϊόν του δανεισµού να χρηµατοδοτεί αποκλειστικά επενδύσεις ή το χρέος του Δήµου.
2. Η σχέση τοκοχρεολυσίων/ ετήσιων τακτικών εσόδων να µην υπερβαίνει το 20% και
3. Η σχέση συνολικού χρέους/ συνολικών ετησίων εσόδων να µην υπερβαίνει το 60%.

Για την περίπτωση του Δήµου Τανάγρας, το συνολικό ποσό του δανείου, που απαιτείται να δανεισθεί σήµερα ο Δήµος, ανέρχεται στο ποσό των 5.208.142,76€ και προορίζεται για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών και, κατά κατηγορία δαπάνης, αναλύεται ως εξής:
1. Για έργα, ποσό 768.564,03€.
2. Για µελέτες, ποσό 101.441,33 €.
3. Για απαλλοτριώσεις, ποσό 19.882,04 €.
4. Για ΔΕΚΟ, ποσό 1.152.943,22€.
5. Για ΙΚΑ, ποσό 152.000,00 €.
6. Για προµήθειες, ποσό 3.007.308,38 € και
7. Για Δικαστικές Αποφάσεις, ποσό 6.003,76€.

Το παραπάνω ποσό, ως ποσοστό στο µέσο όρο των συνολικών εσόδων της τελευταίας τριετίας του Δήµου, είναι κατώτερο του 60%, γιατί όπως προκύπτει από τους απολογισµούς των Δήµων, ο µέσος όρος των συνολικών εσόδων της τελευταίας τριετίας, ανέρχεται στο ποσό των 18.499.901€.
Τα τακτικά έσοδα του Δήµου της τελευταίας τριετίας, ανέρχονται το ποσό των 14.018.735,73€. Και καλύπτουν την εξυπηρέτηση της δηµόσιας πίστης, δεδοµένου ότι όπως εκτιµάται τα τοκοχρεολύσια του παρόντος δανείου και του εναποµείναντος δανείου του πρώην Δήµου Σχηµαταρίου, υπολείπονται κατά πολύ του 20%, που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις ως ανώτατο όριο.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 &1, εδάφιο στ΄ του Ν. 3852/2010 , αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής, είναι να µελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, να καταρτίζει τους όρους του δανείου και να εισηγείται σχετικά στο Δηµοτικό Συµβούλιο.
Η Οικονοµική Επιτροπή, µε την µε αρ. 247/2011 απόφασή της, θεωρεί αναγκαία τη λήψη δανείου ύψους 5.208.142,76€, από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. Και εισηγείται προς το Δηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης, για τη σύναψη δανείου ύψους 5.208.142,76 €, µε σκοπό την χρηµατοδότηση (εξυπηρέτηση) αποκλειστικά των χρεών του Δήµου.
Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή µε την µε αριθµό 319/2011 απόφασή της, εισηγείται στο Δηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 5.208.142,76 € για χρηµατοδότηση αποκλειστικά των χρεών του Δήµου, σύµφωνα µε τους παρακάτω αναφερόµενους όρους:

Ύψος δανείου 5.208.142,76 €
Επιτόκιο δανείου Το επιτόκιο δανειοδότησης ανέρχεται σήµερα σε 6,02% ετησίως, το οποίο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου.
Διάρκεια εξυπηρέτησης δανείου Δέκα (10) έτη, µε έναρξη εξυπηρέτησης την 1η Ιανουαρίου του επόµενου χρόνου από την υπογραφή της δανειακής σύµβασης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µπορεί να χορηγήσει δάνειο µε διάρκεια εξόφλησης µεγαλύτερης των 10 ετών, λαµβάνοντας υπόψη την εν γένει οικονοµική κατάσταση του δήµου, για την καλύτερη εξασφάλιση της οµαλής εξυπηρέτησης του δανείου.

Ύψος τοκοχρεωλυτικής δόσης Το ύψος της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής δόσης για το ανωτέρω ποσό θα ανέρχεται στο ποσό των 708.290,38 €.
Αποπληρωµή δανείου Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε ίσες ετήσιες και σταθερές τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά το σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας. Η καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους 11 πρώτους µήνες του χρόνου.
Δικαιώµατα Δικαίωµα του ταµείου 0,50% επί του ποσού του δανείου.
Ασφάλεια δανείου Εκχώρηση των δυναµένων να εκχωρηθούν εσόδων Κ.Α.Π. ανάλογου ποσού για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου.
Πρόωρη αποπληρωµή του δανείου Υπάρχει δικαίωµα εξόφλησης του δανείου και πριν τη λήψη του, ολικά ή µερικά κατόπιν απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου.

