πρόσκληση σε δημοτικό συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 1) Προς τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 2) Προς τον κ. ∆ήµαρχο.
 3) Προς τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
 4) Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.Έδρες τους
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούµε να παρευρεθείτε κατά την 19η συνεδρίαση (τακτική) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 28 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 07.00΄ µ.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο Δηµαρχιακό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στο Σχηµατάρι, για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόµενα θέµατα: 

  • ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης του 2ουΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»». 
  • ΘΕΜΑ 2ο : «Περί οριστικής παραλαβής της µελέτης µε τίτλο : «Μελέτη δηµοτικής οδού Καλλιθέας- ∆αφνούλας»». 
  • ΘΕΜΑ 3ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Οδών ∆.∆. Αγ. Θωµά»». 
  • ΘΕΜΑ 4ο : « Περί έγκρισης της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης ∆. Τανάγρας φάση Α’- Κατασκευή διυλιστηρίου- δεξαµενής και λοιπών εγκαταστάσεων ύδρευσης από ΕΥ∆ΑΠ»». 
  • ΘΕΜΑ 5ο : «Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης Ασωπίας 2011»». 
  • ΘΕΜΑ 6ο : «Περί αποδοχής και κατανοµής ποσού 27.468,22 €, για λειτουργικές δαπάνες σχολείων». 
  • ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης της µε αρ. 502/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, για τροποποίηση προϋπολογισµού του ∆ήµου».
  • ΘΕΜΑ 8ο : «Περί έγκρισης της µε αρ. 589/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, για τροποποίηση προϋπολογισµού του ∆ήµου». 
  • ΘΕΜΑ 9ο : «Περί παραχώρησης γεώτρησης στην Τ.Κ. Αγ. Θωµά Θέση ΚΑΝΑΛΙ ΕΥ∆ΑΠ».


 Σχηµατάρι, 21-9-2012
 Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
 Γκίνης Ιωάννης

Find It