Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για δημοτικά τέλη 2012

ΑΔΑ: 457ΛΩΗΒ-ΝΦΖ
20932/18-11-2011
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ: 567
Από το πρακτικό 38ης/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Τανάγρας.

Περίληψη
«Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για τον καθορισµό των δηµοτικών τελών για το έτος 2012».

Στο Σχηµατάρι την 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:30 µ.µ., στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την αριθµ. 20323/11-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδηµάρχου Τανάγρας).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το (1o) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Οικονοµική Επιτροπή ότι:
Ο Δήµος Τανάγρας κατά το έτος 2011 λόγω της συγχώνευσης των πρώην Δήµου Οινοφύτων, Σχηµαταρίου, Τανάγρας & Δερβενοχωρίων δεν προχώρησε σε αναπροσαρµογή των δηµοτικών τελών.
Οι υπάρχουσες παροχές και τα τετραγωνικά µέτρα ανά δηµοτική ενότητα αναλύονται στον πιο κάτω πίνακα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ


ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΜΕΤΡΑ


ΟΙΚΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΗΣ 312 191 49 14.687 214.045
ΔΑΦΝΗ 820 81 17 4.850 106
ΚΛΕΙΔΙ 829 139 34 13.069 2.705
ΠΥΛΗ 846 448 98 31.899 158.512
ΣΚΟΥΡΤΑ 847 313 93 27.175 13.109
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 812 499 163 54.665 169.736
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 842 3.354 725 277.652 1.037.761
ΑΡΜΑΤΟΣ 815 297 117 35.320 70.370
ΑΣΩΠΙΑ 817 359 120 33.080 13.994
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 826 202 81 22.851 5.046
ΤΑΝΑΓΡΑΣ 850 266 99 27.041 56.538
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 849 4.727 971 348.974 488.063
ΣΥΝΟΛΑ
10876 2567 891.263 2.229.985


Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της οικονοµικής επιτροπής τα τέλη που ίσχυαν στις δηµοτικές ενότητες τα προηγούµενα χρόνια και για τα οποία δεν είχε γίνει καµία αναπροσαρµογή.
Έπειτα πρότεινε τη µεταφορά των καταστηµάτων από την κατηγορία των βιοµηχανιών – βιοτεχνιών και εµπορικών δραστηριοτήτων στην κατηγορία της οικιακής χρήσης.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και εξάγοντας το µέσο όρο, περίπου, των τελών που ίσχυαν στις δηµοτικές ενότητες, πρότεινε για το έτος 2012, τα δηµοτικά τέλη να είναι τα εξής:

- χρήση: 0,60 € /m2
- χρήση: 1,92 € /m2
Λαβών το λόγο ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Βουγέσης Γεώργιος, ο οποίος εκπροσωπεί την αντιπολίτευση προτείνε τον καθορισµό δηµοτικού τέλους το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των 2,17 € /m2 για τις βιοµηχανίες και στο ποσό των 0,34 €/m2 για τις κατοικίες και τα καταστήµατα.
Κατόπιν, έλαβε το λόγο ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αικατερίνης Αθανάσιος, ο οποίος εκπροσωπεί την συµπολίτευσης και προτείνε τον καθορισµό δηµοτικού τέλους το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των 2,17 € /m2 για τις βιοµηχανίες και στο ποσό των 0,50 €/m2 για τις κατοικίες και τα καταστήµατα. Ο Πρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής, συµφώνησε µε την
τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου κ. Αικατερίνη Αθανάσιου και πρότεινε στα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να εισηγηθούν στο Δηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό δηµοτικού τέλους το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των 2,17 € /m2 για τις βιοµηχανίες και στο ποσό των 0,50 €/m2 για τις κατοικίες και τα καταστήµατα.

Τα προϋπολογιζόµενα έσοδα αναλύονται ως εξής:
- Τετραγωνικά µέτρα οικιακής χρήσης: 891.263*0,50 = 445.631,50 €
- Τετραγωνικά µέτρα γενικής χρήσης : 2.229.985*2,17= 4.839.067,45 €
ΣΥΝΟΛΟ : 5.284.698,95 €

Η ανταποδοτικότητα των τελών αναλύεται στο παρακάτω πίνακα:

ΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
06.00.0311.01 ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012 ΠΟΣΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 050 €

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2,17 €

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

891.263 Χ 0,50 € = 445631,50 445.631,50

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

2.229.985 Χ 2,17 € = 4.839.067,45 € 4.839.067,45

ΣΥΝΟΛΟ 5.284.698,95

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012
ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.300.000,00
02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 24.600,00
02.20.6161 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 616.219

.Ε.Π.Ο. .Α.Θ. 0
02.20.6162 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 24.000
02.20.62

02.20.6211 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 600.000
02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ

ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
02.20.6262 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 80.000,00
02.20.6263 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 100.000,00
02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3.500,00 €
02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 230.000,00 €
02.20.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
02.20.6662 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 120.000,00 €
02.20.667 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 50.000,00
02.20.7131 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 100.000,00
02.20.7132 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 150.000,00
02.20.7135 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 80.000,00

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
02.20.7325.03 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 50.000,00

ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ
02.20.7325.04 ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 40.000,00

ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΕΗ 0
02.20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.716.379,49
ΣΥΝΟΛΟ


5.284.698,95


Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1, περ. ζ, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87 Α/7-6-2010), στις αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής ανήκει η εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.
Ο Πρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής κάλεσε τα µέλη να προβούν στη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης για τον καθορισµό του συντελεστή δηµοτικού τέλους για το έτος 2012, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Την ανταποδοτικότητα της συγκεκριµένης υπηρεσίας
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ζ, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται στο Δηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή κοινού συντελεστή δηµοτικών τελών για όλες τις Δηµοτικές Ενότητες, για το έτος 2012, ο οποίος θα ανέρχεται στο ποσό των 0,50 €/m2 για οικίες και καταστήµατα και 2,17 €/m2 για βιοµηχανίες.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 567/2011

Find It