Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου(12/10/2011)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.
Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 22η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης Α΄ φάσης μελέτης Πολεοδόμησης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Οινοφύτων, βάσει υπάρχοντος εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. και παραλαβής της από το Δημοτικό Συμβούλιο ».

ΘΕΜΑ 2ο : «Περί ένταξης σε Σχέδιο Πόλεως Τμημάτων «Πλάκας Δήλεσι».

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Οινοφύτων».

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου».

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Σχηματαρίου».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή 3 ου Νηπιαγωγείου Σχηματαρίου».

ΘΕΜΑ 8ο : «Περί αλλαγής υπόχρεου σε λογαριασμό νερού».

ΘΕΜΑ 9ο : «Περί διαγραφής ποσού 233,34 €, οφειλών από ύδρευση του κ. Μπακογεώργου Σπύρου».

ΘΕΜΑ 10ο : «Αποδοχή και κατανομή ποσού 27.468,22 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων».

ΘΕΜΑ 11Ο :«Περί χορήγησης προσωρινής άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων στο κατάστημα κ. Μπάτρα Θωμά».

ΘΕΜΑ 12Ο : «Περί μεταφοράς Κοιμητηρίου Οινοφύτων».

ΘΕΜΑ 13ο: «Περί παράτασης σύμβασης για την Αστική Συγκοινωνία Δήμου Τανάγρας».

ΘΕΜΑ 14ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση χώρου Ιατρείου στην Ασωπία».

ΘΕΜΑ 15ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: Υδροδότηση οικισμού Δάφνης».

ΘΕΜΑ 16ο : «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Δερβενοχωρίων».

ΘΕΜΑ 17ο : «Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Δ.Δ. Αγίου Θωμά».

ΘΕΜΑ 18ο : «Περί έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: Ασφαλτοστρώσεις οδών στο Δήμο Σχηματαρίου».

ΘΕΜΑ 19ο : «Περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: Κατασκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Δερβενοχωρίων».

ΘΕΜΑ 20ο : « Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : Διαμόρφωση αύλειου χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων».

ΘΕΜΑ 21ο : «Σχετικά με έγκριση και εφαρμογή των εγχειρίδιων διαδικασιών της διαχειριστικής επάρκειας ».

ΘΕΜΑ 22ο : «Περί αίτησης υδροδότησης Ρούτης Στέφανος & ΣΙΑ Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ 23ο : «Περί έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: επέκταση δικτύων ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Οινοφύτων 2011».

ΘΕΜΑ 24ο : «Περί έγκρισης για συμπληρωματική σύμβαση, με βάση την με αρ. πρωτ. 12731/12-7-2011 σύμβαση , για την : προμήθεια υλικών για την συντήρηση του δικτύου ύδρευσης».

ΘΕΜΑ 25ο : «Περί έγκρισης της με αρ. 416/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου».

ΘΕΜΑ 26ο : «Περί έγκρισης της με αρ. 459/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου».

ΘΕΜΑ 27ο : «Περί έγκρισης της με αρ. 45/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας».

ΘΕΜΑ 28ο : «Περί έγκρισης της με αρ. 46/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας».

ΘΕΜΑ 29ο : «Περί έγκρισης της με αρ. 47/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας».

Σχηματάρι, 6-10-2011, Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Find It