Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Τανάγρας 21/12/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Αρ. Πρωτ. : 22.429
Σχηματάρι: 09-12-2011
Ταχ. Δ/νση: Παμ. Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας: 32009-Σχηματάρι
Τηλ. : 22620-51194

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.

Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 29η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ»».
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ»».
ΘΕΜΑ 3ο: «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ»».
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ»».
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ»».
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΙΑΣ»».
ΘΕΜΑ 7ο : «Σχετικά με εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τανάγρας για την υπογραφή παραχωρητηρίου χρήσης, με δικαίωμα ανέγερσης κτίσματος (Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου).
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ (Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ)».
ΘΕΜΑ 9ο : «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΆΡΜΑ (Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ)».
ΘΕΜΑ 10ο : «Περί διόρθωσης τυπογραφικού λάθους της απόφασης 287/2011 για το έργο: «Ασφαλτόστρωση οδού Τανάγρας-Άρματος» Δ.Ε. Τανάγρας.».
ΘΕΜΑ 11ο : «Περί έγκρισης της μελέτης : «Κατασκευή παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Άρματος» Δ.Ε. Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 12ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ».
ΘΕΜΑ 13ο : «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 14ο : «Περί απόφασης για τον χαρακτηρισμό του χώρου, που αγοράστηκε από τον Δήμο Σχηματαρίου με το υπ’ αριθμ. 62117/21-07-2006 στη θέση «ΠΡΩΤΑ ΔΗΛΕΣΙΟΥ», ως σχολικού, για την ανέγερση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλάκας Δήλεσι Σχηματαρίου Νομού Βοιωτίας».
ΘΕΜΑ 15ο : «Περί διάλυσης της σύμβασης έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΟΥΛΙΝΑΡΘΙ Δ.Δ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ» ΜΕ Αριθμ. Μελ. 60/2009.».
ΘΕΜΑ 16ο : «Περί έγκρισης της μελέτης : «Μελέτη Ποδηλατοδρόμου Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων»».
ΘΕΜΑ 17ο : «Περί έγκρισης της μελέτης : «Μελέτη Διαμόρφωσης Δημοτικών Δρόμων Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων»».
ΘΕΜΑ 18ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύων άρδευσης Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά»».
ΘΕΜΑ 19ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων»».
ΘΕΜΑ 20ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά 2011»».
ΘΕΜΑ 21ο : «Περί αποδοχής ποσού 649.671,44 €, «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25, Ν.1828/89)»».
ΘΕΜΑ 22ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 90.000,00 €, «ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών & δαπανών μισθοδοσίας βρεφονηπιακών σταθμών Ν. 2880/2001»».
ΘΕΜΑ 23ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 658/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 24ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 661/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 25ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 695/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 26ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 22/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».
ΘΕΜΑ 27ο : «Περί έγκρισης έκδοσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης του έργου: «Υδροδότηση Δερβενοχωρίων από ΕΥΔΑΠ», ύψους 50.000 € ».
ΘΕΜΑ 28ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 703/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής , περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου ».
ΘΕΜΑ 29ο : «Περί έγκρισης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τανάγρας με τον Ο.Α.Ε.Δ. ».
ΘΕΜΑ 30ο : «Σχετικά με την επιβολή Φ.Π.Α. σε συνδέσεις, πάγια και καταναλώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης για το διάστημα ,από 22-08-2011 έως τέλος του έτους.».
ΘΕΜΑ 31ο : «Περί ψήφισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τανάγρας 2011-2014».
ΘΕΜΑ 32ο : «Περί έγκρισης της έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ».
ΘΕΜΑ 33ο : «Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τανάγρας 2012».
ΘΕΜΑ 34ο : «Περί λήψης απόφασης επί ενστάσεων ύδρευσης, τέως Δήμου Σχηματαρίου».
ΘΕΜΑ 35ο : «Περί έγκρισης της απόφασης Οικονομικής Επιτροπής , σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού».

Σχηματάρι, 09-12-2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Find It