Έκθεση εκτίμησης αγοράς ακινήτου στο Άρμα Τανάγρας

ΑΔΑ: 457ΕΩΗΒ-ΚΕ2
Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος του δήμου Τανάγρας για την αγορά ακινήτου στην τοπική κοινότητα Άρματος

Αρ.Πρωτ.18983

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Σήµερα στις 2-11-2011 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.µ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Τανάγρας συνεδρίασε η Επιτροπή Καθορισµού Τιµήµατος Ακινήτου, βάσει των άρθρων 186 & 191 του Ν.3463/2006 η οποία αποτελείται από τους:

  • Μπλάνα Χρήστο, Αντιδήµαρχο Δηµ. Ενοτ. Τανάγρας ως πρόεδρο
  • Κυριάκου Παναγιώτη, Δηµοτικό Σύµβουλο .Τανάγρας ως µέλος
  • Ιωάννα Κλαρούδα, Μηχανικό Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Ε της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου Τανάγρας, ως µέλος.
Η Επιτροπή αυτή συστήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 158/2011 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Τανάγρας σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµ. 413/2011 απόφαση Δηµάρχου Τανάγρας.

Το ακίνητο όπως περιγράφεται στις άνωθεν αποφάσεις έχει συνολική έκταση 1.118,63τ.µ σύµφωνα µε το από Ιούνιο 2010 Τοπογραφικό Διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Δηµ.Μπάκα, ανατολικά έχει µέτωπο στον κεντρικό δρόµο που οδηγεί στην Καλλιθέα και βρίσκεται εντός ορίων οικισµού στο Άρµα. Περιλαµβάνει ισόγεια κατοικία προκάτ, εµβαδού 70τ.µ, χτισµένης από του έτους 1982 µε αρ. άδειας 237/1982 της Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών του Γραφείου Μηχανικού Θηβών.

Το εν λόγω ακίνητο ανήκει στους εξής ιδιοκτήτες:1) Δηµήτριο Μαρίνη του Βασιλείου και της Φωτεινής και 2) Κωνσταντίνο Μαρίνη του Βασιλείου και της Φωτεινής κατά ποσοστό ½ εξ΄ αδιαιρέτου έκαστος ως ψιλή κυριότητα, και στην Αλεξάνδρα χα Κων/νου Χιώτη ως επικαρπωτή της οικίας που περιλαµβάνει το οικόπεδο.

Η θέση του ακινήτου ενδείκνυται ώστε να δηµιουργηθεί ένας Δηµοτικός χώρος συγκέντρωσης και ενηµέρωσης για τους κατοίκους που λείπει σήµερα, ο οποίος θα έχει και διάφορες χρήσεις.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τις τρέχουσες στην περιοχή αξίες, καθώς και την υφιστάµενη κατάσταση δηλ. αγοραπωλησίες όµορων παρόµοιων ακινήτων, και δεδοµένου ότι το εν λόγω οικόπεδο που περιέχει µέσα και το κτίσµα- βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο στο κέντρο του χωριού, εκτιµά ότι η αξία του ακινήτου ανέρχεται στις 55.000€.

Ο Πρόεδρος
-Μπλάνας Χρήστος
Τα µέλη
-Κυριάκου Παναγιώτης
-Κλαρούδα Ιωάννα

Find It