Ανοιχτός διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας για το σχολικό έτος 2011 - 2012

ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΗΒ-ΣΕΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σχηματάρι 24/8/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14951
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : 32009 Σχηματάρι
Πληροφορίες : Ιωάννα Κλαρούδα
Τηλ. : 22620 51131
Τελεφαχ : 22620 51138

ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 441/2011

ΘΕΜΑ : Ανοιχτός διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας για το σχολικό έτος 2011 - 2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 209 παρ. 2 του Ν. 3463/2006
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
3. Τις διατάξεις του αρ. 17 παρ. 2 του Ν. 2539/1997 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του αρ. 9 του Ν. 2623/1998
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 9 του Ν. 3731/2008
5. Την υπ αρίθμ. 316/2011 απόφαση Ο.Ε.
6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011 στον κωδικό 02.15.6413.01 στον οποίο προβλέπεται πίστωση για τη μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας για το σχολικό έτος 2011 - 2012
7. Τις ανάγκες του Δήμου, που επιβάλλουν την εργασία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για τη μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τανάγρας για το σχολικό έτος 2011 - 2012 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 244.251,31 ευρώ με Φ.Π.Α, με τους εξής όρους :

1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.
2. Η υποβολή των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 316/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.
3. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Κλαρούδα Ιωάννα 22620 51131).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Find It