Δήμος Τανάγρας: Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15-06-2011

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 12η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 του μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30΄ μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο : «Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, για την : Προκαταρκτική μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Πλάκα Δήλεσι και Δήλεσι και επέκταση ΒΙΟΚΑ».
ΘΕΜΑ 2ο : «Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, για το έργο : Επισκευή- Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Αγίου Θωμά».
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης ποσού 72.182,03€».
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί αποδοχής ποσού 31.509,37 €, για την πληρωμή του έργου: Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων Οινοφύτων».
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί εγκρίσεως υδροδότησης της εταιρείας: FOR LABELS L.T.D.».
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί εγκρίσεως υδροδότησης των εγκαταστάσεων του Σαμαρά Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 7ο : « Περί εγγραφής στον προϋπολογισμό της πράξης: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.Κ.Α. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ».
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Δερβενοχωρίων».
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Αγίου Θωμά».
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Δερβενοχωρίων».
ΘΕΜΑ 11ο : «Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στη θέση ΣΩΡΙΖΑ Αγίου Θωμά».
ΘΕΜΑ 12ο : «Περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αποχέτευση Οινόης».
ΘΕΜΑ 13ο : « Περί εγκρίσεως της με αρ. 1/2011 μελέτης του έργου: Επέκταση αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων».
ΘΕΜΑ 14ο : «Περί εγκρίσεως της με αρ. 2/2011 μελέτης του έργου: Επέκταση αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου».
ΘΕΜΑ 15ο : «Περί εγκρίσεως της με αριθμό 6/2011 μελέτης του έργου: Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης ».
ΘΕΜΑ 16ο : «Περί εγκρίσεως της με αριθμό 5/2011 μελέτης του έργου: Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Οινοφύτων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης».
ΘΕΜΑ 17ο : «Περί εγκρίσεως της με αριθμό 3/2011 μελέτης του έργου: Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Τανάγρας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης».
ΘΕΜΑ 18ο : «Περί εγκρίσεως της με αριθμό 4/2011 μελέτης του έργου: Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης».
ΘΕΜΑ 19ο : «Περί εγκρίσεως της με αριθμό 7/2011 μελέτης του έργου: Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην παραλία Δηλεσίου».
ΘΕΜΑ 20Ο : «Λήψη απόφασης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση δύο μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών».
ΘΕΜΑ 21ο : «Περί κατάργησης Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου».
ΘΕΜΑ 22ο : «Περί εκπροσώπησης του Δήμου Τανάγρας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας : ΕΛΙΚΩΝΑΣ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ».
ΘΕΜΑ 23ο : «Σχετικά με έγκριση δαπάνης, για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Αγίων Αναργύρων στα Οινόφυτα».
ΘΕΜΑ 24ο : «Σχετικά με επιχορήγηση ποσού 1.000,00 €, σε: Χορευτικό- Πολιτιστικό Όμιλο Ασωπίας, με την επωνυμία «Ειλέσιον» ».
ΘΕΜΑ 25ο : «Περί συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Τανάγρας, στο Ετήσιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Αλεξανδρούπολη».
ΘΕΜΑ 26ο : «Σχετικά με υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών, που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3852/2010».
ΘΕΜΑ 27ο : « Σχετικά με εκχώρηση στη ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. της δυνατότητας, να αναλάβει εκ μέρους του Δήμου να υποβάλλει για το σύνολο των ΧΑΔΑ του Δήμου : 1) πρόταση χρηματοδότησης των μελετών αποκατάστασης στην πρόσκληση θα βγεί και 2) πρόταση χρηματοδότησης, στην ήδη υπάρχουσα πρόσκληση, για την κατασκευή των έργων αποκατάστασης.
ΘΕΜΑ 28ο : «Περί λήψης απόφασης, για υποβολή αίτησης στη ΔΕΗ, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά».
ΘΕΜΑ 29ο : « Σχετικά με δημοτική συγκοινωνία Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 30ο:: « Ορισμός εκπροσώπου για την Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε. ».
ΘΕΜΑ 31ο:: « Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Τανάγρας, για την ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΑΣΩΠΙΑΣ».
ΘΕΜΑ 32ο:: « Επιχορηγήσεις Αθλητικών Σωματείων».

Σχηματάρι, 10-6-2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκίνης Ιωάννης

Find It