Διαμόρφωση Χώρου Ιατρείου στην Ασωπία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ16/01/2012
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:818
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΡΓΟ:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ»
ΑΡ. ΜΕΛ.:17/11
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
10.161.58€ χωρίς Φ.Π.Α. (12.498.75 με 23% Φ.Π.Α)

για την εκτέλεση του έργου: " ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ", με αρ.μελ. 17/2011.
Στο Δημοτικό Κατάστημα ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ σήμερα την 16η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 οι πιο κάτω υπογράφοντες:
α. Γεωργίου Ευάγγελος, Δήμαρχος Τανάγρας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Τανάγρας [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ))] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφε-νός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 386/2011 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας, ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου της επικεφαλίδας, και αφ΄ ετέρου,
β. Σκουρτανιώτης Μ. Ιωάννης, κάτοικος Θηβών, οδός Αμφίωνος 27, Τ.Κ. 32200 με Α.Φ.Μ. 050190063 - .Ο.Υ ΘΗΒΩΝ , τηλ: 2262021440, FAX: 2262089069

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Γεωργίου Ευάγγελος, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προ-αναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ.2 του Ν.1418/84,τις διατάξεις του άρθ. 9 παρ.1 και 2 του ΠΔ.
171/87, το άρθρο 103 παρ.2 και τα άρθρα 208 και 209 του Ν.3463/06, την παρ. 8
άρθρο 13 του Ν.2130/93, την ΥΑ Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως τροποποιήθηκε με
την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β 547) ,την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08,
την κωδικοποίηση των ανωτέρω διατάξεων με το Ν. 3669/08 άρθρο 3 περιπτ. γ και άρθρο
28 παρ 1 περιπτ. ε.
β. Την υπ’ αριθμ. 324/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τανάγρας με την
οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 17/2011 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Τανάγρας
γ. Την υπ’ αριθμ. 706/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον κ. Σκουρτανιώτη Μ. Ιωάννη με ποσοστό έκπτωσης 5%, καθώς και έγινε η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7321.27 προϋπολογι-σμού του έτους 2011 του Δήμου Σχηματαρίου για την κατασκευή του υπόψη έργου.
δ. Το υπ’ αριθ. 268/09-01-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε ο εργολάβος για την υπογραφή της Σύμβασης.
ε. Ότι η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νο-μοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους ανα-φέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
• να καταργείται μια «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης,
• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
• Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποί-ηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτε-ρικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:
• με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα

• με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.
Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις πο-σοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύ-οντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύ-ξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων Σκουρτανιώτη Μ. Ιωάννη, καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ».
Ο Σκουρτανιώτης Μ. Ιωάννη αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλε-ση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΩΠΙΑ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

i. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Ν. 3669/08, του Π. . 334/00, του Π. . 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
ii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου
iii. Την με αριθμό 706/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου με απευθείας ανάθεση και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Σκουρτανιώτης Μ. Ιωάννης και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της πα-ρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκ-μετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθη-καν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχο-νται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγ - μή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(4) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:
Α/Α: 1
ΑΡΙΘΜΟΣ: 19661
ΗΜΕΡΟΜΗΝIA: 15-12-2011
ΕΓΓΥΗΤΗΣ: ΤΣΜΕΔΕ
ΠΟΣΟ: 515,00(σε Ευρώ)

Η ως άνω εγγυήση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΕΣΥ.

β. Την από 16/01/2012 δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως υπεύθυνο του έργου τον ίδιο.
Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ.
(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 16/01/2012, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες δια-τάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 40 του Π. . 609/85.
(7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2011 του Δήμου Τανάγρας και συγκεκριμένα του Κ.Α. 02.30.7321.27 υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Σχηματάρι 16/01/2012
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ: Ο Δήμαρχος Γεωργίου Ευάγγελος
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ: Σκουρτανιώτης Ιωάννης
Find It