Τροποποίηση της αριθµ. 1/2011 προγενέστερης Απόφασης Δηµάρχου που αφορά τον ορισµό µε τις καθ’ ύλη και κατά τόπο αρµοδιότητες πέντε Αντιδηµάρχων

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Σχηµατάρι 9 Νοεµβρίου 2011
Αριθµ. Πρωτ. : 20243
Αριθµ. Αποφάσεως : 604 /2011

Θέµα: « Τροποποίηση της αριθµ. 1/2011 προγενέστερης Απόφασης Δηµάρχου που αφορά τον ορισµό µε τις καθ’ ύλη και κατά τόπο αρµοδιότητες πέντε (5) Αντιδηµάρχων και επανακαθορισµός των καθ’ ύλη αρµοδιοτήτων σε δύο (2) εξ’ αυτών».

Ο Δήµαρχος Τανάγρας

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/τΑ΄/ 7-6-2010 αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του Δηµάρχου.
2) Την υπ’ αριθµ. 45892/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθµιοι και Δευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανοµή πληθυσµού στις δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεµηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β 1292) όπως ισχύει.
3) Το γεγονός ότι ο Δήµος Τανάγρας εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήµαρχοι.
4) Την αριθµ. 1/4-1-2011 προγενέστερη Απόφαση Δηµάρχου µε την οποία ορίστηκαν µε αρµοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο οι πέντε (5) Αντιδήµαρχοι του Δήµου Τανάγρας.
5) Τις παρούσες ανάγκες του Δήµου Τανάγρας και τις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες σε ότι αφορά τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες ανά Αντιδήµαρχο.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Τροποποιούµε την αριθµ. 1/4-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δηµάρχου σε ότι αφορά τις καθ’ ύλη αρµοδιότητες για τους παρακάτω Αντιδηµάρχους.

Α) στον κ. Βλάχο Βασίλειο του Γεωργίου που έχει ορισθεί Αντιδήµαρχος για τη Δηµοτική Ενότητα Οινοφύτων επαναδιατύπωση των εδαφίων στ και ζ ως εξής :
στ) καθαριότητα στις Δηµοτικές Ενότητες Σχηµαταρίου και Οινοφύτων
ζ) διαχείριση απορριµµάτων – ανακύκλωση στις Δηµοτικές Ενότητες Σχηµαταρίου και Οινοφύτων

Β) στον κ. Περγάλια Βασίλειο του Παναγιώτη που έχει ορισθεί Αντιδήµαρχος για τη Δηµοτική Ενότητα Σχηµαταρίου κατάργηση των εδαφίων στ κα ζ της παραγράφου 2 επαναδιατύπωση του εδαφίου δ ως εξής :
δ) Ύδρευση – Αποχέτευση στις Δηµοτικές Ενότητες Σχηµαταρίου και Οινοφύτων και ορίζεται υπεύθυνος για την λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισµού του Δήµου Τανάγρας.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητες και την αναπλήρωση του Δηµάρχου ισχύει η αριθµ. 1/04-01-2011 προγενέστερη Απόφαση Δηµάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού ή σε µία εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήµου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Find It