Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 30-11-2011

25-11-2011


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τον κ. Δήμαρχο.

Έδρες τους

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε κατά την 26η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ.΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο Σχηματάρι, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω αναφερόμενα θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με την επιβολή έκτακτου τέλους στα ακίνητα»
ΘΕΜΑ 2ο: «Περί χορήγησης επιδόματος από τα παράβολα αλλοδαπών σε υπαλλήλους του Δήμου».
ΘΕΜΑ 3ο : «Περί έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Οινοφύτων 2011 »».
ΘΕΜΑ 4ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 439,34 € «ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους»».
ΘΕΜΑ 5ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 27.468,22 € για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων-Δ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2011 ».
ΘΕΜΑ 6ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 22.785,77 € για την 1η Κατανομή ΣΑΤΑ για Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών Κτιρίων».
ΘΕΜΑ 7ο : «Περί προσδιορισμού αμοιβής του δικηγόρου και καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Μάριου Χαϊνταρλή, για πραγματοποιηθείσες νομικές ενέργειες , σχετικά με υποθέσεις ΑΦΟΙ Λειβαδίτη (παραστάσεις-εκδικάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας) ».
ΘΕΜΑ 8ο : «Περί προσδιορισμού αμοιβής του δικηγόρου και καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Μάριου Χαϊνταρλή, για πραγματοποιηθείσες νομικές ενέργειες , σχετικά με υποθέσεις CINAR Α.Ε (σύνταξη-κατάθεση δικογράφου και παράσταση-εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας)».
ΘΕΜΑ 9ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιθέας».
ΘΕΜΑ 10ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου -Νηπιαγωγείου Ασωπίας».
ΘΕΜΑ 11ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Σχηματαρίου».
ΘΕΜΑ 12ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή 2/θ Νηπιαγωγείου Οινοφύτων».
ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Οινοφύτων».
ΘΕΜΑ 14ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Σ.Σ. Οινόης».
ΘΕΜΑ 15ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Κλειδίου».
ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Τανάγρας και Νηπιαγωγείου Αεροδρομίου Τανάγρας».
ΘΕΜΑ 17ο : «Έγκριση τοποθέτησης φορητού σεισμογράφου στο Δημοτικό Κατάστημα Οινοφύτων».
ΘΕΜΑ 18ο : «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΑΓ. ΘΩΜΑ» ».
ΘΕΜΑ 19ο : «Περί έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου « Διαρρύθμιση Κτιρίου Δημοσθένη Λιάπη»».
ΘΕΜΑ 20ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 116.011,00 € για 2η Εντολή Πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011».
ΘΕΜΑ 21ο : «Σχετικά με αίτηση της εταιρείας VIPPON Ελληνική Βιομηχανία Καουτσούκ ΑΕΒΕ για αδυναμία κάλυψης των υδρευτικών αναγκών».
ΘΕΜΑ 22ο : «Σχετικά με αίτηση της εταιρείας GENERAL MILLS για αδυναμία κάλυψης των υδρευτικών αναγκών».
ΘΕΜΑ 23ο : «Σχετικά με αίτηση της εταιρείας ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ & ΥΙΟΙ για αδυναμία κάλυψης των υδρευτικών αναγκών».
ΘΕΜΑ 24ο : «Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 8.319,69 € για την κατασκευή κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο».
ΘΕΜΑ 25ο : «Σχετικά με την αίτηση του κ. Jazxhi Driton για την επιστροφή , ως αχρεωστήτως καταβληθέν, του ποσού των 90,00 € που πλήρωσε για παράβολο άδειας παραμονής ».
ΘΕΜΑ 26ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 567/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των δημοτικών τελών για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 27ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 525/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό δημοτικού φόρου για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 28ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 526/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό περιβαλλοντικού τέλους για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 29ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 527/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό συγκοινωνιακού τέλους για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 30ο : «Περί έγκρισης της με α6ριθμό 528/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τον καθορισμό τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 31ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 529/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τέλους για τις διαφημιστικές κατευθυντήριες πινακίδες για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 32ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 530/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τελών σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης και τον καθορισμό των τελών αποχέτευσης για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 33ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 531/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των προστίμων καθαριότητας ανά είδος παράβασης για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 34ο : «Περί έγκρισης της με αριθμό 413/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των τελών ύδρευσης για το έτος 2012».
ΘΕΜΑ 35ο : «Περί λήψης απόφασης για την μεταφορά υγρών αποβλήτων στο ΒΙΟ.ΚΑ. με βυτίο της εταιρείας του κ. Μιχαλακόπουλου Σωτήριου».
ΘΕΜΑ 36ο : «Περί λήψης απόφασης για σύνδεση με ΒΙΟ.ΚΑ. της εταιρείας SOVIMO».

Σχηματάρι, 25-11-2011
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γκίνης Ιωάννης

Find It