πρόσκληση; Προς μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ∆υνάµει των διατάξεων των άρθρων 62 & 63 του νόµου 3852/2010, σας προσκαλούµε να παραβρεθείτε στην τρίτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 27 Σεπτεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα (Σχηµατάρι). Η ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει το παρακάτω θέµα: 
  1. Σύνταξη Σχεδίου Χάρτας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του ∆ηµότη και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
  2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος.

Find It