συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Τανάγρας 29-2-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Tαχ. Δ/νση: Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1
Αρ. Πρωτ. : 3.243
Σχηματάρι: 23-02-2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 3η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

Θέμα 1 : « Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασίας ηλεκτρονικής επεξεργασίας των κειμένων των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012».
Θέμα 2 :«Περί λήψης απόφασης, για την αναγκαιότητα της κατασκευής κεντρικού Διϋλιστηρίου , για την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τανάγρας».
Θέμα 3 : «Περί αποδοχής ποσού 31.316,76 € για κατασκευή κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο Σχηματαρίου».
Θέμα 4 : «Περί παράτασης της σύμβασης μίσθωσης του ολοήμερου Τμήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου».
Θέμα 5 : «Περί ψήφισης υπερωριών, των εργαζομένων στην Υπηρεσία Ύδρευσης- Αποχέτευσης ».
Θέμα 6 : «Περί έγκρισης της με αρ. 47/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: « Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών».
Θέμα 7 : «Περί έγκρισης παροχής νερού, στην εταιρεία METRO AEBE, στα Οινόφυτα».
Θέμα 8 : «Περί έγκρισης κατασκευής αποχέτευσης, στην εταιρεία METRO AEBE, στα Οινόφυτα».
Θέμα 9 : «Περί έγκρισης παροχής νερού στην εταιρεία ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε., στα Οινόφυτα».

Σχηματάρι, 23-02-2012

Find It