Πρόγραμμα Εμβολιασμών άπορων και ανασφάλιστων παιδιών και εφήβων


ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα  Εμβολιασμών  άπορων  και  ανασφάλιστων  παιδιών  και εφήβων»
Σχετ.: 
1. Ο  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87Α),  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Η υπ’ αρ. 61 ερμηνευτική εγκύκλιος «Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από 1/1/2011 του “Προγράμματος Καλλικράτης”» του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Ο  Ν.3172/2003  (ΦΕΚ  197Α),  «Οργάνωση  και  εκσυγχρονισμός  των  υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Ο Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176Α), «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».
6. Η υπ’ αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 140202/20.12.2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας,
«Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2011». ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ.

Λόγω της αύξησης των ανασφαλίστων πολιτών στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της Χώρας μας και προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία μέσω της  εμβολιαστικής  κάλυψης  των  πληθυσμιακών  ομάδων  άπορων  και ανασφάλιστων και αυτών που δεν δύνανται να έχουν υγειονομική περίθαλψη για  ΑΔΑ: Β4Σ6Θ-ΦΡΣ οποιουσδήποτε  ασφαλιστικούς  λόγους,  παιδιών  και  εφήβων  νομίμως  και  μη διαμενόντων  στη  Χώρα  μας,  αποφασίζεται  ο  δωρεάν  εμβολιασμός  αυτών  με εμβόλια  που  θα  χορηγούνται  από  το  Υπουργείο  Υγείας,  σύμφωνα  με  τα προβλεπόμενα από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων (σχετ. 6). 
Στο  πλαίσιο  αυτό,  καλείται  ο  Γενικός  Δ/ντής  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριμνας  των  Περιφερειών  (όπου  αυτός  δεν  υπάρχει  παρακαλούνται  οι  κκ. Περιφερειάρχες  όπως  αναθέσουν  καθήκοντα  σε  υγειονομικό  υπάλληλο  για  την εφαρμογή και υλοποίηση της παρούσης):
o Να καταγράψει τους εμπλεκόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στους εμβολιασμούς  (Δ/νσεις  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  Κ.Υ., Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας, Ι.Α.Κ., Δημοτικά Ιατρεία, κ.λ.π.) (σχετ. 1 & 2).  
  • Προσδιορίζει τους πληθυσμούς στόχους.
  • Σε συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών εκπονεί ετήσιο αναλυτικό Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια εξειδικεύοντάς το ανά Περιφερειακή Ενότητα. 
  • Συλλέγει  ανά  Περιφερειακή  Ενότητα  και  αποστέλλει  τα  αιτήματα  για  τη χορήγηση εμβολίων, στο Υπουργείο Υγείας, στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής.
  • Εποπτεύει την εφαρμογή της Εγκυκλίου και του Προγράμματος και ιδιαιτέρως μεριμνά για την κάλυψη όλων των πληθυσμών στόχων.
  • Παρεμβαίνει  άμεσα  και  επιλύει  τυχόν  προβλήματα  και  δυσλειτουργίες  που ανακύπτουν.
  • Στο τέλος του έτους αποστέλλει στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας  συνολική  ετήσια  έκθεση  με  αναλυτικά  όλα  τα  πεπραγμένα  του Προγράμματος (ποιοι συμμετείχαν και από ποιο Φορέα, επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, προβλήματα ή δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν, ποιες ομάδες πληθυσμού  καλύφθηκαν,  ο  αριθμός  ατόμων  που  εμβολιάσθηκε,  ποιες  ομάδες πληθυσμού  και ο αριθμός των ατόμων που δεν καλύφθηκαν και γιατί) καθώς και τους συνημμένους πίνακες κατάλληλα συμπληρωμένους (εάν είναι δυνατόν να μας αποσταλούν και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε πίνακα “excel”). Πέραν της ετήσιας συνολικής έκθεσης θα πρέπει να αποστέλλει και ανάλογες τριμηνιαίες εκθέσεις και συνημμένους – συμπληρωμένους τους σχετικούς πίνακες στη  Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με την παρούσα παύει η ισχύς της υπ’ αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. 23286/1.8.2006 Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Περί διάθεσης εμβολίων:  στα  Νοσοκομεία,  Κέντρα  Υγείας,  Ιατροκοινωνικά  Κέντρα,  Ιδρύματα, Παιδιατρικές  Κλινικές  νοσοκομείων,  Αντιφυματικά  Ιατρεία,  Σωματεία,  Κοινωνικούς Συλλόγους, Φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.λ.π.»

Find It