Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 25-1-2012

23/01/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Σχηματάρι: 19-01-2012
Αρ. Πρωτ. : 1047

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.
Έδρες τους
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 1η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω αναφερόμενο θέμα.


ΘΕΜΑ 1o : «Σχετικά με ενημέρωση για τον σχεδιασμό της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στην 2η Διαχειριστική Ενότητα της Περιφερειακής Ένωσης Βοιωτίας».
ΘΕΜΑ 2o : «Λήψη απόφασης, περί ανάθεσης της συλλογής ογκωδών αντικειμένων του Δήμου Τανάγρας στη Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε.».
ΘΕΜΑ 3o : «Λήψη απόφασης, περί ενίσχυσης της αποκομιδής των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου μας από τη ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ».
ΘΕΜΑ 4o : «Λήψη απόφασης, περί ανάθεσης της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων (υλικά συσκευασίας) του Δήμου Τανάγρας στη Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε».
ΘΕΜΑ 5o : «Περί παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 6o : «Έγκριση δαπάνης για τις τοπικές εορτές των Πολιούχων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Τανάγρας για το 2012».
ΘΕΜΑ 7o : «Περί διαγραφής των τελών ύδρευσης, από τους Χρηματικούς Καταλόγους έτους 2012, λόγω πληρωμής».
ΘΕΜΑ 8o : «Περί ανανέωσης εγγυητικής επιστολής»
ΘΕΜΑ 9o : «Σχετικά με την αίτηση υδροδότησης της βιοτεχνίας ΑΦΟΙ ΚΕΪΒΑΝΙΔΗ Ο.Ε»
ΘΕΜΑ 10o : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΣΤΡΑΤΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ 3Α ».
ΘΕΜΑ 11o : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλάβής του έργου: ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ».
ΘΕΜΑ 12o : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλάβής του έργου: ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ».
ΘΕΜΑ 13o : «Έγκριση υποβολής φακέλου έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ-ΦΑΣΗ Α’-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ» στο ΕΣΠΑ».
ΘΕΜΑ 14o : «Έγκριση υποβολής φακέλου έργου «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα μεταφέρει το διυλισμένο νερό από το διυλιστήριο Δ.Δ. Αγ. Θωμά στο Δ.Δ. Κλειδίου».
ΘΕΜΑ 15o : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Αγίου Θωμά».».
ΘΕΜΑ 16o : «Αίτηση υδροδότησης εταιρείας «ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.»».
ΘΕΜΑ 17o : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΊΑ ΑΓ. ΘΩΜΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)».».
ΘΕΜΑ 18o : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 30.000,00 ευρώ, «ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών & δαπανών μισθοδοσίας βρεφονηπιακών σταθμών Ν. 2882/2001» για το έτος 2011».
ΘΕΜΑ 19o : «Περί αποδοχής ποσού 204.690,92 ευρώ, «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25, Ν. 1828/89), για το έτος 2011».
ΘΕΜΑ 20o : «Περί αποδοχής ποσού 7.189,20 ευρώ, για κάλυψη μισθοδοσίας μεταταχθέντων υπαλλήλων ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ, για το έτος 2011».
ΘΕΜΑ 21o : «Περί αποδοχής ποσού 13.440,49 ευρώ, για κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων Σχολικών Μονάδων Ν.3852/2010, για το έτος 2011».
ΘΕΜΑ 22o : «Περί αποδοχής ποσού 31.752,30 ευρώ, για μισθοδοσία μερικής απασχόλησης, για το έτος 2011».
ΘΕΜΑ 23o : «Περί αποδοχής ποσού 42.000,00 ευρώ, για πολεοδομική μελέτη περιοχής Οινοφύτων 2011, για το έτος 2011 (ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ)».
ΘΕΜΑ 24o : «Περί αποδοχής ποσού 163.991,52 ευρώ, για επιχορήγηση από πρόγραμμα «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» για προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών, για το έτος 2011 (ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ)».
ΘΕΜΑ 25o : «Περί αποδοχής ποσού 28.490,52 ευρώ, για την μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ, για το έτος 2011».
ΘΕΜΑ 26o : «Περί αποδοχής ποσού 439,34 ευρώ, για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14, Ν. 2817/2000), για το έτος 2011».
ΘΕΜΑ 27o : «Περί αποδοχής ποσού 1,00 ευρώ, για αποκατάσταση χώρου ΧΑΔΑ στη θέση Δασύλιο Δήμου Σχηματαρίου, για το έτος 2011 (ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ)».
ΘΕΜΑ 28o : «Περί αποδοχής ποσού 647,03 ευρώ, «ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους» ».
ΘΕΜΑ 29o : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 18.921,57 ευρώ, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13, Ν. 2880/2001)».

Σχηματάρι, 19-01-2012
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Find It