Απόφαση για λήψη δανείου από τον Δήμο Τανάγρας

ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΗΒ-ΤΞ9
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 30/27-12-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 467/2011 «Περί λήψης δανείου».

Σήµερα, στις 27 του µήνα Δεκεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 07.00΄ µ.µ., το Δηµοτικό Συµβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δηµόσια (τακτική) συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου, στο Δηµαρχιακό Κατάστηµα της έδρας του Δήµου, στο Σχηµατάρι, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 23.520/23-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου κ. Γκίνη Ιωάννη του Σταύρου, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήµου και επιδόθηκε στους Δηµοτικούς Συµβούλους και στον Δήµαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ( Ν. 3852/2010).

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 1ο θέµα της συνεδρίασης , έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Κορλό Γεώργιο, που εξέθεσε ότι:
Όπως γνωρίζετε, από 1-1-2011 υφίσταται πλέον ο νέος (Καλλικρατικός) Δήµος Τανάγρας, ο οποίος προήλθε από συνένωση των τεσσάρων (4) πρώην (Καποδιστριακών) Δήµων Οινοφύτων, Σχηµαταρίου, Δερβενοχωρίων και Τανάγρας. Ο νέος Δήµος, είναι πλέον υπεύθυνος για όλες τις οφειλές και των τεσσάρων συνενούµενων Δήµων.

Όπως επίσης γνωρίζετε, κατά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011 του (Καλλικρατικού) Δήµου Τανάγρας, διαπιστώθηκε ότι οι οφειλές των τεσσάρων συνενωθέντων Δήµων, µαζί µε τις οφειλές του συνδέσµου Βιολογικού Καθαρισµού (η λειτουργία του οποίου εντάχθηκε στο νέο Δήµο), ανέρχονται στο ποσό των 6.000,000, 00 €, χωρίς να καλύπτονται από τα αντίστοιχα ταµειακά τους υπόλοιπα. Μέρος των οφειλών αυτών έχουν εξοφληθεί και το συνολικό υπόλοιπο, που παραµένει ανεξόφλητο, ανέρχεται στο
ποσό των 5. 208.142,76 €.

Από τη σχέση µεταξύ των οφειλών προς τα τακτικά και συνολικά έσοδα του Δήµου, προκύπτει ότι δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί η άµεση εξόφληση των οφειλών από ιδίους πόρους, παρά µόνο µε τη συνοµολόγηση δανείου ύψους 5.208.142,76 € , διάρκειας 10 ετών, το ύψος του οποίου επιτρέπουν τα συνολικά έσοδα και την αποπληρωµή του εγγυώνται τα τακτικά έσοδα, σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 43093/30/-7/2010 Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΣ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 264 του Ν. 3853/2010 και το άρθρο 176 του .Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), οι δήµοι µπορούν να συνοµολογούν δάνεια µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για την χρηµατοδότηση επενδύσεων και για την χρηµατοδότηση (εξυπηρέτηση) χρεών τους, εφόσον συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις.

Ως βασικές προϋποθέσεις, για να µπορέσει ένας Δήµος να καταφύγει σε δανεισµό, θεωρούνται:

1. Το προϊόν του δανεισµού να χρηµατοδοτεί αποκλειστικά επενδύσεις ή το χρέος του Δήµου.
2. Η σχέση τοκοχρεολυσίων/ ετήσιων τακτικών εσόδων να µην υπερβαίνει το 20% και
3. Η σχέση συνολικού χρέους/ συνολικών ετησίων εσόδων να µην υπερβαίνει το 60%.

Για την περίπτωση του Δήµου Τανάγρας, το συνολικό ποσό του δανείου, που απαιτείται να δανεισθεί σήµερα ο Δήµος, ανέρχεται στο ποσό των 5.208.142,76€ και προορίζεται για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών και, κατά κατηγορία δαπάνης, αναλύεται ως εξής:
1. Για έργα, ποσό 768.564,03€.
2. Για µελέτες, ποσό 101.441,33 €.
3. Για απαλλοτριώσεις, ποσό 19.882,04 €.
4. Για ΔΕΚΟ, ποσό 1.152.943,22€.
5. Για ΙΚΑ, ποσό 152.000,00 €.
6. Για προµήθειες, ποσό 3.007.308,38 € και
7. Για Δικαστικές Αποφάσεις, ποσό 6.003,76€.

