Δημόσια Διαβούλευση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δ. Τανάγρας 2011-14

Έχοντας υπόψη:
Τα άρθρα 203-207 του Ν. 3436/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α)
Το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και Διαδικασίες Κατάρτισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού» (ΦΕΚ 221/Α)
Την παρ. 1 του άρθρου 266, τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 και την περιπτ. Β’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
Την υπ’ αρίθμ. 18183/02-04/2007 Υ.Α. «Περιεχόμενο, Δομή και Τρόπος Υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού» (ΦΕΚ 534/Β και 759/Β)
Την υπ’ αριθμ. 5694/03.02.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ
Το Π.Δ 89/2011 με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α α’ βαθμού»
Την υπ’ αρίθμ. 353 / 2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας «Έγκριση Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τανάγρας 2011-2014»

ΘΕΤΕΙ
1. σε δημοσιοποίηση το κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού για διαβούλευση μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2011, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.tanagra.gr) για την υποβολή προτάσεων εγγράφως ή ηλεκτρονικά, όπως ορίζει το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007.

2. Λόγω της μη συγκρότησης στο Δήμο Τανάγρας, Επιτροπής Διαβούλευσης για τη διατύπωση της κατά νόμο γνωμοδότησή της (άρθρο 76 Ν. 3852/2011) επί των κειμένων του στρατηγικού σχεδιασμού θα γίνει συνάντηση στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Τανάγρας (Παμμ. Ταξιαρχών 1 – Σχηματάρι) με καλεσμένους όλους τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής του Δήμου. Με νέα ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Τανάγρας θα ορίζει την ημερομηνία και την ώρα της συνάντησης.

Η υποβολή προτάσεων και σχολίων γίνεται:
Α) γραπτώς μέσω ΕΛΤΑ στην ταχ. δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, με την ένδειξη «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011 – 2014» Παμμ. Ταξιαρχών 1- Σχηματάρι Τ.Κ. 32009,
Β) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείo(epixeirisiako@tanagra.gr). Και στις δύο περιπτώσεις η καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.00

O Δήμαρχος Τανάγρας
Ευάγγελος Γεωργίου

Σχέδιο Προγράμματος Δήμου Τανάγρας 2011- εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο

ερωτηματολόγιο

Find It