κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την αγορά ακινήτου στο Κλειδί

19257/26-10-2011
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ: 478
Από το πρακτικό 35ης/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Τανάγρας.

Περίληψη

«Περί λήψης απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την αγορά ακινήτου στο Κλειδί».

Στο Σχηµατάρι την 25η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:30 µ.µ., στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την αριθµ. 18787/21-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδηµάρχου Τανάγρας).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά µελών παρόντα ήταν πέντε µέλη:
-Παρόντες
1.- Κορλός Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.- Αικατερίνης Αθανάσιος
3.- Κανέλλος Αντώνιος
4.- Μιχούλης Γεώργιος
5.- Χρήστου Γεώργιος (Αναπλ/κο µέλος)
-Απόντες
1. Στέρπης Γεώργιος
2. Βουγέσης Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήµου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το (16o) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Οικονοµική Επιτροπή ότι:

Με την αριθµ. 237/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η αγορά κτιρίου µε επιφάνεια τουλάχιστον 70 τ.µ., µε δηµοπρασία εντός του οικισµού της Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου του Δήµου Τανάγρας, µε σκοπό τη δηµιουργία Πολιτιστικού Κέντρου.

Με την αριθµ. 277/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ορίστηκε ότι οι όροι της διακήρυξης θα καταρτιστούν από την Οικονοµική Υπηρεσία.
Επίσης µε την ίδια απόφαση ορίστηκαν τα µέλη της επιτροπής καταµέτρησης και εκτίµησης ακινήτων.
Ο πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να προβούν στον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού αυτού, σύµφωνα µε το άρθρα 3 παρ. 1 του Π. . 270/81 και το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. το Π. . 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων
2. το .Κ.Κ (Ν.3463/06)
3. το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010)
4. την αριθ. 237/2011 Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την αγορά οικοπέδου στη τοπική ενότητα Κλειδί
5. την αριθ. 277/2011 Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό της Επιτροπής Καταµέτρησης και Εκτίµησης ακινήτου στη τοπική ενότητα Κλειδί
6. την Απόφαση Δηµάρχου 472/2011 µε την οποία ορίζεται η υπεύθυνη µηχανικός στην Επιτροπή Καταµέτρησης και Εκτίµησης ακινήτου
7. τον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό του 2012 στον οποίο προβλέπονται οι ανάλογες πιστώσεις

Αποφασίζει ομόφωνα
Τη διενέργεια δηµοπρασίας µειοδοτικής, φανερής και προφορικής για την αγορά ακινήτου από το Δήµο µας, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στο Κλειδί και καλούµε τους ενδιαφερόµενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης, δηλ. από 4/11/2011 έως 24/11/2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11. π.µ.

1) Περιγραφή του µισθίου
Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του τοπικού διαµερίσµατος Κλειδί και θα πρέπει :
• Να βρίσκεται εντός ορίων Κλειδίου
• Να έχει έκταση τουλάχιστον 1200 τ.µ.
• Να περιλαµβάνει αύλειο χώρο µε µέτωπο σε δρόµο
• Να περιέχει κτίσµα πάνω από 70 τ.µ µε µέτωπο στον κεντρικό δρόµο του Κλειδίου

Το ανώτερο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 170.000,00 €

2) Τρόπος Διενέργειας της Δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, δηλ. από 14/10/2011 έως τις 02/11/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ.
Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήµου Τανάγρας ( Πλατεία Παµµεγίστων Ταξιαρχών 1, Σχηµατάρι Βοιωτίας 32009), υπόψη κ.Κόλλια Γεωργίας γραµµατέα Επιτροπής Καταµέτρησης και Εκτίµησης Ακινήτου του άρθρου 7 του Π. . 270/81, η οποία Επιτροπή συστάθηκε µε την 277/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου και την 472/2011 Απόφαση Δηµάρχου, προκειµένου να λάβει αριθµό πρωτοκόλλου.
Η Επιτροπής Καταµέτρησης και Εκτίµησης Ακινήτου µε επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόµενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, µαζί µε τις προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δηµοπρασίας.
Στη συνέχεια ο Δήµαρχος ορίζει ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή, καλώντας µε αποδεικτικό, να λάβουν µέρος σε αυτήν µόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο µετά τη λήξη της δηµοπρασίας υπογράφεται από τον µειοδότη και τον εγγυητή.
Αν κάποιος συµµετέχει στη δηµοπρασία για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Οικονοµική Επιτροπή, πριν την έναρξη της δηµοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο.