Το παραπάνω ποσό, ως ποσοστό στο µέσο όρο των συνολικών εσόδων της τελευταίας τριετίας του Δήµου, είναι κατώτερο του 60%, γιατί όπως προκύπτει από τους απολογισµούς των Δήµων, ο µέσος όρος των συνολικών εσόδων της τελευταίας τριετίας, ανέρχεται στο ποσό των 18.499.901€.
Τα τακτικά έσοδα του Δήµου της τελευταίας τριετίας, ανέρχονται το ποσό των 14.018.735,73€. Και καλύπτουν την εξυπηρέτηση της δηµόσιας πίστης, δεδοµένου ότι όπως εκτιµάται τα τοκοχρεολύσια του παρόντος δανείου και του εναποµείναντος δανείου του πρώην Δήµου Σχηµαταρίου, υπολείπονται κατά πολύ του 20%, που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις ως ανώτατο όριο.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 &1, εδάφιο στ΄ του Ν. 3852/2010 , αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής, είναι να µελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, να καταρτίζει τους όρους του δανείου και να εισηγείται σχετικά στο Δηµοτικό Συµβούλιο.
Η Οικονοµική Επιτροπή, µε την µε αρ. 247/2011 απόφασή της, θεωρεί αναγκαία τη λήψη δανείου ύψους 5.208.142,76€, από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. Και εισηγείται προς το Δηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης, για τη σύναψη δανείου ύψους 5.208.142,76 €, µε σκοπό την χρηµατοδότηση (εξυπηρέτηση) αποκλειστικά των χρεών του Δήµου.
Στη συνέχεια, η Οικονοµική Επιτροπή µε την µε αριθµό 319/2011 απόφασή της, εισηγείται στο Δηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης για τη σύναψη δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 5.208.142,76 € για χρηµατοδότηση αποκλειστικά των χρεών του Δήµου, σύµφωνα µε τους παρακάτω αναφερόµενους όρους:

Ύψος δανείου 5.208.142,76 €
Επιτόκιο δανείου Το επιτόκιο δανειοδότησης ανέρχεται σήµερα σε 6,02% ετησίως, το οποίο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου.
Διάρκεια εξυπηρέτησης δανείου Δέκα (10) έτη, µε έναρξη εξυπηρέτησης την 1η Ιανουαρίου του επόµενου χρόνου από την υπογραφή της δανειακής σύµβασης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µπορεί να χορηγήσει δάνειο µε διάρκεια εξόφλησης µεγαλύτερης των 10 ετών, λαµβάνοντας υπόψη την εν γένει οικονοµική κατάσταση του δήµου, για την καλύτερη εξασφάλιση της οµαλής εξυπηρέτησης του δανείου.

Ύψος τοκοχρεωλυτικής δόσης Το ύψος της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής δόσης για το ανωτέρω ποσό θα ανέρχεται στο ποσό των 708.290,38 €.
Αποπληρωµή δανείου Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε ίσες ετήσιες και σταθερές τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά το σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας. Η καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους 11 πρώτους µήνες του χρόνου.
Δικαιώµατα Δικαίωµα του ταµείου 0,50% επί του ποσού του δανείου.
Ασφάλεια δανείου Εκχώρηση των δυναµένων να εκχωρηθούν εσόδων Κ.Α.Π. ανάλογου ποσού για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου.
Πρόωρη αποπληρωµή του δανείου Υπάρχει δικαίωµα εξόφλησης του δανείου και πριν τη λήψη του, ολικά ή µερικά κατόπιν απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου.

Στο σηµείο αυτό, πήρε το λόγο ο Δήµαρχος, που είπε:
Προκειµένου να µπορέσει ο Δήµος να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσµες και µη οφειλές όλων των συνενούµενων Δήµων, που πλέον µεταβιβάστηκαν αυτοδίκαια σε αυτόν, η λήψη δανείου ενδείκνυται ως η προσφερότερη λύση, ώστε να µπορέσει ο Δήµος να ανταποκριθεί άµεσα στις σχετικές υποχρεώσεις του . Γιατί συνεχώς µεταβιβάζονται αρµοδιότητες στους Δήµους, χωρίς όµως να δίνονται και τα ανάλογα χρήµατα. Όσες οφειλές έχουν κριθεί δικαστικά και έρχονται µε τόκους υπερηµερίας, είναι άµεσα απαιτητές. Τα ποσά είναι υπέρογκα και ο Δήµος απειλείται µε κατασχέσεις.
Στο σηµείο αυτό, αποχώρησαν από την αίθουσα του Δηµοτικού Συµβουλίου οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ανυφαντής Γεώργιος και Σκλιάς Χρήστος.

