Δήμος Τανάγρας - Καθορισμός Τελών Ύδρευσης για το 2012

Από το Αριθ. 27/30-11-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση 396/2011.
Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τανάγρας αποφάσισε το ύψος τα τελών ύδρευσης για τον ∆ήµο Τανάγρας , για το έτος 2012 εξής:

Α. ΓIA TIΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

 • ∆ηµοτική Ενότητα ∆ερβενοχωρίων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ )
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτ = 0,70€ (0,61 +0,09 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. = 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω = 1,20€ (1,05 +0,15 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις= 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Οινοφύτων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ )
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα = 0,40€(0,34 +0,06 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ.= 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151κ.µ. και άνω = 1,20€ (1,05 +0,15 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις= 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ )
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα = 0,40€(0,34 +0,06 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. = 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω= 1,20€ (1,05 +0,15 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις= 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Τανάγρας, Τοπικό ∆ιαµέρισµα ∆άφνης (∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων), Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κλειδιού (∆.Ε. Οινοφύτων)
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 300 κυβικά µέτρα = 0,36€(0,27+0,09ΦΠΑ) γ) Για κατανάλωση από 301 κ.µ. και άνω= 0,54€(0,41+0,13ΦΠΑ)
δ) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =150,00€ (115,50+34,50ΦΠΑ)

B. ΓIA TA ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ:

 • ∆ηµοτική Ενότητα ∆ερβενοχωρίων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 0,80€(0,62+0,18 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ.= 1,00€(0,77+0,23 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω =1,50€(1,15+0,35 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις = 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Οινοφύτων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 0,60€(0,46+0,14 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. =1,00€(0,77+0,23 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151κ.µ. και άνω =1,50€(1,15+0,35 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις = 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα = 0,60€(0,46+0,14 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. =1,00€(0,77+0,23 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω =1,50€(1,15+0,35 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις = 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Τανάγρας, Τοπικό ∆ιαµέρισµα ∆άφνης (∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων), Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κλειδιού (∆.Ε. Οινοφύτων)
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 0,40€(0,30+0,10 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 150 κ.µ. = 0,60€(0,46+0,14 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 151 κ.µ. και άνω = 0,80€(0,62+0,15 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις = 300,00€ (231+69,00ΦΠΑ)


Γ. ΓIA TIΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ :

 • ∆ηµοτική Ενότητα ∆ερβενοχωρίων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα=0,80€(0,62+0,18ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 300 κ.µ.=1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 301 και άνω= 2,50 €(1,92+0,58 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =700,00€(539+161,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Οινοφύτων
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα =0,80€(0,62+0,18ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 300 κ.µ. .=1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 301 και άνω = 2,50 €(1,92+0,58 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =700,00€(539+161,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα=0,80€(0,62+0,18ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 300 κ.µ. =1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 301 και άνω = 2,50 €(1,92+0,58 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =700,00€(539+161,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Τανάγρας, Τοπικό ∆ιαµέρισµα ∆άφνης (∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων), Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κλειδιού (∆.Ε. Οινοφύτων)
α) Πάγιο Τέλος = 30,00€ (23,10 +6,90 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα =0,80€(0,62+0,18ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 300 κ.µ. =1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 301 και άνω = 2,50 €(1,92+0,58 ΦΠΑ)
ε) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις =700,00€(539+161,00ΦΠΑ)


∆. ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ :

 • ∆ηµοτική Ενότητα ∆ερβενοχωρίων
α) Πάγιο Τέλος =150,00€ (115,00+35,00ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 200 κ.µ. =2,00 €(1,74+0,26 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 201 έως 301 κ.µ. = 3,50 €(3,04+0,46 ΦΠΑ)
ε) Για κατανάλωση από 301 και άνω =5,00€(4,35+0,65 ΦΠΑ)
στ)∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις=1.200,00€(924,00+276,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Οινοφύτων
α) Πάγιο Τέλος =150,00€ (115,00+35,00ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 200 κ.µ. =2,00 €(1,74+0,26 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 201 έως 301 κ.µ. = 3,50 €(3,04+0,46 ΦΠΑ)
ε) Για κατανάλωση από 301 και άνω=5,00€(4,35+0,65 ΦΠΑ)
στ)∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις=1.200,00€(924,00+276,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου
α) Πάγιο Τέλος=150,00€ (115,00+35,00ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 100 κυβικά µέτρα= 1,50 €(1,15+0,35 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 101 έως 200 κ.µ. =2,00 €(1,74+0,26 ΦΠΑ)
δ) Για κατανάλωση από 201 έως 301 κ.µ. = 3,50 €(3,04+0,46 ΦΠΑ)
ε) Για κατανάλωση από 301 και άνω=5,00€(4,35+0,65 ΦΠΑ)
στ)∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις=1.200,00€(924,00+276,00ΦΠΑ)

 • ∆ηµοτική Ενότητα Τανάγρας, Τοπικό ∆ιαµέρισµα ∆άφνης (∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων), Τοπικό ∆ιαµέρισµα Κλειδιού (∆.Ε. Οινοφύτων)
α) Πάγιο Τέλος =90,00€(69,00+21,00 ΦΠΑ)
β) Για κατανάλωση έως 300 κυβικά µέτρα= 0,82€(0,63+0,19 ΦΠΑ)
γ) Για κατανάλωση από 301 και άνω= 0,99€(0,76+0,23 ΦΠΑ)
δ) ∆ικαίωµα παροχής για νέες συνδέσεις=1.200,00€(924,00+276,00ΦΠΑ)


Find It