Στο σηµείο αυτό, πήρε το λόγο ο Δήµαρχος, που είπε:
Προκειµένου να µπορέσει ο Δήµος να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσµες και µη οφειλές όλων των συνενούµενων Δήµων, που πλέον µεταβιβάστηκαν αυτοδίκαια σε αυτόν, η λήψη δανείου ενδείκνυται ως η προσφερότερη λύση, ώστε να µπορέσει ο Δήµος να ανταποκριθεί άµεσα στις σχετικές υποχρεώσεις του . Γιατί συνεχώς µεταβιβάζονται αρµοδιότητες στους Δήµους, χωρίς όµως να δίνονται και τα ανάλογα χρήµατα. Όσες οφειλές έχουν κριθεί δικαστικά και έρχονται µε τόκους υπερηµερίας, είναι άµεσα απαιτητές. Τα ποσά είναι υπέρογκα και ο Δήµος απειλείται µε κατασχέσεις.
Στο σηµείο αυτό, αποχώρησαν από την αίθουσα του Δηµοτικού Συµβουλίου οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ανυφαντής Γεώργιος και Σκλιάς Χρήστος.

Στο σηµείο αυτό, πήρε το λόγο ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. Κυριάκου Παναγιώτης, που είπε: παρόλο που ως αντιπολίτευση δεν συµφωνούµε µε τη λήψη δανείου, ιδιαίτερα εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, επειδή το θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και για το καλό του τόπου, θα χορηγήσουµε τις απαραίτητες ψήφους.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου έθεσε υπόψη των Συµβούλων τις µε αριθµό 247/2011 και 319/2011 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.
Και κάλεσε το Σώµα, να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 72&1, περ, στ΄ και του άρθρου 264 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006, τις µε αρ. 247/2011 και 319/2011 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς και τις ανάγκες του Δήµου, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει την σύναψη δανείου µεταξύ του Δήµου Τανάγρας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 5.208,142,76 €, µε σκοπό την χρηµατοδότηση (εξυπηρέτηση) αποκλειστικά των χρεών του Δήµου.

2. Η σύναψη του δανείου, θα γίνει σύµφωνα µε τους παρακάτω ειδικότερους όρους:
Ύψος δανείου 5.208.142,76 €
Επιτόκιο δανείου Το επιτόκιο δανειοδότησης ανέρχεται σήµερα σε 6,02% ετησίως, το οποίο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου.
Διάρκεια εξυπηρέτησης δανείου Δέκα (10) έτη, µε έναρξη εξυπηρέτησης την 1η Ιανουαρίου του επόµενου χρόνου από την υπογραφή της δανειακής σύµβασης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µπορεί να χορηγήσει δάνειο µε διάρκεια εξόφλησης µεγαλύτερης των 10 ετών, λαµβάνοντας υπόψη την εν γένει οικονοµική κατάσταση του δήµου, για την καλύτερη εξασφάλιση της οµαλής εξυπηρέτησης του δανείου.

Ύψος τοκοχρεωλυτικής δόσης Το ύψος της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής δόσης για το ανωτέρω ποσό θα ανέρχεται στο ποσό των 708.290,38 €.
Αποπληρωµή δανείου Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε ίσες ετήσιες και σταθερές τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά το σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας. Η καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους 11 πρώτους µήνες του χρόνου.
Δικαιώµατα Δικαίωµα του ταµείου 0,50% επί του ποσού του δανείου.
Ασφάλεια δανείου Εκχώρηση των δυναµένων να εκχωρηθούν εσόδων Κ.Α.Π. ανάλογου ποσού για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου.
Πρόωρη αποπληρωµή του δανείου Υπάρχει δικαίωµα εξόφλησης του δανείου και πριν τη λήψη του, ολικά ή µερικά κατόπιν απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου.

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο Τανάγρας κ. Γεωργίου Ευάγγελο, για όλες τις παραπέρα απαιτούµενες ενέργειες.

Υπέρ της λήψης δανείου (θετικά) ψήφισαν οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γκίνης Ιωάννης, Μαυράκης Λάζαρος, Κυριάκου Παναγιώτης, Πέτρου Νικόλαος, Περγάλιας Βασίλειος, Κορλός Γεώργιος, Κουρουτός Μιχαήλ, Κόκκαλης Γεώργιος, Κανέλλος Αντώνιος, Καψάλης Απόστολος, Βλάχος Γεώργιος, Μιχούλης Γεώργιος, Μπλάνας Χρήστος, Κακάλια Ευαγγελία, Στέρπης Γεώργιος, Αναστασίου Ιωάννης, Σφυρίδη Ευαγγελία και Αικατερίνης Αθανάσιος.

