Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Τανάγρας 8 Φεβ. 2012

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 2η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2012, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 08 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

Θέμα 1ο : «Περί αντικατάστασης Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τανάγρας.».
Θέμα 2ο : «Περί παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας.».
Θέμα 3ο : «Έγκριση δαπάνης για τις τοπικές εορτές των Πολιούχων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Τανάγρας για το 2012».
Θέμα 4ο : «Περί διαγραφής των τελών ύδρευσης, από τους Χρηματικούς Καταλόγους έτους 2012, λόγω πληρωμής.».
Θέμα 5ο : «Περί ανανέωσης εγγυητικής επιστολής.».
Θέμα 6ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Διάστρωση αγροτικών οδών με 3Α.».
Θέμα 7ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Σκυροδέτηση οδών στο Δήλεσι.».
Θέμα 8ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Παραλλαγή δικτύου ύδρευσης στο Δήλεσι.».
Θέμα 9ο : «Έγκριση υποβολής φακέλου έργου «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας με την ΕΥΔΑΠ -ΦΑΣΗ Α’ -Κατασκευή διυλιστηρίου-δεξαμενής και λοιπών εγκαταστάσεων ύδρευσης από ΕΥΔΑΠ» στο ΕΣΠΑ.».
Θέμα 10ο : «Έγκριση υποβολής φακέλου έργου «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης που θα μεταφέρει το διυλισμένο νερό από το διυλιστήριο Δ.Δ. Αγ. Θωμά στο Δ.Δ. Κλειδίου».».
Θέμα 11ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Αγίου Θωμά».».
Θέμα 12ο : «Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιΐα Αγ. Θωμά- Συντήρηση και επέκταση οδικού δικτύου στη βιομηχανική περιοχή (Οινόφυτα)».».
Θέμα 13ο : «Σχετικά με την αίτηση υδροδότησης της βιοτεχνίας ΑΦΟΙ ΚΕΪΒΑΝΙΔΗ Ο.Ε.».
Θέμα 14ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 11.607/27-06-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Χημικού Υλικού”.».
Θέμα 15ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 14.632/12-08-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Σκυροδέματος”.».
Θέμα 16ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 18.714/17-10-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Για Την Συντήρηση Δημ. Φωτισμού”.».
Θέμα 17ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 12.871/14-07-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Ασφάλτου”.».
Θέμα 18ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 11.800/29-06-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Αδρανών Υλικών”.».
Θέμα 19ο : «’Εγκριση για παράταση σύμβασης, με βάση την αρ. 19084/30-05-2011 σύμβαση, για την “Προμήθεια Γάλακτος”.».
Θέμα 20ο : «Περί ορισμού εκπροσώπων, για την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 3 παρ.6 του Π.Δ. 51/06, σχετικά με τις λαϊκές αγορές.».
Θέμα 21ο : «Περί ορισμού Επιτροπής, για την αγορά οικοπέδου στη Τοπική Κοινότητα Άρματος.».
Θέμα 22ο : «Περί ορισμού Επιτροπής, για την αγορά οικοπέδου στη Τοπική Κοινότητα Αγίου Θωμά .».
Θέμα 23ο : «Περί μονοδρόμησης και απαγόρευσης φορτηγών άνω των 8 τόνων στην οδό Σταύρου Σκλιά στην Δημοτική Κοινότητα Οινοφύτων ».
Θέμα 24ο : «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.».
Θέμα 25ο : «Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.».
Θέμα 26ο : «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προσφορών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.».
Θέμα 27ο : «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών , για προμήθειες που διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.».
Θέμα 28ο : «Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, για παροχή εργασιών και υπηρεσιών, έως 35.216,43 ευρώ.».
Θέμα 29ο : «Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, για παροχή εργασιών και υπηρεσιών,από 35.216,43 ευρώ έως 58.694,06 ευρώ.».
Θέμα 30ο : «Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, για παροχή εργασιών και υπηρεσιών,άνω των 58.694,06 ευρώ.».
Θέμα 31ο : «Περί λήψης απόφασης για ληξιπρόθεσμες οφειλές, που αφορούν τέλη αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων».
Θέμα 32ο : «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».
Θέμα 33ο : «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».
Θέμα34ο : «Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».
Θέμα 35ο:«Έγκριση Κανονισμού Εργασιών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Τ.».
Σχηματάρι, 02-02-2012

Find It