3) Τρόπος Δικαιολογητικά συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού, κατά την πρώτη φάση της δηµοπρασίας, φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθµός αυτής. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (στοιχεία ταυτότητας), την ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει), αριθµούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας)
Ο σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
2. Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωµα για την πώληση του ακινήτου.
4. Αντίγραφο της οικοδοµικής άδειας του ακινήτου θεωρηµένο από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή.
5. Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόµιµο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκοµίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.
6. Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραµµα οικοπέδου.

4) Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών
Ο φάκελος (συνοδευόµενος από αίτηση συµµετοχής στη δηµοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθεί στο Πρωτόκολλο του Δήµου Τανάγρας υπόψη της κ. Γεωργία Κόλλια σφραγισµένος και θα γράφει απ’ έξω την επωνυµία του διαγωνιζόµενου, τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθµός πρωτοκόλλου), την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας και τα στοιχεία του αποστολέα. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

α) Να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή υστερόγραφο, µεσόστιχα, παρεµβολές κενά, συγκοπές και συντµήσεις που µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους τιµές ή την ταυτότητα των εκµισθωτών.
β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του ιδιοκτήτη.
γ) Να είναι σαφή και πλήρη.

Οι ενδιαφερόµενοι, των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα κατά την διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισµού, από την Επιτροπή Καταµέτρησης και Εκτίµησης Ακινήτου, θα κληθούν εγγράφως, να συµµετέχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού για να δώσουν την οικονοµική προσφορά τους ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής . Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την ηµέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

Οι συµµετέχοντες θα δηλώνουν την οικονοµική προσφορά προφορικά κατ’ αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε µειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο µειοδότη.

Οι προσφορές των µειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισµού, κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, µε το ονοµατεπώνυµό του.

5) Εγγυητής
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.

6) Δικαίωµα αποζηµίωσης
Ο τελευταίος µειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα προς αποζηµίωση από τη µη έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας από το αρµόδιο όργανο του δήµου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρµοδιότητα.

7) Εγγύηση συµµετοχής
Η εγγύηση για συµµετοχή στη δηµοπρασία ορίζεται στο ποσό των 17.000,00 ευρώ, καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.3 του ΠΔ 270/81 η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να αποτελεί ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ορίου της ανώτερης προσφοράς.

Η παραπάνω εγγύηση θα κατατεθεί στο χρόνο διεξαγωγής της προφορικής µειοδοτικής δηµοπρασίας, η µη προσκόµιση της αποτελεί αιτία αποκλεισµού του διαγωνιζόµενου από την διαδικασία του διαγωνισµού.

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να είναι αναγνωρισµένης τράπεζας και πρέπει να αναφέρει, µε ποινή αποκλεισµού από την περαιτέρω διαδικασία, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τον τίτλο της δηµοπρασίας για την οποία δίνεται η εγγύηση.

8) Σύµβαση
Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται µε αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασµός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το µεγαλύτερο τυχόν οικονοµικό αποτέλεσµα της δηµοπρασίας από αυτό της προηγούµενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Η σύµβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων παραλαµβάνουν:
  • (2) ο Δήµος Ταναγρας
  • (1) ο ιδιοκτήτης (πωλητής)
  • (1) η αρµόδια .Ο.Υ.

9) Δηµοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στις 14-10-2011 µε φροντίδα του δηµάρχου, δηλ. τουλάχιστον είκοσι ηµέρες πριν από την λήξη της παραλαβής των προσφορών (02/11/2011) της πρώτης φάσης του διαγωνισµού, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στο δηµοσιότερο µέρος της έδρας του δήµου.

10) Επανάληψη της δηµοπρασίας
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον δήµαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν µειοδότης. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού συµβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική επιτροπή ή το δηµοτικό συµβούλιο ή την αρµόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας
β) µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης.

Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου µειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου.

Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του δηµάρχου αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.

11) Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Προµηθειών, αρµόδια υπάλληλος κ. Κόλλια Γεωργία (ή κ.Τουµάζου Μαρία), ηµέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08.00 π.µ – 14.00 µ.µ. Διεύθυνση Πλατεία Παµµεγγίστων Ταξιαρχών 1, Σχηµατάρι Βοιωτίας. Τηλέφωνο 22620-51147 (ή 22620-51144), FAX 22620 51188 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.kollia@tanagra.gr ( ή matou@tanagra.gr).
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι και στις
01/11/2011 και ώρα 14.00 µ.µ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 478/2011

Find It