Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
Κατασκευή Δρόμου Αεροπτερισμού και Χώρου Αρααχαγγέλου Μιχαήλ 2011 (Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ) με προϋπολογισμό 179.580,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙIΑΣ, με προϋπολογισμό 129.269,30 € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)
• κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 16.321,54 € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τανάγρας πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00 € (Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00-13:00), μέχρι και την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2011.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22620.51129,2262051134, FAX επικοινωνίας: 22620.51118, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Νίκα Σωτηρία, Κοντούλης Κων/νος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 532/2011 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες Α2, 1η (και 2η εντός νομού ή νομού επιλογής) και Α1 για κοινοπραξίες για ΟΔΟΠΟΙΙΑ και τις κατηγορίες Α1, Α2, 1η για ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.912,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον εννέα μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2011 . Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Find It