Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Τανάγρας (30/11/12)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Σχηματάρι, 26 Νοεμβρίου 2012
 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
 Αριθμ. Πρωτ.: 20966
 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 • Αικατερίνης Αθανάσιος του Ιωάννη
 • Στέρπης Γεώργιος του Θεοδώρου 
 • Μιχούλης Γεώργιος του Αντωνίου 
 • Κανέλλος Αντώνιος του Κοσμά 
 • Σκλιάς Χρήστος του Δημητρίου 
 • Βουγέσης Γεώργιος του Γεωργίου 


Σας καλώ στην 42η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

 1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.755,66€ για την πληρωμή οφειλής για την προμήθεια καυσίμων μηνός Οκτωβρίου, στο δικαιούχο ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΡ.ΤΣΙΡΩΝΗ. 
 2. Περί λήψης απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για την υποστήριξη των συμφερόντων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» κατά του Δήμου Τανάγρας Νομού Βοιωτίας,καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Οινοφύτων.
 3. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ –ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» 
 4. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ». 
 5. Περί λήψης απόφασης για την κατάρτιση εκ νέου όρων δημοπράτησης, έγκρισης της διακήρυξης Δημοπρασίας και συμβατικών τευχών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2011» και τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με τους αναπληρωτές τους. 
 6. Περί λήψης απόφασης για την ανάθεση σε Συμβολαιογράφο της σύνταξης Συμβολαιογραφικής πράξης για την αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Τανάγρας και την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων». 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΛΟΣ

Find It