Στο σηµείο αυτό, πήρε το λόγο ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. Κυριάκου Παναγιώτης, που είπε: παρόλο που ως αντιπολίτευση δεν συµφωνούµε µε τη λήψη δανείου, ιδιαίτερα εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, επειδή το θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και για το καλό του τόπου, θα χορηγήσουµε τις απαραίτητες ψήφους.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου έθεσε υπόψη των Συµβούλων τις µε αριθµό 247/2011 και 319/2011 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.
Και κάλεσε το Σώµα, να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 72&1, περ, στ΄ και του άρθρου 264 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006, τις µε αρ. 247/2011 και 319/2011 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς και τις ανάγκες του Δήµου, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει την σύναψη δανείου µεταξύ του Δήµου Τανάγρας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 5.208,142,76 €, µε σκοπό την χρηµατοδότηση (εξυπηρέτηση) αποκλειστικά των χρεών του Δήµου.

2. Η σύναψη του δανείου, θα γίνει σύµφωνα µε τους παρακάτω ειδικότερους όρους:
Ύψος δανείου 5.208.142,76 €
Επιτόκιο δανείου Το επιτόκιο δανειοδότησης ανέρχεται σήµερα σε 6,02% ετησίως, το οποίο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου.
Διάρκεια εξυπηρέτησης δανείου Δέκα (10) έτη, µε έναρξη εξυπηρέτησης την 1η Ιανουαρίου του επόµενου χρόνου από την υπογραφή της δανειακής σύµβασης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων µπορεί να χορηγήσει δάνειο µε διάρκεια εξόφλησης µεγαλύτερης των 10 ετών, λαµβάνοντας υπόψη την εν γένει οικονοµική κατάσταση του δήµου, για την καλύτερη εξασφάλιση της οµαλής εξυπηρέτησης του δανείου.

Ύψος τοκοχρεωλυτικής δόσης Το ύψος της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής δόσης για το ανωτέρω ποσό θα ανέρχεται στο ποσό των 708.290,38 €.
Αποπληρωµή δανείου Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε ίσες ετήσιες και σταθερές τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά το σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας. Η καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους 11 πρώτους µήνες του χρόνου.
Δικαιώµατα Δικαίωµα του ταµείου 0,50% επί του ποσού του δανείου.
Ασφάλεια δανείου Εκχώρηση των δυναµένων να εκχωρηθούν εσόδων Κ.Α.Π. ανάλογου ποσού για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου.
Πρόωρη αποπληρωµή του δανείου Υπάρχει δικαίωµα εξόφλησης του δανείου και πριν τη λήψη του, ολικά ή µερικά κατόπιν απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου.

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήµαρχο Τανάγρας κ. Γεωργίου Ευάγγελο, για όλες τις παραπέρα απαιτούµενες ενέργειες.

Υπέρ της λήψης δανείου (θετικά) ψήφισαν οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γκίνης Ιωάννης, Μαυράκης Λάζαρος, Κυριάκου Παναγιώτης, Πέτρου Νικόλαος, Περγάλιας Βασίλειος, Κορλός Γεώργιος, Κουρουτός Μιχαήλ, Κόκκαλης Γεώργιος, Κανέλλος Αντώνιος, Καψάλης Απόστολος, Βλάχος Γεώργιος, Μιχούλης Γεώργιος, Μπλάνας Χρήστος, Κακάλια Ευαγγελία, Στέρπης Γεώργιος, Αναστασίου Ιωάννης, Σφυρίδη Ευαγγελία και Αικατερίνης Αθανάσιος.

Κατά της λήψης δανείου (αρνητικά) ψήφισαν οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι κ. κ. Χρήστου Γεώργιος, Νίκα- Κοτσίφη Μαρία, Αντωνίου Χρήστος, Βουγέσης Γεώργιος, Μπούστρας Θεοφάνης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 467/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:
Σχηµατάρι, 28-12-2011
O Πρόεδρος Δηµοτικού Συµβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Find It