Πρόσκληση συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου για 25 Μαίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Σχηματάρι: 19-5-2011
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ. Πρωτ. : 8.095
Tαχ. Δ/νση: Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας: 32009-ΣΧΗΜΑΤΆΡΙ
Τηλ. : 22620-51194

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 11η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 του μήνα Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30΄ μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:

ΘΕΜΑ 1o : «Περί ορισμού μελών Επιτροπής για εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου».
ΘΕΜΑ 2o : «Περί ορθής επανάληψης της με αρ. 103/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».
ΘΕΜΑ 3o : «Περί έγκρισης εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 199 του Δ.Κ.Κ., για καταστροφή παγίων».
ΘΕΜΑ 4o : «Περί εγκρίσεως του 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Δ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 5o : «Περί εγκρίσεως υδροδότησης της εταιρείας : ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΚΥΖΗΡΙΔΗΣ Α.Ε – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ, στη θέση Κοντίτα».
ΘΕΜΑ 6o : «Περί εγκρίσεως υδροδότησης της εταιρείας: ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧ-ΣΕΩΝ Α.Ε., επί της Λεωφόρου Σχηματαρίου- Δηλεσίου».
ΘΕΜΑ 7o : «Περί εγκρίσεως υδροδότησης της εταιρείας: ΑΝΚΟ- Γ. ΚΟΚΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., στη θέση Κοντίτα».
ΘΕΜΑ 8o : «Περί αίτησης παροχής νερού για βιομηχανική χρήση, της εταιρείας: ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ, στο Σχηματάρι».
ΘΕΜΑ 9o : « Περί εγκρίσεως υδροδότησης του Σταθμού Διοδίων της εταιρείας: ΝΕΑ ΟΔΟΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ».
ΘΕΜΑ 10o : «Περί αίτησης επιστροφής ποσού 3.000,00 € στην εταιρεία: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., στη θέση Πουσουλίκ ».
ΘΕΜΑ 11o : «Περί εγκρίσεως της με αριθμό 88/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου».
ΘΕΜΑ 12o : «Περί εγκρίσεως του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».
ΘΕΜΑ 13o : «Περί εγκρίσεως Απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΛΕΣΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 14o : «Περί εγκρίσεως Απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».
ΘΕΜΑ 15o : «Περί αντικατάστασης μέλους Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 16o : «Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: Ανάπλαση στη θέση ΠΥΡΓΟΣ στα Οινόφυτα ».
ΘΕΜΑ 17o : «Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρματος».
ΘΕΜΑ 18o : «Περί εγκρίσεως παραλαβής μελέτης με τίτλο : Συμπλήρωση φακέλου τροποποίησης- ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ».
ΘΕΜΑ 19o : «Σχετικά με έγκριση δαπάνης, για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Κωνσταντίνου στο Κλειδί».
ΘΕΜΑ 20o : «Περί εγκρίσεως έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο: Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Σχηματαρίου».
ΘΕΜΑ 21o : «Περί εγκρίσεως έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο: Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Οινοφύτων».
ΘΕΜΑ 22o : «Περί εγκρίσεως έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο: Σχολική Επιτροπή ΕΠΑΛ Οινόης- Σχηματαρίου».
ΘΕΜΑ 23o : «Περί εγκρίσεως έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο: Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου Ασωπίας».
ΘΕΜΑ 24o : «Περί επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 25o : «Περί κατάρτισης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου».
ΘΕΜΑ 26o : «Περί λήψης απόφασης για επιλογή πιστωτικού ιδρύματος, για την διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου».
Σχηματάρι, 19-5-2011

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκίνης Ιωάννης

Find It