Κατά της λήψης δανείου (αρνητικά) ψήφισαν οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι κ. κ. Χρήστου Γεώργιος, Νίκα- Κοτσίφη Μαρία, Αντωνίου Χρήστος, Βουγέσης Γεώργιος, Μπούστρας Θεοφάνης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 467/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:
Σχηµατάρι, 28-12-2011
O Πρόεδρος Δηµοτικού Συµβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Δήμος Τανάγρας - Καθορισμός Τελών Ύδρευσης για το 2012

Από το Αριθ. 27/30-11-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση 396/2011.
Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τανάγρας αποφάσισε το ύψος τα τελών ύδρευσης για τον ∆ήµο Τανάγρας , για το έτος 2012 εξής:

Α. ΓIA TIΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

 • ∆ηµοτική Ενότητα ∆ερβενοχωρίων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ )
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτ = 0,70€ (0,61 +0,09 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. = 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω = 1,20€ (1,05 +0,15 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις= 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Οινοφύτων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ )
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα = 0,40€(0,34 +0,06 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ.= 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151κ.µ. και άνω = 1,20€ (1,05 +0,15 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις= 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ )
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα = 0,40€(0,34 +0,06 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. = 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω= 1,20€ (1,05 +0,15 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις= 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Τανάγρας, Τοπικό ∆ιαµέρισµα ∆άφνης (∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων), Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κλειδιού (∆.Ε. Οινοφύτων)
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 300 κυβικά µέτρα = 0,36€(0,27+0,09ΦΠΑ) γ) Για κατανάλωση από 301 κ.µ. και άνω= 0,54€(0,41+0,13ΦΠΑ)
δ) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =150,00€ (115,50+34,50ΦΠΑ)

B. ΓIA TA ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ:

 • ∆ηµοτική Ενότητα ∆ερβενοχωρίων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 0,80€(0,62+0,18 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ.= 1,00€(0,77+0,23 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω =1,50€(1,15+0,35 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις = 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Οινοφύτων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 0,60€(0,46+0,14 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. =1,00€(0,77+0,23 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151κ.µ. και άνω =1,50€(1,15+0,35 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις = 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα = 0,60€(0,46+0,14 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. =1,00€(0,77+0,23 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω =1,50€(1,15+0,35 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις = 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Τανάγρας, Τοπικό ∆ιαµέρισµα ∆άφνης (∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων), Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κλειδιού (∆.Ε. Οινοφύτων)
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 0,40€(0,30+0,10 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. = 0,60€(0,46+0,14 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω = 0,80€(0,62+0,15 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις = 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)


Γ. ΓIA TIΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ :

 • ∆ηµοτική Ενότητα ∆ερβενοχωρίων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα=0,80€(0,62+0,18ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 300 κ.µ.=1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 301 και άνω= 2,50 €(1,92+0,58 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =700,00€(539+161,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Οινοφύτων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα =0,80€(0,62+0,18ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 300 κ.µ. .=1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 301 και άνω = 2,50 €(1,92+0,58 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =700,00€(539+161,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα=0,80€(0,62+0,18ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 300 κ.µ. =1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 301 και άνω = 2,50 €(1,92+0,58 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =700,00€(539+161,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Τανάγρας, Τοπικό ∆ιαµέρισµα ∆άφνης (∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων), Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κλειδιού (∆.Ε. Οινοφύτων)
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα =0,80€(0,62+0,18ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 300 κ.µ. =1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 301 και άνω = 2,50 €(1,92+0,58 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =700,00€(539+161,00ΦΠΑ)


∆. ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ :

 • ∆ηµοτική Ενότητα ∆ερβενοχωρίων
α) Πάγιο Τέλος =150,00€ (115,00+35,00ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 200 κ.µ. =2,00 €(1,74+0,26 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 201 έως 301 κ.µ. = 3,50 €(3,04+0,46 ΦΠΑ)
ε) Για κατανάλωση από 301 και άνω =5,00€(4,35+0,65 ΦΠΑ)
στ)∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις=1.200,00€(924,00+276,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Οινοφύτων
α) Πάγιο Τέλος =150,00€ (115,00+35,00ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 200 κ.µ. =2,00 €(1,74+0,26 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 201 έως 301 κ.µ. = 3,50 €(3,04+0,46 ΦΠΑ)
ε) Για κατανάλωση από 301 και άνω=5,00€(4,35+0,65 ΦΠΑ)
στ)∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις=1.200,00€(924,00+276,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου
α) Πάγιο Τέλος=150,00€ (115,00+35,00ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 200 κ.µ. =2,00 €(1,74+0,26 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 201 έως 301 κ.µ. = 3,50 €(3,04+0,46 ΦΠΑ)
ε) Για κατανάλωση από 301 και άνω=5,00€(4,35+0,65 ΦΠΑ)
στ)∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις=1.200,00€(924,00+276,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Τανάγρας, Τοπικό ∆ιαµέρισµα ∆άφνης (∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων), Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κλειδιού (∆.Ε. Οινοφύτων)
α) Πάγιο Τέλος =90,00€(69,00+21,00 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 300 κυβικά µέτρα= 0,82€(0,63+0,19 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 301 και άνω= 0,99€(0,76+0,23 ΦΠΑ)
δ) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις=1.200,00€(924,00+276,00ΦΠΑ)


Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Τανάγρας 21/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Αρ. Πρωτ. : 22.429
Σχηματάρι: 09-12-2011
Ταχ. Δ/νση: Παμ. Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας: 32009-Σχηματάρι
Τηλ. : 22620-51194

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.

Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 29η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ»».
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ»».
ΘΕΜΑ 3ο: «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ»».
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ»».
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ»».
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΙΑΣ»».
ΘΕΜΑ 7ο : «Σχετικά με εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τανάγρας για την υπογραφή παραχωρητηρίου χρήσης, με δικαίωμα ανέγερσης κτίσματος (Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου).
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ (Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ)».
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΆΡΜΑ (Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ)».
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί διόρθωσης τυπογραφικού λάθους της απόφασης 287/2011 για το έργο: «Ασφαλτόστρωση οδού Τανάγρας-Άρματος» Δ.Ε. Τανάγρας.».
ΘΕΜΑ 11ο : «Περί έγκρισης της μελέτης : «Κατασκευή παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Άρματος» Δ.Ε. Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 12ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ».
ΘΕΜΑ 13ο : «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 14ο : «Περί απόφασης για τον χαρακτηρισμό του χώρου, που αγοράστηκε από τον Δήμο Σχηματαρίου με το υπ’ αριθμ. 62117/21-07-2006 στη θέση «ΠΡΩΤΑ ΔΗΛΕΣΙΟΥ», ως σχολικού, για την ανέγερση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλάκας Δήλεσι Σχηματαρίου Νομού Βοιωτίας».
ΘΕΜΑ 15ο : «Περί διάλυσης της σύμβασης έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΟΥΛΙΝΑΡΘΙ Δ.Δ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ» ΜΕ Αριθμ. Μελ. 60/2009.».
ΘΕΜΑ 16ο : «Περί έγκρισης της μελέτης : «Μελέτη Ποδηλατοδρόμου Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων»».
ΘΕΜΑ 17ο : «Περί έγκρισης της μελέτης : «Μελέτη Διαμόρφωσης Δημοτικών Δρόμων Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων»».
ΘΕΜΑ 18ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύων άρδευσης Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά»».
ΘΕΜΑ 19ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων»».
ΘΕΜΑ 20ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά 2011»».
ΘΕΜΑ 21ο : «Περί αποδοχής ποσού 649.671,44 €, «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25, Ν.1828/89)»».
ΘΕΜΑ 22ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 90.000,00 €, «ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών & δαπανών μισθοδοσίας βρεφονηπιακών σταθμών Ν. 2880/2001»».
ΘΕΜΑ 23ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 658/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 24ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 661/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 25ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 695/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 26ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 22/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».
ΘΕΜΑ 27ο : «Περί έγκρισης έκδοσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Υδροδότηση Δερβενοχωρίων από ΕΥΔΑΠ», ύψους 50.000 € ».
ΘΕΜΑ 28ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 703/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής , περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου ».
ΘΕΜΑ 29ο : «Περί έγκρισης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας με τον Ο.Α.Ε.Δ. ».
ΘΕΜΑ 30ο : «Σχετικά με την επιβολή Φ.Π.Α. σε συνδέσεις, πάγια και καταναλώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης για το διάστημα ,από 22-08-2011 έως τέλος του έτους.».
ΘΕΜΑ 31ο : «Περί ψήφισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τανάγρας 2011-2014».
ΘΕΜΑ 32ο : «Περί έγκρισης της έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ».
ΘΕΜΑ 33ο : «Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τανάγρας 2012».
ΘΕΜΑ 34ο : «Περί λήψης απόφασης επί ενστάσεων ύδρευσης, τέως Δήμου Σχηματαρίου».
ΘΕΜΑ 35ο : «Περί έγκρισης της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής , σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού».

Σχηματάρι, 09-12-2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής δήμου Τανάγρας 20/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:22996
Σχηματάρι , 16 Δεκεμβρίου 2011

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 • Αικατερίνης Αθανάσιος του Ιωάννη
 • Στέρπης Γεώργιος του Θεοδώρου
 • Μιχούλης Γεώργιος του Αντωνίου
 • Κανέλλος Αντώνιος του Κοσμά
 • Σκλιάς Χρήστος του Δημητρίου
 • Βουγέσης Γεώργιος του Γεωργίου

Σας καλώ στην 44η συνεδρίαση, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

-Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης προϋπολογισμού του δήμου.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 23.620,35€ για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο ΚΟΚΕΡΙ ΣΟΦΟΚΛΗ σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών (αριθμ.31/2010) .
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 22.758,20€ για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο GLOBITEL ΑΕ σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών (αριθμ.159/2011), μέσω κατάσχεσης από Τράπεζα της Ελλάδος .
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 9.797.45€ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7326.07 για την εξόφληση του 5ου λογαριασμού του έργου : «Κατασκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Δερβενοχωρίων » .
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 44.082,69 € σε βάρος του Κ.Α.02.30.7323.11 για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού του έργου: « Οδοποιία Δ.Δ. Οινοφύτων (Δήλεσι) ».
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.412,53€ για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια καυσίμων μηνός Νοεμβρίου, στο δικαιούχο ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΡ.ΤΣΙΡΩΝΗ .
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 729,00€ για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια καυσίμων μηνός Νοεμβρίου, στο δικαιούχο ΙΩΑΝΝΑ ΣΤ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ .
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 27.753,74€ για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια καυσίμων μηνός Νοεμβρίου, στο δικαιούχο Π.ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. .
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 12.570,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6123 για την πληρωμή εξόδων κίνησης των Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Τανάγρας .
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.310,08€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6125.01 για την αποζημίωση των Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (Β΄Εξάμηνο 2011) .
-Περί λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.967,64€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6022.01 για την αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2ο Εξάμηνο 2011).
-Περί λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.028,80€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6012.01 για την αποζημίωση Ληξιάρχων για την υπερωριακή απασχόληση μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6012.02 με τίτλο : « Αμοιβές πρακτικογράφου » για την αμοιβή για την υπερωριακή απασχόληση των δικαιούχων δημοτικών υπαλλήλων.
-Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.156,50€ σε βάρος του Κ.Α. 9.499,48€ σε βάρος του Κ.Α. 02.25.6699.01 με τίτλο: « Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο ΑΡΓΥΡΟ Α.Η. & ΣΙΑ ΕΠΕ.
-Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης 4.714,57€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7135.01 με τίτλο: « Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού » για την πληρωμή για την προμήθεια υλικών για την δημιουργία νέων εσωτερικών χώρων στο κτίριο του Δημαρχείου, στο δικαιούχο ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΗΛ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.707,35€ για την αποζημίωση μετακινούμενων δημοτικών υπαλλήλων εκτός έδρας.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 107.000,00€ για την χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Τανάγρας από τον Δήμο Τανάγρας.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπάλληλων του Δήμου Τανάγρας.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλυτικών οργάνων βιολογικού τα οποία θα εγκατασταθούν στον Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Τανάγρας.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.648,20€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6263 : « Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων » για την πληρωμή οφειλής στον ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7133 με τίτλο : « Έπιπλα Σκεύη » για την προμήθεια ξύλινων τραπεζιών και καρεκλών για τη Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 4.305,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.25.7135.04 με τίτλο : « Προμήθεια Βαρελαντλίας » για την προμήθεια ανταλλακτικών δικτύου δοσομετρικών αντλιών για τις ανάγκες του Δήμου Τανάγρας.
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 13.586,07€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6122.01 με τίτλο : « Αποζημίωση συμβούλων Δ.Σ. για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.» για την αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (Ιούλιο έως μήνα Σεπτέμβριο).
-Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.248,73€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6122.01 με τίτλο : « Αποζημίωση συμβούλων Δ.Σ. για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.» για την αποζημίωση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 2011.

Ο Πρόεδρος
της οικονομικής επιτροπής
Γεώργιος Κορλός

Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Τανάγρας 7-12-2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 28η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 07 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 656/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».

ΘΕΜΑ 2ο: «Περί έγκρισης μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013» του έργου «Βιοκλιματική Ανάπλαση Οινοφύτων»».

ΘΕΜΑ 3ο : «Σχετικά με έγκριση δαπάνης, για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγ. Σπυρίδωνα της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων».

Σχηματάρι, 02-12-2011

Find It